شماره مخابرات (تلفنخانه) دانشگاه :  44- 32752740

 

 

 

راهنمای دفترچه تلفن

حوزه ریاست

معاونت دانشجویی

دانشکده منابع طبیعی

دانشکده فنی و مهندسی خوی

پردیس بین الملل دانشگاهی

معاونت آموزشي و تحصیلات تکمیلی

دانشکده کشاورزی

پارک علم و فناوری

مرکز آموزشهای نیمه حضوری ارومیه

مرکز رشد

معاونت پژوهشی و فناوری

دانشکده علوم

دانشکده اقتصاد و مدیریت

پژوهشکده مطالعات دریاچه ی ارومیه

مرکز تحقیقات نانو فناوری

معاونت فرهنگی و اجتماعی

دانشکده هنر

دانشکده دامپزشکی

دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

پژوهشکده زیست فناوری

معاونت پشتیبانی و توسعه منابع انسانی

دانشکده ادبیات

دانشکده فنی و مهندسی

مرکز آموزش عالی شهید باکری میاندوآب

پژوهشکده میکروالکترونیک

 

حوزه ریاست

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره داخلی

تلفن مستقیم

دورنگار

1

آقای دكتر رحیم حب نقی

ریاست دانشگاه

3090

32752738- 31943090

32752737

2

آقای محمد فضلی

مسئول دفتر

 

32752739

 

3

آقای دکتر مجتبی هادیان

مدیر حوزه ریاست، روابط عمومی 

   32752738-9  

4

خانم دنیا دیده

کارشناسان روابط عمومی و حوزه ریاست

3091

32753166 - 31943091

 

5

آقای مهندس شیرزاد

سرپرست دفتر مرکزی در تهران

 

021-66566808

021-66566808

6

آقای محمدحسین دنیادیده

دفتر گزینش دانشگاه

 

33456047

 

7

آقای حسین فعال نوری

سمعی و بصری

2469

31942469

 

8

آقای دکتر آق

مدیر دفتر امور بین الملل

3142

32755280

 

9

آقای مهندس جعفر رضازاده

مسئول تدوین استراتژی دانشگاه

3119

31913119

 

مدیریت برنامه ریزی، بودجه و تشکیلات

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره داخلی

تلفن مستقیم

دورنگار

1

آقای دکتر غلامرضا منصورفر

مشاور رییس دانشگاه در امور برنامه ریزی، بودجه و امور مالی

3022

32752747 31943022

32753165

2

آقای امیر جمشیدی میدان دار

مدیر برنامه ریزی، بودجه و تشکیلات

 3022    

3

آقای اکبر حاذقی

معاون مدیر برنامه ریزی، بودجه و تشکیلات

3022

31943022

 

4

آقای امین اشرفی

مسئول دفتر

3022

31943022

 

5

آقای علیرضا خضری

       

6

آقای کامران شفائی

رییس اداره آمار و اطلاعات

3080

31943080

 

7

آقای حجت قوی پنجه

کارشناس بودجه و تشکیلات

3079

31943079

 

8

آقای بهزاد سلیمانپور

کارشناس آمار و اطلاعات

     

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره داخلی

تلفن مستقیم

دورنگار

1

حجت الاسلام حاج آقا غلامرضا کیومرزی

نماینده مقام معظم رهبری در دانشگاه

3099

3275283631943099

32753168

2

حجت الاسلام حاج آقا منصور امامی

معاون نماینده مقام معظم رهبری در دانشگاه

3021

31943021

 

3

آقای فدوی - آقای عباس زاده

کارپرداز و عامل مالی نهاد رهبری

3098

31943098

 

4

آقای شمسعلی

کارشناس نهاد رهبری

3107

31943107

 

5

خانم لیلا عیسی زادگان - خانم غلامیان

مسئول خواهران

3102

31943102

 

دفتر حقوقی

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره داخلی

تلفن مستقیم

دورنگار

1

آقای سعید قاسم مهدی

مشاور رییس دانشگاه در امور حقوقی

31943025

32752732 31943025

32752732

2

آقای فرهاد قهار

کارشناس دفتر حقوقی

3158

31943158

 

