کمیته راهبردی حوزه بانوان و خانواده دانشگاه با حضور مشاور محترم رئیس دانشگاه در امور بانوان و خانواده دانشگاه و تعدادی از بانوان هیات علمی و یاوران علمی دانشگاه تشکیل گردید. این کمیته با هدف آسیب شناسی و بررسی مشکلات بانوان دانشگاهی و همچنین برنامه ریزی در راستای پیشبرد اهداف حوزه بانوان و خانواده دانشگاه تشکیل شده است.در این جلسه در خصوص سیاست های تشویقی حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و برگزاری دوره های آموزشی مهارتی ویژه بانوان دانشگاهی با محوریت سلامت روحی و روانی بانوان، مشاوره تغذیه ای، مهارت فن بیان و زندگی زناشویی از دیدگاه فقه و قرآن کریم برنامه ریزی لازم صورت گرفت.