کارکنان دفتر هیأت اجرایی جذب

نام: دکتر رحیم حب نقی
سمت: رئیس هیأت اجرایی جذب
تلفن: داخلی ----
محل کار: هیأت اجرایی جذب
نام: دکتر محمد حسنی
سمت: دبیر هیأت اجرایی جذب
تلفن: داخلی ----
محل کار: هیأت اجرایی جذب
نام: مجتبی رضاپور
سمت: مسئول دبیرخانه و کارشناس هیأت اجرایی جذب
تلفن: 04433450514 داخلی 117
محل کار: دفتر هیأت اجرایی جذب

Counter

    • آمار بازدید:  امروز:40  این هفته:5091  این ماه:16284  امسال:251562