3

آقای لطفعلی خلیلی

کارشناس دفتر حقوقی

 3041    

مدیریت امور دانشجویان شاهد و ایثارگر

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره داخلی

تلفن مستقیم

دورنگار

1

آقای سید هادی صالحی

مدیر امور دانشجویان شاهد و ایثارگر

2503

32752840 - 31942503

32752840

3

خانم سکینه سخی نیا

کارشناس آموزش

2503     

4

آقای موسی شیخی

مسوول امور کامپوتر و امور فرهنگی

2503     

مدیریت حراست

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره داخلی

تلفن مستقیم

دورنگار

1

حراست

 

3034  و  3103

32752731

 32752748

معاونت پشتیبانی و توسعه منابع انسانی

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره داخلی

تلفن مستقیم

دورنگار

1

آقای دکتر ناصر سلطانی

معاون پشتیبانی و توسعه منابع انسانی

3018

32752733-32752734

32752746

2

آقای وطن خواه

مسئول دفتر

3018

31943018 

 

3

آقای فرزاد غیور

مدیر امور اداری

3018

 

 

4

آقای محمد حسنی آذر

معاون مدیر امور اداری

3018

31943031 

 

5

آقای علی علیزاده

رئیس کارگزینی

3030

31943030

 

6

خانم  افسانه قدیمی 

کارشناسان امور اداری

3023

32752748 31943023

 

7

آقای عبداله مطلب

کارشناس کارگزینی - بازنشستگان

3027

31943035

 

8

آقای اکبر کریم خانی

امور بیمه و مرخصی

3023

31943057

 

9

خانم محبوبه شیخی

کارگزینی پرسنل رسمی - پیمانی

3174

31943174

 

10

آقای بهمن پای برسنگ

کارگزینی پرسنل قراردادی

3026

31943026

 

11

خانم مهندس غلامزاده

رییس دبیرخانه مرکزی

3163

2753170 3

32752746 

12

خانم  جودی

دبیرخانه مرکزی

3148

31943148

 

13

آقای نوایی

دبیرخانه مرکزی

3019

31943019

 

14

آقایان ایراندوست - افراسیابی - پاکدامن

بایگانی امور اداری

3095

31943095

 

15

آقای علی اکبر آزادی

مسئول مهمانسرای نازلو

 

32752838

 

16

آقای راد

بانک ملی شعبه پردیس شهر (رییس)

33479630-1

 

 

17

آقای شاهین شکاری

بانک ملی شعبه پردیس نازلو (رییس)

32751350

 

 

18

آقای حجت قره باغی

مسئول اطلاعات

2428

31942428

 

مرکز فناوری اطلاعات

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره داخلی

تلفن مستقیم

دورنگار

1

آقای مهندس محمدرضا نیک نفس

مدیر فناوری اطلاعات

2698

31942698

 

2

خانم مهندس پریچهر طوری

معاون فناوری اطلاعات

2714

32752835- 31942714

32752835

3

آقای مهندس توحید مصطفائی

کارشناس فناوری اطلاعات - وب سایت

2738

31942738

 

4

آقای مهندس سجاد حسن بگلو

کارشناس فناوری اطلاعات-سیستمهای کامپیوتری و نرم افزار

3153

31943153

 

5

آقای مهندس مهدی قیسی

کارشناس فناوری اطلاعات - شبکه 

3139

31943139

 

6

آقای مهندس مجید حاتمی

کارشناس فناوری اطلاعات - برنامه های کاربردی و فرآیندها

3073

31943073

 

7

آقای باقر فصیحی

مسئول تجهیزات پسیو شبکه

2450

31942450

 

8

خانم مهندس نقی لو

کارشناس فناوری اطلاعات  

3140

31943140

 

اداره  اموال

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره داخلی

تلفن مستقیم

دورنگار

1

آقای محمد فرجی

رییس اداره اموال

3229

32752745 31943229

32752745

2

آقای حسین آذری

جمعدار اموال

3235

31943235

 

3

خانم خدیجه علیپور

کارشناس اموال

3231

31943231

 

4

آقای علیرضا تقی زاده - حسین حسینی

مسئول انبار مرکزی - انباردار

3236

32752745 31943236

32752745

مدیریت امور مالی

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره داخلی

تلفن مستقیم

دورنگار

1

آقای عسگر نوری سبزیکار

مدیر امور مالی

3178

32752841 31943178

32752841

2

آقایان اشرفی - نماز پور

مسئول دفتر - رابط دانشگاه با خزانه

 

 

 

