Logo  دانشگاه اروميه | دانشكده كشاورزيگروه گياه پزشكي  | كتابها     

 
 
 
 
 

 

 
 بیماریهای درختان میوه و انگور

بیماریهای درختان میوه و انگور
کتاب از انتشارات انستیتو ملی تحقیقات کشاورزی INRA می باشد و موضوعات مختلف از جمله عوامل و شرایط لازم برای احداث انواع باغات میوه، ارقام مختلف پایه و نهال پیوندی حاصل از آنها را در درختان گوناگون مورد بررسی قرار داده و اطلاعات لازم در مورد میزان حساسیت و مقاومت پایه ها و نهالهای درختان میوه در مقابل هر یک از بیماریها را مشخص و معین کرده است. اکثر بیماریهای معرفی شده در این کتاب در مناطق مختلف کشور مشاهده، توسط کارشناسان گزارش گردیده است.

مترجم:
دکتر اسدالله بابایی اهری
امیرهوشنگ هوشنگی
تیراژ : 5000 نسخه
تاریخ انتشار : سال 1373

 ContentEditorWebPart

آسیب شناسی گیاهی جلد سه بیماریهای مسری غیر قارچی و کاربرد بیوتکنولوژی
جلد سوم کتاب ترجمه شش فصل آخر کتاب "بیماریهای قارچی گیاهان" تالیف جرج ان اگریوس استاد دانشگاه فلوریدا می باشد و از فصل دوازده تا هفده را شامل می شود. فصلهای دوازده تا شانزده مربوط به بیماریهای اختصاصی غیرقارچی شامل پروکاریوتها، گیاهان عالی انگل، ویروسها، نماتودها و پروتوزوآها است و فصل هفده مربوط به بخش سوم کتاب است که شامل کاربرد بیو تکنولوژی در بیماریهای گیاهی است. نظر به تنوع مطالب و کثرت اصطلاحات ترجمه شده، برجسته ترین اساتید رشته های مختلف بیماری شناسی گیاهی در ویراستاری بخشهای مختلف کتاب همکاری داشته اند.

مترجم:
دکتر حمید مهرآوران

تیراژ : نسخه
تاریخ انتشار : سال 1376

 آسیب شناسی گیاهی جلد دو بیماریهای قارچی گیاهان

آسیب شناسی گیاهی جلد دو بیماریهای قارچی گیاهان
این جلد از کتاب ترجمه فصل یازده کتاب "بیماریهای قارچی گیاهان" به قلم جرج ان اگریوس استاد دانشگاه فلوریدا می باشد. مطالب عمده این فصل عبارتند از: خصوصیات قارچهای بیماری زای گیاهی، طبقه بندی قارچهای بیماری زا، علایم بیماریهای قارچی گیاهان، جداسازی قارچها و باکتریها، چرخه زندگی قارچها، مبارزه با بیماریهای قارچی گیاهان و بیماریهای ناشی از قارچهای پست، بیماریهای ناشی از میکسومیستها و ...

مترجم:
دکتر حمید مهرآوران

تیراژ : نسخه
تاریخ انتشار : سال 1376

 مبانی قارچها

مبانی قارچها
این کتاب تا حد زیادی مبانی تمامی علوم قارچ شناسی را پوشش داده و با وجود آنکه حجم نسبتا معقولی دارد به بررسی بسیاری از این مباحث پرداخته است. بخش اول کتاب در زمینه مرفولوژی و تاکسونومی و بخش دوم درباره بیولوژی و تکثیر و بخش سوم در مورد اکولوژی و کاربرد قارچها است. مطالب عمده کتاب عبارتند از: مقدمه ای بر قارچها، قارچهای پست، آسکومیتها، قارچهای بازیدیومیت، قارچهای ناقص، رشد، متابولیسم، تولید مثل، هاگها، قارچهای ساپروفیت، قارچهای شکارچی و انگل، قارچهای همزیست، قارچها و انسان.

