Logo  دانشگاه اروميه | دانشكده كشاورزيگروه گياه پزشكي  | كتابها     

 
 
 
 
 

 

 
 بیماریهای درختان میوه و انگور

بیماریهای درختان میوه و انگور
کتاب از انتشارات انستیتو ملی تحقیقات کشاورزی INRA می باشد و موضوعات مختلف از جمله عوامل و شرایط لازم برای احداث انواع باغات میوه، ارقام مختلف پایه و نهال پیوندی حاصل از آنها را در درختان گوناگون مورد بررسی قرار داده و اطلاعات لازم در مورد میزان حساسیت و مقاومت پایه ها و نهالهای درختان میوه در مقابل هر یک از بیماریها را مشخص و معین کرده است. اکثر بیماریهای معرفی شده در این کتاب در مناطق مختلف کشور مشاهده، توسط کارشناسان گزارش گردیده است.

مترجم:
دکتر اسدالله بابایی اهری
امیرهوشنگ هوشنگی
تیراژ : 5000 نسخه
تاریخ انتشار : سال 1373

 ContentEditorWebPart

آسیب شناسی گیاهی جلد سه بیماریهای مسری غیر قارچی و کاربرد بیوتکنولوژی
جلد سوم کتاب ترجمه شش فصل آخر کتاب "بیماریهای قارچی گیاهان" تالیف جرج ان اگریوس استاد دانشگاه فلوریدا می باشد و از فصل دوازده تا هفده را شامل می شود. فصلهای دوازده تا شانزده مربوط به بیماریهای اختصاصی غیرقارچی شامل پروکاریوتها، گیاهان عالی انگل، ویروسها، نماتودها و پروتوزوآها است و فصل هفده مربوط به بخش سوم کتاب است که شامل کاربرد بیو تکنولوژی در بیماریهای گیاهی است. نظر به تنوع مطالب و کثرت اصطلاحات ترجمه شده، برجسته ترین اساتید رشته های مختلف بیماری شناسی گیاهی در ویراستاری بخشهای مختلف کتاب همکاری داشته اند.

مترجم:
دکتر حمید مهرآوران

تیراژ : نسخه
تاریخ انتشار : سال 1376

 آسیب شناسی گیاهی جلد دو بیماریهای قارچی گیاهان

آسیب شناسی گیاهی جلد دو بیماریهای قارچی گیاهان
این جلد از کتاب ترجمه فصل یازده کتاب "بیماریهای قارچی گیاهان" به قلم جرج ان اگریوس استاد دانشگاه فلوریدا می باشد. مطالب عمده این فصل عبارتند از: خصوصیات قارچهای بیماری زای گیاهی، طبقه بندی قارچهای بیماری زا، علایم بیماریهای قارچی گیاهان، جداسازی قارچها و باکتریها، چرخه زندگی قارچها، مبارزه با بیماریهای قارچی گیاهان و بیماریهای ناشی از قارچهای پست، بیماریهای ناشی از میکسومیستها و ...

مترجم:
دکتر حمید مهرآوران

تیراژ : نسخه
تاریخ انتشار : سال 1376

 مبانی قارچها

مبانی قارچها
این کتاب تا حد زیادی مبانی تمامی علوم قارچ شناسی را پوشش داده و با وجود آنکه حجم نسبتا معقولی دارد به بررسی بسیاری از این مباحث پرداخته است. بخش اول کتاب در زمینه مرفولوژی و تاکسونومی و بخش دوم درباره بیولوژی و تکثیر و بخش سوم در مورد اکولوژی و کاربرد قارچها است. مطالب عمده کتاب عبارتند از: مقدمه ای بر قارچها، قارچهای پست، آسکومیتها، قارچهای بازیدیومیت، قارچهای ناقص، رشد، متابولیسم، تولید مثل، هاگها، قارچهای ساپروفیت، قارچهای شکارچی و انگل، قارچهای همزیست، قارچها و انسان.