3

آقای ستاره چشم

معاون مدیر  امور مالی

3197

31943197

 

4

آقایان دین پرست و جوانمرد

دیوان محاسبات

3024

31943024

32753169

5

خانم ها نوری - سروری

کارشناسان اداره ی اعتبارات

3214

32752841 31943214

32752841

6

خانم ها محمد زاده - فرید - پاکرو

کارشناسان اداره ی تنظیم حساب

3077

31943077

 

7

آقای یوسف کریم زاده

رئیس اداره ی رسیدگی

3209

31943209 -31943173

 

8

آقای تیزفهم -آقای کشتیبان

کارشناسان اداره ی دریافت و پرداخت

3211

31943211

 

9

آقای اصغر بی پروا - آقای مجید خوشخو

بایگان امور مالی

3177

31943177

 

10

آقای فرشید یونسی - آقای حسن رحمانپور

کارشناسان اداره رسیدگی

3173

 31943173

 

11

خانم ها شیخلو - سروری - اسدمصفر و آقای جم

کارشناسان شبکه ی حقوق و دستمزد

3185 3036- 3179

31943185 31943036 - 31943179

 

12

آقای دکتر مهدی حیدری

سرپرست تیم حسابرسی

3077

31943077

 

13

آقای دمیرچی - آقای قلیزاده - خانم حمامی

 

3159

31943159

 

اداره تدارکات

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره داخلی

تلفن مستقیم

دورنگار

1

آقای پیام اسدپور 

رییس اداره تدارکات

3228

31943228

 

2

 

مسئول دفتر

 

32752736

32752839

3

آقایان احد نریمانی - جعفرزاده - ذهتاب

اتاق کارپردازان

3230

31943230

 

مدیریت پشتیبانی

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره داخلی

تلفن مستقیم

دورنگار

1

آقای قاسم علی میرزایی

مدیر پشتیبانی و فضای سبز

2325

32775576 31942700

32775576

2

آقای محمد آذرورجوی

رئیس اداره خدمات و امور عمومی

2325

32777043

 

3

آقای عبدی

مسئول دفتر

2325

31942325

 

4

خانم حداد

اداره امور قراردادها

 

32779552

 

5

آقای علیرضا صالح امین

تأسیسات

2466

31942466

 

6

آقای افشین عنانی

خشکشویی

2528

31942528

 

7

آقای رامین دی محمدی

تاکسی تلفنی دانشگاه

2425

32754545 31942425

 

8

آقای معراج

آرایشگاه

2426

31942426

 

اداره توسعه تولید و فضای سبز 

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره داخلی

تلفن مستقیم

دورنگار

1

آقای مهندس 

رئیس اداره 

2700

31942700

 

2

آقای مهندس اکبر نظری

معاون اداره

2367

31942367

 

3

آقای مهندس بهزاد پورمحمود

کارشناس دامپروری

2265

31942265

 

4

آقای غلام علیزاده

دامپروری

2298

31942298

 

5

آقای ستار پازن

مکانیک کارگاه ماشین آلات

2367

31942367

 

مدیریت امور فنی و نظارت بر طرحهای عمرانی

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره داخلی

تلفن مستقیم

دورنگار

1

آقای دکتر محمد مناف پور

مشاور رییس دانشگاه در امور فنی و نظارت بر طرحهای عمرانی

3050

32780953 - 31943050

32780953

2

آقای مهندس عطاالله یزدان مهر

مدیر امور فنی و نظارت بر طرحهای عمرانی

 

32780953

 

3

آقای شهروز عبدالهی

مسئول دفتر

3050

31943050

 

4

آقای مهندس خسرو احمدزاده

کارشناسان طرحهای عمرانی

3050

31943050

 

5

آقای مهندس اسد اسدبرقی

 

3050

31943050

 

6

آقای مهندس عطا حسن زاده

 

3050

31943050

 

7

آقای مهندس حسینی

 

3050

31943050

 

8

آقای مهندس امیر علیپور

 

 

 

 

9

آقای مهندس علی یوسفی

 

 

 

 

10

آقای مهندس آرش عسگری

 

 

 

 

معاونت دانشجویی

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره داخلی

تلفن مستقیم

دورنگار

1

آقای دکتر عبدالناصر نظریانی

معاون دانشجویی

2735

32770911 31942727

32770911

2

خانم فاطمه قمی

مدیر کل امور دانشجویان

2735

   

