ايجاد شبكه تضمين كيفيت آموزش عالي دراستان با مشاركت موسسات دولتي و غير دولتي

  تعيين و اجراي نظارت بر حسن اجراي قوانينو مقررات آموزشي، فرهنگي و پژوهشي

  تدوين سياست ها، برنامه ها و ارائهراهكارهاي مناسب اجرايي در زمينه نظارت و ارزيابي موسسات به منظور ارتقاء كيفيتآموزشي و پژهشي آنها

   اجراي مصوبات شوراي نظارتو ارزيابي وزارت علوم

 

Pages

Counter

    • آمار بازدید:  امروز:54  این هفته:505  این ماه:12912  امسال:284442