کارکنان دفتر هیأت اجرایی جذب

نام: دکتر رحیم حب نقی
سمت: رئیس هیأت اجرایی جذب
تلفن: داخلی ----
محل کار: هیأت اجرایی جذب
نام: دکتر محمد حسنی
سمت: دبیر هیأت اجرایی جذب
تلفن: داخلی ----
محل کار: هیأت اجرایی جذب
نام: ------
سمت: مسئول دبیرخانه و کارشناس جذب
تلفن: 04433450514 داخلی 136
محل کار: دفتر جذب اعضاء هیأت علمی
نام: مجتبی رضاپور
سمت: کارشناس جذب
تلفن: 04433450514 داخلی 117
محل کار: دفتر هیأت اجرایی جذب

Counter

    • آمار بازدید:  امروز:19  این هفته:2337  این ماه:15834  امسال:203695