3

آقای سیفعلی باقری

مسئول دفتر

 2735

 

 

4

آقای رامین رزمی

رئیس ادراه تغذیه

2356 - 2736

32780951 31942356

32780951

5

آقای رحیم شریف

مدیر تربیت بدنی

2512

32779779 31942512

32779779

6

خانم قدیری

کمیسیون موارد خاص

2730

31942730

 

7

آقای حکیم رشیدپور

عامل مالی

2743

31942743

 

8

خانم فتح اله زاده

حسابدار

 2742

31942742 

 

9

آقای ولی الهوردی زاده

رئیس اداره امور خوابگاهها

 2777

31942777

 

10

آقای یونس نریمانی

مسئول اتوماسیون تغذیه

2511

31942511

 

11

آقای پیمان زاهد

مسئول درمانگاه

2775

31942775

 

12

خانم وکیلی

دبیرخانه معاونت

2737

31942737

 

13

خانم قنبر زاده

مرکز مشاوره

2730

31942730

 

14

آقای لطیف پورفرهادی

کارشناس و مسئول بورس وام

2749

31942749

 

15

خانم لیلا بنیادی

کارشناس بورس و وام

2750

31942750

 

16

آقای نادر کریمی

کارشناس بورس و وام

2751

31942751

 

17

آقای علی حاصلی

صدور دفترچه اقساط دانشجویان

2741

31942741 

 

معاونت فرهنگی و اجتماعی

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره داخلی

تلفن مستقیم

دورنگار

1

دکتر کریم جباری

معاون فرهنگی و اجتماعی

2720

32778270 31942720

32778270

2

آقای علیرضا علی عباسی

مسئول دفتر

2720

 

 

3

دکتر حسن عامری

مدیریت فعالیتهای فوق برنامه

2720

 

 

4

خانم رضایی

مسئول دبیر خانه

2764

31942733

 

5

خانم سلطانیان و آقای احمد نژاد

نشریات دانشجو یی و انجمن های علمی

2514

31942514

 

6

خانم فتحی زاده و خانم ناصری

کانونهای فرهنگی هنری و تشکلهای دانشجویی

2526-2516

31942526-31942516

 

7

آقای بابایی

کارشناس ارزیابی و ارتقاء فرهنگی اساتید

2720

31942517

 

8

آقای رضا علیزاده

 مسوول سالن

2483

31942483

 

معاونت آموزشي و تحصیلات تکمیلی (داخلی 2317)

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره داخلی

تلفن مستقیم

دورنگار

1

آقای دکتر علیرضا مظفری

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی

2314

- 32752843 31942314

32752842

2

آقای اسلام کان محبت

مسئول دفتر

 2314

 

 

3

خانم بختیاری

کارشناس هیات ممیزه

2320 

 

 

4

آقای دکتر آزادی

مدیر خدمات آموزشی

 

 

 

5

آقای دکتر ناصر عباس پور

مدیر امور ارزیابی

 

 

 

6

آقای مسعود اکبری

معاون مدیر آموزش

117

31942309

 

7

آقای جلیل فرخی

اداره هدایت استعداد های درخشان

 122

31942297 

 

8

آقایان حیدر پور - ستوده

بایگانی آموزش

113

31942343

 

9

خانم منصوره رزاقی

عامل مالی

126

32755288

 

10

آقای علیرضا حیدرزاده

ریس اداره ثبت نام

111

32755287 - 31942276

 

11

آقایان بابک کریمی 

کارشناس صدور دانشنامه

107

31942344

 

12

آقایان  کریم خانی - یوسفی

صدور تاییدیه تحصیلی

128

   

13

آقای مهندس میر قاسمی

مسئول سیستم آموزشی سما

121

31942345

 

14

آقای نقی صالح مرام

کارشناس فارغ التحصیلان

120

31942308

 

15

آقایان سعید عنانی - میرزایی

کارشناسان ثبت نام

115-114

31942326

 

16

خانم رادپور - خانم اسدی

کارشناسان تأییدیه تحصیلی

118

31942704

 

17

خانم رزاقی و آقایان یعقوب کریمی  و محمدی

دبیرخانه آموزش

110

31942290

 

18

آقای کریم جلیلی - آقای محمد فریدونی

تحصیلات تکمیلی 

127

 

 

