Logo صفحه‌ی اصلی   اسناد و لیست‌ها   ایجاد   تنظیمات سایت   راهنما    Up to دانشکده فنی و مهندسی
Icon
دانشکده فنی-گروه عمران
پايان نامه ها
 
 
 
انتخاب نما
همه‌ی آیتم‌ها
استاندارد پايان نامه ها
 
 
اقدامات
  به من اطلاع بده
  Export به صفحه‌گسترده
  تغییر تنظیمات و ستون‌ها
 
 
جدید آیتم جدید
|
فیلتر فیلتر
|
ویرایش در Datasheet ویرایش در Datasheet
 
ترتیب صعودیعنوانترتیب صعودیتوضيحاتفیلتر
آناليز برگشتی در آزمايش SASW با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی
نام ارائه کننده : پيمان اصلاح (كارشناسي ارشد مهندسي عمران- خاک و پی)
نام استاد راهنما : دكتر توحيد اخلاقی
اسامی اساتید مشاور :
تاریخ ارائه : 19/12/1383
 
 
 
کلمات کلیدی :
چکیده:
 تعيين و شناسايي پروفيل خاك به عنوان يكي از پارامترهاي مهم و ارزشمند در طراحي¬هاي مهندسي به ويژه در مهندسي ژئوتكنيك شناخته شده است. آزمايش آناليز طيفي امواج سطحي (SASW) يك تكنيك ميداني غيرمخرب جهت شناسايي پروفيل سختي محل مورد مطالعه مي¬باشد. اين روش مبتني بر خاصيت پراكندگي امواج سطحي در محيط¬هاي لايه¬اي با سختي¬هاي متفاوت بوده و بر مبناي توليد و ثبت امواج لرزه¬اي در سطح زمين و تحليل اختلاف فاز سيگنال¬هاي حاصله در حوزه فركانسي مي¬باشد. نتايج حاصل از انجام آزمايش SASW در قالب منحني پراكندگي تجربي قابل ارائه مي باشند. منحني پراكندگي بدست آمده از آزمايش به وسيله روش¬هاي برگردان براي تعيين پروفيل خاك در محل به كار برده مي شود. روش¬های متعددی از آناليز برگشتي براي بدست آوردن پروفيل خاك و پارامترهاي سختي لايه¬ها از منحني پراكندگي وجود دارد. جهت تكميل و جايگزيني روش¬های موجود استفاده از شبكه¬هاي عصبي مصنوعي مي¬تواند جايگزين روش¬های وقت¬گير تكرار چند مرحله¬اي شود. در اين پايان¬نامه جهت استفاده و كاربرد شبكه¬هاي عصبي مصنوعي در حل مسئله برگردان منحني پراكندگي و تخمين پروفيل خاك از نرم¬افزار جامع Matlab استفاده گرديده است. در اين خصوص داده¬هاي آموزشي كه براي آموزش شبكه بكار برده مي¬شوند شامل پروفيل¬هاي خاك چهار لايه به همراه منحني¬هاي پراكندگي نرمالايز شده مي¬باشند. اين منحني¬هاي پراكندگي به وسيله روش ماتريس سختي ديناميكي دقيق به صورت تئوريكي و با فرض يك سري پروفيل¬های خاك بدست آمده و در اختيار نرم¬افزار قرار مي¬گيرند. پس از توليد و تعيين داده¬هاي آموزشي، براي آموزش شبكه از شبكه¬هاي چند لايه (MLP) با الگوريتم¬هاي يادگيري انتشار برگشتي استفاده می¬گردد. اين داده هاي ورودي با الگوريتم¬های يادگيري پس¬انتشار خطای بيشترين شيب، گراديان مزدوج و ماركوآرت- لونبرگ به شبكه آموزش داده مي شوند. در تحقيق انجام شده جهت آموزش شبكه از هشت تابع آموزشي استفاده گرديد. پس از آموزش شبكه، تمامي الگوريتم¬هاي آموزشي در شبكه¬هاي سه، چهار و پنج لايه مورد ارزيابي قرار گرفتند. از ميان شبكه¬هاي ارزيابي شده، شبكه بهينه كه كمترين ميزان خطا (MSE) و كمترين تعداد تكرار را براي همگرايي دارد به عنوان شبكه بهينه برگزيده شد. پس از تعيين شبكه بهينه، اين شبكه به همراه تابع آموزشي، پارامترها، تعداد لايه¬ها، تعداد نرون¬ها در لايه مخفي و ... براي آزمون داده¬هايي كه به عنوان داده¬هاي آزمون تلقي مي¬شوند بكار گرفته می¬شود. خروجي¬هاي حاصل از برنامه كه همان پروفيل¬های خاك مي¬باشند با پروفيل¬هاي واقعي در نمودارهايي با هم مقايسه می¬گردند. در ادامه با استفاده از شبكه بهينه بدست آمده مثال¬هايي موردی از سايت¬هاي واقعي مورد ارزيابی قرار گرفتند که نتايج قابل قبولي مشاهده گرديد.
 
