کارکنان دفتر هیأت اجرایی جذب

نام: دکتر رحیم حب نقی
سمت: رئیس هیأت اجرایی جذب
تلفن: داخلی ----
محل کار: هیأت اجرایی جذب
نام: دکتر سیدمحمد کاشف
سمت: دبیر هیأت اجرایی جذب
تلفن: داخلی ----
محل کار: هیأت اجرایی جذب
نام: مهدی حقانی
سمت: مسئول دبیرخانه و کارشناس جذب
تلفن: 04433450514 داخلی 136
محل کار: دفتر جذب اعضاء هیأت علمی
نام: مجتبی رضاپور
سمت: کارشناس جذب
تلفن: 04433450514 داخلی 117
محل کار: دفتر هیأت اجرایی جذب

Counter

    • آمار بازدید:  امروز:55  این هفته:1282  این ماه:8730  امسال:201880