19

خانم ملاابراهیم لو و خانم علیزاده

اداره سوابق تحصیلی

116

31942346

 

20

خانم رضایی

ریس اداره سوابق تحصیلی

116

31942346

 

21

آقایان رجبی و شیدایی و جعفرزاده و سلطانزاده

کارشناسان نظارت و ارزیابی

 123

32755297

 

22

خانم فرج زاده

کارشناس تحصیلات تکمیلی

125 

32755298

 

معاونت پژوهشی و فناوری

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره داخلی

تلفن مستقیم

دورنگار

1

آقای دکتر مقصود سلیمانپور

معاون پژوهشی و فناوری

3202

32770555 31943202

32779559

2

آقای علی مهرآسیا

مسئول دفتر

3202 

32770555  

32779559 

3

آقای دکتر امیر عباس فرشید

مدیر امور پژوهشی

3202  

32770555   

32779559  

4

آقای دکتر سید جعفر زنوزی

مدیر کارآفرینی و ارتباط با صنعت

 3176

33452107 

 33452107

5

آقای فرهاد فرهنگ پژوه

رئیس آزمایشگاه مرکزی 

3207

31943207

31943207

6

آقای حسین شرفپور

معاون مدیر کارآفرینی و ارتباط با صنعت

3186

32753210 31943186

32753210  

7

آقای ده بزرگی

رئیس کتابخانه مرکزی و اطلاع رسانی

2471

31942471

 

8

آقای مهندس مهرداد متقیان

کارشناس کارآفرینی

3199

31943199

 

9

آقای میکائیل پاشازاده

کارشناس انتشارات

2274

31942274

 

10

آقای بابک جوادی

عامل مالی

3117

31943117

 

11

خانم یاسمی

کارشناس طر ح های تحقیقاتی

3200

31943200

 

12

خانم پاشاپور

کارشناس پژوهش (آمار و گرنت)

3201

31943201

 

 

خانم دهقانی خانم بهکام

کارشناس ترفیع پایه و کارشناس فرصت های مطالعاتی و کنفرانس

3070

31943070

 

14

آقای ایوب آیرملو

کارپرداز

3117

31943117

 

15

خانم سیده شهلا پیام

کارشناس و دبیر خانه کارآفرینی و ارتباط با صنعت

3204

31943204 - 32753210

32753210  

دانشکده کشاورزی

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره داخلی

تلفن مستقیم

دورنگار

1

آقای دکتر عباس صمدی

ریاست دانشکده

2394

32775035 31942394

32779558

2

آقای گنجی

مسئول دفتر

 

 

 

3

آقای دکتر خداوردیلو

معاونت پژوهشی

2388

31942388

 

4

خانم پروانه تقی نژاد

کارشناس پژوهش

2381

31942381

 

5

آقای دکتر ناصری

معاون آموزش

2394

31942394

 

6

آقای دکتر اسمعیلی

سرپرست تحصیلات تکمیلی

2392

31942392

 

7

آقای دکتر هاشمی

دامپروری و علوم دامی

2280

31942280

 

دانشکده علوم

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره داخلی

تلفن مستقیم

دورنگار

1

آقای دکتر مهدی امنیت طلب

ریاست دانشکده

2231

32776707 31942231

32753172

2

آقای اکبر تقی نژاد

مسئول دفتر

 

 

 

3

خانم زهرا مددی

حراست دانشکده

2220

31942220

 

4

آقای دکتر حسین پیر خراطی

معاونت پژوهشی و تحصیلات تکمیلی

2213

31942213

 

5

آقای دکتر حبیب اذانچیلر

معاون آموزش

2152

31942152

 

دانشکده دامپزشکی

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره داخلی

تلفن مستقیم

دورنگار

1

آقای دکتر دلیر نقده

ریاست دانشکده

2552

32770508 31942552

32771926

2

آقای جلال محمودی

مسئول دفتر

2552

31942552

 

3

آقای دکتر فرشید

معاونت پژوهشی

2554

31942554

 

4

آقای دکتر صراف زاده

معاون آموزش

2555

31942555

 

5

آقای دکتر سلطان علی نژاد

سرپرست تحصیلات تکمیلی

2553

31942553

 

دانشکده ادبیات

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره داخلی

تلفن مستقیم

دورنگار

1

آقای دکتر عبداله طلوعی آذر

ریاست دانشکده

205

33364500

33369716

2

آقای علی اصغراویسی

مسئول دفتر

 

