اهداف و سیاستها

v      ايجاد شبكه تضمين كيفيت آموزش عالي دراستان با مشاركت موسسات دولتي و غير دولتي

v      تعيين و اجراي نظارت بر حسن اجراي قوانينو مقررات آموزشي، فرهنگي و پژوهشي

v      تدوين سياست ها، برنامه ها و ارائهراهكارهاي مناسب اجرايي در زمينه نظارت و ارزيابي موسسات به منظور ارتقاء كيفيتآموزشي و پژهشي آنها

v      اجراي مصوبات شوراي نظارتو ارزيابي وزارت علوم 

 

Counter

    • آمار بازدید:  امروز:3211  این هفته:5550  این ماه:11050  امسال:332552