دکتر سجاد چهرگانی 

مجموعه وظايف و مسئوليت هاي اين حوزه شامل:

  • اداره کليه امور آموزشي و برنامه ريزي و سياست گذاري کلان امور آموزشي دانشگاه
  • نظارت بر اجراي قوانين و آيين نامه هاي آموزشي در دانشکده ها به منظور حصول اطمينان از حسن اجراي وظايف آنها
  • پيشنهاد برنامه هاي لازم به شوراي آموزشي دانشگاه و پيگيري اجراي مصوبات اين شورا