 
 
 
 
آناليز كامپيوتري روش امواج سطحي جهت شناسايي هاي ژئوتكنيكي در زير آب

نام ارائه کننده : علي نبي زاده اصل( کارشناسی ارشد عمران گرايش خاک و پی)
نام استاد راهنما : دكتر توحيد اخلاقي
اسامی اساتید مشاور :
تاریخ ارائه : 1382
 
 
 
کلمات کلیدی :
چکیده:
 آزمايشات امواج سطحي معرف گروهي از آزمون هاي محلي جهت شناسايي خواص ديناميكي خاك در كرنش هاي كوچك مي باشند. اين روش ها بر پايه انتشار امواج الاستيك در خاك استوار بوده و مبتني بر اندازه گيري سرعت موج منتشر شده از ميان خاك مي باشند.در اين پايان نامه انواع روش هاي لرزه اي مخرب و غير مخرب جهت شناسايي هاي ژئوتكنيكي در زير آب بررسي شده و از ميان آنها روش آناليز طيفي امواج سطحي(SASW) مورد مطالعه قرار گرفته است. اين روش بر مبناي توليد و ثبت امواج لرزه اي در سطح زمين، تحليل اختلاف فاز سيگنال هاي حاصله در حوزه فركانسي و وارونه سازي نتايج با استفاده از يك مدل الاستيك، همگن و ايزوتروپ داراي لايه بندي افقي استوار است. به منظور توسعه آزمايش در زير آب روابط تئوري انتشار امواج لرزه اي در خاك و امواج سطحي منتشر شده در فصل مشترك آب- خاك معرفي گرديده است. همچنين امواج صوتي منتشر شده در ستون آب در اثر توليد امواج لرزه اي توسط منابع انفجاري معرفي و اثرات ناشي از انتشار اين امواج بر اندازه گيري هاي SASW بيان گرديده است. به منظور رسم منحني پراكندگي تئوريكي و مقايسه آن با منحني پراكندگي تجربي حاصل از آزمايش ميداني برنامه كامپيوتري با عنوان TDUW طراحي و تدوين شد. در اين راستا روش هاي ماتريسي براي رسم منحني پراكندگي تئوريكي معرفي شده و از روش ماتريس سختي كاسل – راست و راه حل هاي دو بعدي جهت تدوين برنامه استفاده گرديده است. با بهره گيري از اين برنامه كامپيوتري به بررسي پارامترهاي موثر بر سرعت موج اسكولت پرداخته شده و اثرات ناشي از ثقل،عمق آب، دانسيته و ضريب پواسون لايه هاي خاك بر سرعت موج اسكولت مورد بررسي قرار گرفت و خطاي حاصل از فرض تقريبي پارامترهاي فوق بر منحني پراكندگي تئوريكي در عمليات مدل كردن رو به جلو تعيين شده است. همچنين اثرات ناشي از سختي بستر دريا بر مودهاي انتشار امواج لرزه اي بيان شده ومود انتشار غالب در شرايط بستر سخت و نرم معرفي گرديده است.
 
