کارکنان مدیریت کارآفرینی و ارتباط با صنعت

نام: حسین شرفپور
سمت: معاون مدیر کارآفرینی و ارتباط با صنعت
تلفن: داخلی 3186 - مستقیم 32753210
محل کار: مدیریت کارآفرینی و ارتباط با صنعت
نام: مهرداد متقیان
سمت: کارشناس کارآفرینی
تلفن: داخلی 3199- مستقیم 32770555
محل کار: مدیریت کارآفرینی و ارتباط با صنعت
نام: سیده شهلا پیام
سمت: کارشناس و دبیرخانه مدیریت کارآفرینی و ارتباط با صنعت
تلفن: داخلی 3204 مستقیم 31753210
محل کار: مدیریت کارآفرینی و ارتباط با صنعت

Counter

    • آمار بازدید:  امروز:21  این هفته:2339  این ماه:15836  امسال:203697