ریاست دانشگاه ( دکتر رحیم حب نقی {ایمیل: r.hobbnaghi@urmia.ac.ir}

    §    مدیر حوزه ریاست و روابط عمومی(دکتر مجتبی هادیان{ایمیل: m.hadian@urmia.ac.ir}

    §    مدير دفتر روابط علمي و بين الملل دانشگاهي(دکتر جواد غلامی{ایمیل:  j.gholami@urmia.ac.ir}

    §    مدیر حراست(دکتر رامین نیکروز{ایمیل: r.nikrouz@urmia.ac.ir}

    §    مشاور رئیس دانشگاه در امور اجرایی و ناظر در ستاد رفاهی()

    §    دبیر هیأت اجرایی جذب اعضاء هیأت علمی(دکتر محمد حسنی{ایمیل: m.hassani@urmia.ac.ir}

    §    مدیر امور دانشجویان شاهد و ایثارگر(مهندس سید هادی صالحی)

    §    مدير امور حقوقی، قراردادها و رسیدگی به شکایات( فرهاد قهار)

    §    مدير امور فني و نظارت بر طرحهاي عمراني(مهندس عطا الله یزدانمهر)

مشاور امور برنامه ریزی، بودجه و مالی ( دکتر غلامرضا منصور فر {ایمیل: g.mansourfar@urmia.ac.ir}

    §    مدیر برنامه ریزی، بودجه و تشکیلات(امیر جمشیدی)

    §    مدیر امور مالی(عسگر نوری)

معاون پشتیبانی و توسعه منابع انسانی ( دکتر محمد مناف پور 

    §    مدیر امور اداری( مهندس رسول اکبری دیلمقانی)

    §    معاون مدیر امور اداری(محمد حسنی آذر)

    §    مدیر پشتیبانی(مهندس رسول اکبری دیلمقانی)

معاون پژوهش و فناوری ( دکتر بهرام دلیر نقده {ایمیل: b.dalir@urmia.ac.ir}

    §    مدیر امور پژوهش (دکتر امیر عباس فرشید{ایمیل: aa.farshid@urmia.ac.ir}

    §    مدیر خدمات علمی و فناوری(دکتر علی حسن پور{ایمیل: a.nikbakht@urmia.ac.ir}

    §    مدیر کارآفرینی و ارتباط با صنعت(دکتر سید جعفر زنوزی{ایمیل: sj.zonoozi@urmia.ac.ir}

    §    مدیر امور فناوری اطلاعات(مهندس محمدرضا نیک نفس) { تلفن: 04432752835  ایمیل: niknafs@urmia.ac.ir}

    §    رئیس کتابخانه مرکزی(منوچهر ده بزرگی)

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی ( دکتر علیرضا مظفری {ایمیل: a.mozaffari@urmia.ac.ir}

    §    مدیر امور آموزشی(دکتر جلال جلیلیان{ایمیل: j.jalilian@urmia.ac.ir}

    §    مدیر برنامه ریزی و سنجش آموزشی(دکتر محسن اسمعیلی{ایمیل:  m.esmaiili@urmia.ac.ir}

    §    مدیر نظارت و ارزیابی(دکتر قاسم مرندی{ایمیل: g.marandi@urmia.ac.ir}

معاون دانشجویی ( دکتر عبدالناصر نظریانی {ایمیل: a.nazariani@urmia.ac.ir}

    §    مدیر امور دانشجویان(فاطمه قمی{ایمیل: n.soltani@urmia.ac.ir}

    §    مدیر تربیت بدنی(رحیم شریف)

معاون فرهنگی و اجتماعی (دکتر یونسعلی علیجو{ایمیل: y.alijoo@urmia.ac.ir}

    §    مدیر برنامه ریزی فرهنگی و اجتماعی  (دکتر کریم جباری) {ایمیل: k.jabbary@urmia.ac.ir}