 

 

3

خانم دکتر سپهریان آذر

معاونت پژوهشی

 

 

 

4

آقای دکتر بهمن نزهت

سرپرست تحصیلات تکمیلی

 

 

 

5

آقای دکتر حسین پور

معاون آموزش

 

 

 

6

 

تلفنخانه

 

3362011

 

دانشکده منابع طبیعی

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره داخلی

تلفن مستقیم

دورنگار

1

آقای دکتر احمد علی جانپور

ریاست دانشکده

2501

32770489 31942501

32770489

2

خانم ناهید اسماعیلی

مسئول دفتر - مسئول آموزش

2501

31942501

 

3

آقای دکتر حبیب نظر نژاد

معاون آموزشی

2505

31942505

 

4

آقای دکتر عباس بانج شفیعی

معاونت پژوهشی و تحصیلات تکمیلی

2285

31942285

 

دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره داخلی

تلفن مستقیم

دورنگار

1

آقای دکتر محمدزاده

ریاست دانشکده

2685

32753174 31942685

32753174

2

آقای علیرضا تمری فر

 

 

 

 

3

آقای دکتر اصغر توفیقی

معاون آموزشی

2532

31942532

 

4

خانم دکتر غنی زاده

معاونت پژوهشی

2687

31942687

 

5

 

سرپرست تحصیلات تکمیلی

2687

31942687

 

دانشکده اقتصاد و مدیریت

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره داخلی

تلفن مستقیم

دورنگار

1

آقای دکتر حمزه دیدار

ریاست دانشکده

 

32777022 32778984

32777022

2

آقای آیرملو

مسئول دفتر

 

32778984

 

3

آقای دکتر پیری

معاونت پژوهشی

 

32778984

 

4

آقای دکتر فعالجو

معاون آموزشی

 

32753161

 

5

آقای دکتر شهبازی

معاون تحصیلات تکمیلی

 

32758985

 

6

آقای مهدیزاده

کارشناس آموزش دانشکده

 

32753160

 

7

خانم اختیاری

کارشناس تحصیلات تکمیلی

 

32753163

 

8

آقای ناصر عباسی 

کارپرداز دانشکده

 

32757166

 

9

آقای حقیقی

مسئول امور عمومی

 

32758984

 

دانشکده معماری ، شهرسازی و هنر

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره داخلی

تلفن مستقیم

دورنگار

1

آقای دکتر ناصر ثبات ثانی

ریاست دانشکده

 258و  257

32780760

32788986

2

خانم زینالی

مسئول دفتر

 258و  257

32780760

32788986

3

آقای دکتر قادر احمدی

معاونت پژوهشی

 258و  257

32780760

32788986

4

آقای دکتر علی مصیب زاده

معاونت آموزشی -  تحصیلات تکمیلی

244

32780760

32788986

5

خانم دهقانپور

مسئول آموزش

263

32780497

 

6

آقای نصیری

کارشناس تحصیلات تکمیلی

262

32758983

 

7

آقای عباسی

کارپرداز

235

32757166

 

8

آقای حقیقی

مسئول امور عمومی

238

32758984

 

9

تلفن گویا

 

 

32777040-3

 

مرکز آموزش عالی شهید باکری میاندوآب

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره داخلی

تلفن مستقیم

دورنگار

1

آقای دکتر افشار کبیری گرده رشت

رییس مرکز

320

45265800

45245725

2

آقای محمد علی احمدی

مسئول دفتر - دبیرخانه

319 

45265800 

45245725 

3

آقای دکتر قاسم جلیلی مرندی

معاون آموزشی و پژوهشی

313

45269502

 

4

آقای فخرالدین اجاقی

حراست

377

45265756

45265756

5

آقای کامیار حسن زاده

مسئول امور دانشجویان و فرهنگی

331

45245735

45245735

6

آقای علی جلیلی وش

انباردار و مسئول تدارکات

309

45269506

 

7

آقای منصور منفردی

مسئول آموزش

363

45269504

 

8

آقای مهدی بابازاده

کارپرداز و مدیر امور عمومی

 

 45266272

 

9

آقای مهندس قنبر قهرمانزاده

کارشناس کامپیوتر

366 

45231129

 

10

آقای مجید علیمحمدیان

کارشناس آزمایشگاه

280

45231128