اهداف و سیاستها

v      ايجاد شبكه تضمين كيفيت آموزش عالي دراستان با مشاركت موسسات دولتي و غير دولتي

v      تعيين و اجراي نظارت بر حسن اجراي قوانين و مقررات آموزشي، فرهنگي و پژوهشي

v      تدوين سياست ها، برنامه ها و ارائه راهكارهاي مناسب اجرايي در زمينه نظارت و ارزيابي موسسات به منظور ارتقاء كيفيت آموزشي و پژهشي آنها

v      اجراي مصوبات شوراي نظارت و ارزيابي وزارت علوم 

 

Counter

    • آمار بازدید:  امروز:4  این هفته:6550  این ماه:44523  امسال:421375