اعضای هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان

دکتر منوچهر ده بزرگی
سمت:
سمت ۱
m.dehbozorgi@urmia.ac.ir
رامین رزمی
سمت:
سمت ۲
r.razmi@urmia.ac.ir
موتاب
سمت:
سمت ۳
motab@urmia.ac.ir