هیات نظارت و ارزیابی استان

هیات نظارت و ارزیابی استان
هیات نظارت و ارزیابی استان

معرفی هیات نظارت و ارزیابی استان

هیات نظارت و ارزیابی استان آذربایجان غربی

 نه تنها در دنیای امروز بلکه در هر زمان دیگری هر جامعه­ ای نیازمند پایش عملکرد خود در جهت ارتقاء بخشی به آن عملکرد است. در این بین دانشگاه نیز به عنوان بخشی از بدنه جامعه که مرکز تحول و ایجاد فکر است نیاز بیشتری به این گونه پایش ها دارد. مرکز نظارت و ارزیابی آموزش عالی با توجه به سیاستهای مدون و برنامه­ ریزی شده بعنوان جزﺋﻲ از بدنه وزارت علوم تحقیقات و فن آوری متولی نظارت و ارزیابی کیقیت خدمات آموزش، پژوهش و سایر امور مربوط می­باشد. در این بین مرکز نظارت و ارزیابی وزارت علوم قسمتی از این ﻣﺴﺆلیت خطیر را بر عهده هیات نظارت و ارزیابی استانی در دانشگاههای مادر هر استان قرار داده است.

هیات نظارت و ارزیابی استانی در هر استان دارای اعضای حقیقی و حقوقی از سایر دانشگاههای استان است که برای طی جلساتی در سال به روند نظارت و ارزیابی کیفیت آموزشی، پژوهشی، فناوری، فرهنگی، دانشجویی و سایر موارد مرتبط نظارت مستقیم داشته و در مباحث مربوط با بیان مشکلات و ارایه راهکارها و را ه حل­های پیشنهادی به کاهش موانع موجود در امر آموزش، پژوهش و غیره اهتمام دارند.

هیات نظارت و ارزیابی استانی توسط گروه نظارت و ارزیابی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی با سایر مراکز علمی در استان از قبیل دانشگاههای دولتی، دانشگاه آزاد، دانشگاه پیام نور، غیر دولتی، غیر انتفاعی، مراکز فنی و حرفه­ ای، آموزشگاه های آزاد و غیره در ارتباط بوده و طی بازدیدهای دوره­ای و دریافت گزارشات عملکردی آنها در طول سال سعی در بهبود عملکرد این مراکز دارد.

ملاک عمل گروه نظارت و ارزیابی استانی شیوه نامه­  ها و دستورالعمل­هایی است که از طرف مرکز نظارت و ارزیابی وزارت علوم تعیین شده است و از طریق کاربرگهای هر کدام از زیر نظامهای آموزش عالی در هیات نظارت استانی مورد بررسی قرار گرفته و نتایج در اختیار مرکز نظارت و ارزیابی وزارت علوم قرار می­گیرد. 

اهداف هیات نظارت و ارزیابی استان آذربایجان غربی

ü  اجرای سیاستها و مصوبات شورای نظارت و ارزیابی وزارت علوم

ü  هماهنگ نمودن موسسات آموزش عالی استان و ارتباط موثر سازنده با آنها

ü  کمک به ارتقای کیفیت آموزش و پژوهش با ایجاد نظارتهای مستمر بر فعالیتهای موسسات آموزش عالی استان

ü  اراﺋﻪ پیشنهادهای سازنده و کمک به رفع موانع موجود در امر آموزش و پژوهش در مراکز آموزش عالی

ü  جمع آوری آمار مرتبط با فعالیتهای آموزشی، پژوهشی، دانشجویی، فرهنگی و غیره در مراکز آموزش عالی استان

وظایف گروه نظارت و ارزیابی استان آذربایجان غربی

 • ارزیابی کمی و کیفی فعالیتهای آموزشی، پژوهشی، اجرایی، دانشجویی و فرهنگی مراکز آموزش عالی استان
 • اجرای مصوبات هیات استانی و ریس دانشگاه در جهت بهبود عملکرد مراکز و واحدهای آموزش عالی استان
 • دریافت اطلاعات و آمار از مراکز آموزش عالی در استان
 • بررسی و پیگیری آﺋﻴﻦ­نامه­ های اجرایی صادره از مرکز نظارت و ارزیابی وزارت علوم درخصوص مراکز آموزش عالی استان
 • پیشنهاد برگزاری گارگاه­ها و دوره­ های آموزشی در جهت ارتقا بخشی به کیفیت خدمات آموزشی و پژوهشی اساتید و پرسنل مراکز آموزش عالی استان
 • همکاری با گروههای اعزامی از مرکز نظارت و ارزیابی وزارت علوم در بازدیدهای استانی  

وظایف هیات نظارت و ارزیابی استان آذربایجان غربی

 • اجرای برنامه های مرکز نظارت و ارزیابی وزارت علوم
 • تشکیل جلسات منظم هیات استانی در طول سال
 • تهیه برنامه مدون برای بازدیدها از مراکز آموزش عالی استان و بررسی مشکلات این مراکز
 • بررسی و رسیدگی به شکایات گزارش شده به گروه نظارت و ارزیابی در مورد عملکرد مراکز آموزش عالی استان
 • تشویق مراکز آموزشی به خود ارزیابی و سنجش عملکرد و ارتقا بخشی به کیفیت و استمرار آن
 • آمارگیری از مراکز آموزش عالی استان و تحلیل داده ­ها در جهت بهبود شاخص­های کیفیت آموزش و پژوهش در مراکز آموزش عالی استان