Logo  دانشگاه اروميه | مرکز آموزش عالی شهيد باکری مياندوآب |  گروه مهندسی معدن     

بلند ترين راه ها با اولين گام آغاز مي شوند. حضرت علي (ع)ا ----- به وب سايت اختصاصي دانشگاه اروميه خوش آمديد
 
 
 
 

 

  اساتيد
  آزمايشگاه ها و كارگاه ها
 افزودن لینک جدید
  اسناد و ليستها
  تنظيمات
  ايجاد
  تنظيمات
 افزودن لینک جدید

 

 

 
 Web Part تصویر

 

مسئولين گروه
هیچ آیتمی برای مشاهده در این نمای لیست "مسئولين گروه" وجود ندارد. برای ایجاد یک آیتم جدید، روی "آیتم جدید" در بالا کلیک کنید.
در حال حاضر اعلان فعالی وجود ندارد. برای افزودن اعلان جدید، در زیر بر روی 'افزودن آگهی جدید' کلیک کنید.
 افزودن آگهی جدید
در حال حاضر اعلان فعالی وجود ندارد. برای افزودن اعلان جدید، در زیر بر روی 'افزودن آگهی جدید' کلیک کنید.
 افزودن آگهی جدید
 
هیچ آیتمی برای مشاهده در این نمای لیست "اخبار" وجود ندارد. برای ایجاد یک آیتم جدید، روی "آیتم جدید" در بالا کلیک کنید.
 
هیچ آیتمی برای مشاهده در این نمای لیست "طرح هاي تحقيقاتي" وجود ندارد. برای ایجاد یک آیتم جدید، روی "آیتم جدید" در بالا کلیک کنید.