ررسي تدوين سند راهبردي ارائه خدمات به دانشجويان شاهد و ايثارگر در نشست دبيران مناطق شاهد و ايثارگر


 

نشست دبیران مناطق شاهد و ایثارگر دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور با حضور دکتر محمد رضا علم، معاون دانشجویان داخل سازمان امور دانشجویان

، دکتر سید فردین تقی زاده، سرپرست اداره کل شاهد و ایثارگر این سازمان و دبیران مناطق ده گانه شاهد و ایثارگر دانشگاه ها برگزار و تدوین سند راهبردی

ارائه خدمات به دانشجویان شاهد و ایثارگر مورد بررسی قرار گرفت.

 

به گزارش روابط عمومی سازمان امور اموردانشجویان، دکتر علم در آغاز این نشست دیدگاههای خود را درخصوص موضوع انتقال و میهمانی دانشجویان شاهد و ایثارگر، ضرورت

اصلاح آئین نامه مربوطه و همچنین اصلاح سامانه سجاد واصلاح فرایندها با در نظر گرفتن همترازی دانشگاههای مبدا و مقصد مطرح کرد.

وی با تاکید بر ضرورت برنامه ریزی لازم برای وحدت رویه جهت ارتقاء بنیه علمی دانشجویان شاهد و ایثارگر در بین دانشگاه ها، پیشنهادات خود را در زمینه بدهی بنیاد شهید به

دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی درخصوص شهریه ها و شیوه بازپرداخت این بدهی ها از طریق فروش املاک، پرداخت بدهی دانشگاه ها به بانک ها، پرداخت بدهی مالیاتی ارائه

کرد.

در ادامه این نشست، دکتر تقی زاده، سرپرست اداره کل شاهد و ایثارگر

با تاکید بر اینکه باید کلیه فعالیت های حوزه شاهد و ایثارگر وزارت علوم برمبنای سند راهبردی باشد؛ گفت: پیش نویس سند راهبردی مطابق با شرح وظایف فعالیت های این حوزه

تدوین و جهت بررسی و ارائه پیشنهادات به دبیران مناطق ده گانه ارائه شده است.

وی گفت: ارتقاء بنیه علمی دانشجویان شاهد و ایثارگر، هدفمند کردن فعالیت اداره شاهد و ایثارگر دانشگاه ها، پیگیری پرداخت شهریه دانشجویان توسط بنیاد و توسعه دولت

 

الکترونیک محورهای سند راهبردی حوزه دانشجویان شاهد و ایثارگر است.

دکتر تقی زاده در ادامه صحبت های خود با تاکید بر رصد وضعیت تحصیلی تمام دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاهها توسط دبیران مناطق با هدف ارتقاء بنیه علمی اظهار داشت:

ارزیابی دانشگاه ها براساس شاخص های اعلامی این حوزه، شامل رشد فعالیت های آموزشی ، پژوهشی، فرهنگی و رفاهی صورت می گیرد و پرداخت اعتبارات به دانشگاهها نیز

براساس نتایج این ارزیابی خواهد بود.

درادامه این نشست آئین نامه تسهیلات آموزشی دانشجویان مورد بررسی قرارگرفت و مقرر شد ، مناطق محترم ده گانه پیشنهادات خود را باتکیه برارتقاء بنیه علمی و عزتمندی

دانشجویان حداکثر تا 15 آذرماه به حوزه ستادی جهت تصمیم گیری نهایی اعلام نمایند.

همچنین درخصوص طرح هدایت تحصیلی، تبادل نظر و پیشنهادات مناطق ارائه شد .

درادامه برنامه دکترتقی زاده درخصوص دستورالعمل جشنواره ملی ایثارتوضیحاتی به منظورایجاد وحدت رویه و جلوگیری از تضیع حقوق متقاضیان ارائه کرد.

وی با ارائه دیدگاههای خود در موضوعات مختلف از جمله آیین نامه نقل و انتقال و تسهیلات آموزشی دانشجویان شاهد و ایثارگر گفت: باتوجه به عدم بودجه در مورد پیاده کردن بعضی از طرح ها مانند طرح استاد مشاور میتوان از امتیاز فرهنگی و یا کسر موظفی اساتید استفاده کرد.
در ادامه این نشست دبیران مناطق دهگانه نیز نظرات خودرا درخصوص آئین نامه ها، موضوع نقل و انتقال و سایر موضوعات مطرح کردند و مقرر شد دبیران مناطق دیدگاههای مدیران شاهد و ایثارگر دانشگاههای هر منطقه را اخذ و در جلسه آتی دبیران مطرح کنند.م.ع.

Counter

    • آمار بازدید:  امروز:12  این هفته:493  این ماه:12434  امسال:251440