 
 
 
 
ارزيابي آسيب پذيري ساختمانهاي بتني مسلح در اروميه
 
نام ارائه کننده : سيد ادريس جوادين ديوشلي( کارشناس ارشد عمران گرايش سازه)
نام استاد راهنما : دكتر محمد علي لطف الهي يقين
اسامی اساتید مشاور :
تاریخ ارائه : 30/9/1382
 
 
 
کلمات کلیدی :
چکیده:
 با مطالعه سابقه لرزه خيزي كشور مشخص مي شود كه اكثر مناطق آن همواره در معرض خطرات ناشي از زلزله هاي مخرب قرار داشته و در نتيجه تلفات و خسارات سنگين و غير قابل جبراني را در اثر آن تجربه كرده است. وقوع زلزله هاي طبس (1357), منجيل (1369) و اردبيل (1375) در سالهاي اخير, شاهد اين مدعا مي باشند. جداي از تلفات انساني وارده در اثر زمين لرزه, خسارات اقتصادي آن نيز قابل توجه مي باشد. در نتيجه امروزه بحث پيشگيري و كاهش خطرات زلزله و ابداع روشهايي جهت بررسي آسيب پذيري سازه ها, شكل جدي تري بخود گرفته است. بررسی آسيب پذيری ساختمانها به دو دسته کيفی و کمی تقسيم بندی می شود. در روش کيفی كه يک روش تقريبی است با توجه به شرايط لرزه خيزی منطقه و تجربه زلزله های گذشته و قضاوت مهندسی، اقدام به تهيه فرمهای ويژه ای می شود که با بازرسی ساختمانها، اطلاعات مورد نياز جمع آوری گرديده و با تجزيه و تحليل آنها يک برآورد تقريبی از ميزان آسيب پذيری ساختمانها بدست می آيد. در صورتيكه روشهاي كمي با تعيين عدد مشخصي به عنوان شاخص خسارت, به ارائه يك مدل رياضي از خسارت بصورت تابعي از مقاومت سازه, شكل پذيري, شدت زلزله و ساير پارامترهاي موثر, مي پردازد. در اين تحقيق از هر دو نوع شيوه بررسي آسيب پذيري (كيفي و كمي) كه به تفصيل توضيح داده خواهند شد, استفاده شده است و تعدادي ساختمان بتن آرمه در سطح شهر اروميه انتخاب شده و با شيوه هاي مذكور مورد ارزيابي قرار گرفته اند. مقايسه شاخص هاي خسارت بدست آمده از دو روش خود حاوي نتايج مفيدي در قوت و ضعف روشهاي مختلف ارزيابي مي باشد. بعلاوه اطلاعاتي در راستاي ايجاد آگاهي نسبي از وضعيت ساختمان هاي بتني اين منطقه ارايه شده است تا در صورت نياز اقدامات لازم به منظور كاهش خسارات مالي و جاني احتمالي با توجه به مستعد بودن منطقه براي زمين لرزه هاي احتمالي صورت گيرد.
 
 
 
 
 
استفاده از روش شبكه عصبي مصنوعي در تعين نيروهاي هيدرديناميكي روي يك پايه قائم استوانه اي
 
نام ارائه کننده : بيژن صناعتي( کارشناس ارشد مهندس عمران گرايش سازه)
نام استاد راهنما : دكتر محمدعلي لطف اللهي يقين
اسامی اساتید مشاور :
تاریخ ارائه : 29/7/1383
 
 
 
