آدرس: استان آذربایجان غربی - ارومیه - کیلومتر 11 جاده سرو 

دانشگاه ارومیه - هیات نظارت و ارزیابی 

 

 آدرس ایمیل (صندوق نظرات و پیشنهادات): g.marandi@urmia.ac.ir

تلفن مستقیم:

داخلی :