مترجم:
دکتر حمید مهرآوران

تیراژ : 3000 نسخه
تاریخ انتشار : سال 1372

 سیب شناسی گیاهی جلد یک کلیات بیماری شناسی و آسیبهای زیست محیطی

آسیب شناسی گیاهی جلد یک کلیات بیماری شناسی و آسیبهای زیست محیطی
این کتاب ترجمه ده فصل اول کتاب بیماریهای قارچی گیاهان به قلم جرج. ان. اگریوس استاد دانشگاه فلوریدا می باشد. نه فصل اول کتاب این مباحث را در برمی گیرد: کلیات بیماری شناسی گیاهی - بخشهای مقدمه(مفهوم، طبقه بندی، تاریخچه و اهمیت بیماری)، ایجاد بیماریها و مراحل پیشرفت آن، چگونگی حمله بیمارگرها، فیزیولوژی گیاه بیمار، سیستمهای دفاعی گیاهان، ژنتیک بیماریهای گیاهی، اثرات عوامل محیطی بیماریهای گیاهی، اثرات عوامل محیطی بر بیماریهای مسری، اپیدمیولوژی(همه گیر شناسی) و مبارزه با بیماریهای گیاهی. فصل آخر کتاب تحت عنوان آسیبهای زیست محیطی، جنبه اختصاصی داشته و بیماریهای غیرمسری را مورد بحث قرار می دهد.

مترجم:
دکتر حمید مهرآوران

تیراژ : نسخه
تاریخ انتشار : سال 1376

 بیماریهای گیاهی

بیماریهای گیاهی
این کتاب شامل دو قسمت می باشد که قسمت اول به بحث درباره مطالب کلی مربوط به بیماریها، سیکل بیماریها، پارازیتیسم و بیماری زایی و تغییرات پاتوژنها اختصاص داده شده و سپس به بحث درباره مکانیزم عمل پاتوژنها در ایجاد بیماری پرداخته و همچنین نحوه مقاومت گیاهان به امراض را مورد توجه قرار می دهد. قسمت دوم به بحث درباره بیماریهای عفونی که به وسیله قارچها-باکتریها، گیاهان پارازیتی، ویروسها و نماتدها ایجاد می شوند و همچنین بیماریهای غیر عفونی که به وسیله عوامل محیطی به وجود می آیند اختصاص داده شده است.

 

مترجم:
دکتر حمید مهرآوران
دکتر احمد مظفر
تیراژ : 3000 نسخه
تاریخ انتشار : سال 1373

 دفع آفات گیاهی

دفع آفات گیاهی
این کتاب اصول مبارزه با آفات و امراض و علفهای هرز را به زبانی ساده و علمی که قابل فهم برای همگان است توضیح داده و نحوه مبارزه با آفات مهم و راههای پیشگیری از امراض و دفع علفهای هرز را تشریح کرده است. ضمنا نحوه کاربری سموم و علف کشها و اثرات فیزیولوژیکی آنها نیز در کتاب تبیین گردیده است. نویسنده کتاب تنها به ذکر سموم و خواص آنها اکتفا نکرده، بلکه دستگاههای مختلف سمپاشی و موارد استفاده از آنها را نیز مفصلا شرح داده است.

مترجم:
دکتر نورالدین شایسته
مهندس غلامحسین نوذری
تیراژ : نسخه
تاریخ انتشار : سال 1357

 فیزیولوژی گیاهی

فیزیولوژی گیاهی
در این کتاب سعی شده است تا اصول کلی علم فیزیولوژی گیاهی شرح داده شود. نویسنده در تهیه این کتاب از کتابها و مجلات خارجی استمداد گرفته و برای برداشت و استفاده از نتایج تحقیقات علمی دانشمندان مختلف، مستقیما با بسیاری از آنان در تماس بوده است. کتاب شامل بیست و چهار قسمت می باشد که عمده مطالب آن عبارتند از اصول کلی فیزیولوزی گیاهی، سلول نباتی ساختمان و عمل قسمتهای مختلف آن، بیوفیزیک، سطوح فعال، عمل اسمز و اجزاء پتانسیل آب، تبخیر و تبادل گازی گیاهان، صعود آب در گیاه، نقل و انتقال مواد در گیاه، تغذیه گیاه، کاربوهیدراتها، فتوسنتز، تنفس، مکانیزم رشد گیاهی.

مولف:
دکتر احمد مظفر

تیراژ : نسخه
تاریخ انتشار : سال 1353

  اساتيد
  آزمايشگاه ها و كارگاه ها
  كتاب ها
  مجلات
  مقالات
  پايان نامه ها