حوزه ریاست و روابط عمومی دانشگاه ارومیه

مدیریت حوزه ریاست و روابط عمومی دانشگاه ارومیه

حوزه ریاست و روابط عمومی

مدیریت حوزه ریاست و روابط عمومی دانشگاه ارومیه

  

 

این مدیریت مسؤول پیگیرى مستقیم امور ادارى و اجرایى رئیس دانشگاه و ایجاد هماهنگى لازم جهت انسجام فعالیتهاى واحدهاى دانشگاه است. همچنین امور مربوط به مدیریت وب سایت دانشگاه، تبلیغات و اطلاع رسانی نیز بر عهده این مدیریت می باشد.
• تنظیم و هماهنگی برنامه های کاری و ملاقات های رئیس دانشگاه
• مدیریت دفتر ریاست دانشگاه و هماهنگی ارتباطات اداری رئیس دانشگاه
• ابلاغ و پیگیری اجرای دستورات ریاست دانشگاه به واحدهای دانشگاه
• مدیریت تشکیل و برگزاری جلسات رئیس دانشگاه، تنظیم دستور و صورت جلسات، ابلاغ و پیگیری آن ها، و انجام مکاتبات لازم در این خصوص
• پاسخگویی و رسیدگی به مشکلات ارباب رجوع با هماهنگی و پیگیری از واحدهای مختلف دانشگاه
• تشکیل جلسات، تنظیم برنامه‌های نشستها، هماهنگی در برگزاری مراسم‌ها و فعالیتهای عمومی دانشگاه، انجام امور تشریفاتی و نظارت بر اجرای صحیح اینگونه فعالیتها
• انجام امور مربوط به دعوت از شخصیت های داخل و خارج از کشور با همکاری واحدهای ذی ربط و انجام تشریفات مربوطه
• جمع آوری و انتشار اخبار و اطلاعات دانشگاه، اطلاع رسانی داخلی و خارجی، مدیریت تبلیغات و اطلاع رسانی رسانه ای، اینترنتی و محیطی دانشگاه
• اجرای کلیه امور مطبوعاتی و رسانه ای دانشگاه و ارائه پاسخ به مراجع بیرونی در موارد مقتضی
• اجرای برنامه های افکارسنجی داخلی و اجتماعی و تدوین گزارش های مربوطه با هماهنگی واحدهای دانشگاه
• مدیریت وب سایت های اطلاع رسانی دانشگاه و نظارت بر سایر وب سایت های دانشگاه

 

آخرین اطلاعیه‌ها

بیشتر