1-  ترویج و تحکیم مشارکت، همکاری و تعاون عمومی

2- تأمین نیازهای مشترک اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اعضا و کمک به تحقق عدالت اجتماعی.

3- تأمین نیازمندی­های اعتباری و رفاهی اعضا از جمله کمک هزینه درمانی ووام مسکن .

Pages

Counter

    • آمار بازدید:  امروز:27  این هفته:1673  این ماه:63685  امسال:300502