در این جشن که با حضور ریاست محترم دانشگاه، معاونین، ریاست دانشکده ها و اعضای هیأت علمی و دانشجویان و مسئولین برخی از نهادهای مرتبط استان از قبیل مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید استان، روسای مراکز رشد دانشگاه، پارک علم و فناوری، جهاد دانشگاهی و مدیر شهرک فناوری استان برگزار شد حاضرین از سخنان آقایان دکتر حب نقی ریاست محترم دانشگاه، دکتر سید جعفر زنوزی مدیر کارآفرینی و ارتباط با صنعت، دکتر حسن حیدری رئیس پارک علوم و فناوری استان استفاده کردند و در ادامه برنامه از دستگاه ورزشی ساخته شده در مدیریت تربین بدنی دانشگاه رونمایی بعمل آمد و در ادامه برنامه از ایده پردازان برتر دانشجویی، کارآفرینان برتر استان شرکت کننده در رویداد های طرح و مجریان طرح تحول کارآفرینانه با اهدای لوح و جایزه تقدیر بعمل آمد 

Counter

    • آمار بازدید:  امروز:226  این هفته:1196  این ماه:7297  امسال:277020