کلمات کلیدی :
چکیده:
 سازه هاي فراساحل علاوه بر بارهاي مرده و سرويس همواره تحت تاثير بارهاي هستند كه با زمان متغييرند. اين بارها عمدتا ناشي از امواج و جريانات دريايي هستند كه محاسبه نيروهاي ناشي از اين عوامل روي يك سازه دريايي از اولين كارهاي است كه بايد انجام گيرد. اعضاي استوانه اي شكل معمولترين مقاطع تشكيل دهنده سازه هاي دريايي مي باشند از اينرو در كارهاي تحقيقاتي بيشتر مورد توجه قرار مي گيرند. عمده نيروهاي وارد بر يك پايه استوانه اي تحت اثر امواج دريا عبارتند از نيروي همراستا با امتداد موج و نيروي عرضي. طبيعت تصادفي نيروي همراستا مشابه امواج وارده است و تقريبا از نوسانات سطح دريا طبعييت مكند در صورتي كه در مورد نيروي همراستا اين مشابهت وجود ندارد. براي محاسبه اين نيروها روشهاي محاسباتي مختلفي وجود دارد ولي انتخاب روش مناسبي براي هر نوع شرايط محيطي مختلف سخت و زمان بر خواهد بود. هدف اصلي در اين تحقيق عبارتست از بررسي توانايي روش شبكه هاي عصبي مصنوعي بعنوان روش پيشنهادي ما در تعيين نيروهاي مذكور و همچنيين مقايسه بين نتايج اين روش با روشهاي محاسباتي موجود مي باشد. محاسبه نيروي همراستا توسط روش شبكه عصبي مصنوعي در دو حالت صورت گرفته است. در حالت اول هدف تعيين سري زماني نيروي همراستا از روي پارمترهاي پروفيل سطح موج و سرعتهاي سينماتيكي ذرات موج ميباشد. در حالت دوم هدف تعيين ماكزيمم هاي نيروي همراستا از روي پارمترهاي ارتفاع و پريود اموج ميباشد. با استفاده از اين روش نيروي همراستاي ناشي از اثر توام موج و جريان نيز تخمين زده شده است كه نتايج رضايت بخشي بدست آمده اند.
 
 
 
 
 
بررسي آزمايشگاهي كمانش خمشي پلاستيك تيرهاي لانه زنبوري تحت اثر زوج بار متمركز
 
نام ارائه کننده : عليرضا دل پيشه ( کارشناس ارشد عمران گرايش سازه)
نام استاد راهنما : :دكتر حسين شوكتي
اسامی اساتید مشاور :
تاریخ ارائه : 25/1/1382
 
 
 
کلمات کلیدی :
چکیده:
 تيرهاي لانه زنبوري نسبت به تيرهاي نورد شده مبنا از ممان اينرسي بزرگتري برخوردارند كه اين امر تحت شرايطي سبب افزايش مقاومت خمشي مقطع و موجب كاهش و‌‌زن و در نتيجه اقتصادي‌ترشدن طرح ها مي‌گردد. در صورتيكه در رفتار خمشي اين‌تيرها لاغري كلي و موضعي تعيين كننده نباشد مي توان آنها را تا مرحله پلاستيك شدن بارگذاري نمود. اين موضوع از جمله موضوعات مهم و در عين حال ناشناخته اي است كه عليرغم فراواني مصرف تيرهاي لانه زنبوري، مطالعات و تحقيقات اندكي در مورد آن صورت گرفته است. مساله ديگري كه بسيار حائز اهميت است و تا كنون كمتر مورد توجه قرار گرفته مساله ناكاملي هاي هندسي اوليه در اين نيمرخها مي‌باشد. نوع اين نارساييها و مقدار آنها مي تواند رفتار خمشي اين تيرها را كاملا متاثر سازد.در اين مقاله تلاش بر آن است كه رفتار خميري تيرهاي لانه زنبوري با مقادير مختلف و تصادفي نقص هندسي مورد بررسي و مطالعه قرار گيرد. به دنبال يك دوره طولاني و استفاده گسترده از روش سنتي تحليل ارتجاعي سازه ها در حدود بيش از نيم قرن گذشته روش ديگري ابداع شد كه بر اساس آن و تحت شرايط غير كمانشي مي‌توان به هر سازه آنقدر بار اعمال نمود تا به حالت فروريختگي برسد. براي تعيين اين مقدار بار فروريختگي لازم است كه به وضعيت ورفتار سازه موقعي كه تنشهاي مصالح از حد ارتجاعي فراتر رود پي برد. با چنين فلسفه‌اي تحليل و طراحي خميري صورت مي‌گيرد. براي اهداف پايان نامه حاضر، دوازده نمونه از تيرهاي لانه زنبوري ساخته شده به روش متعارف و تحت اثر زوج بار متمركز تحت آزمايش قرار گرفتند. نمونه هاي انتخابي شامل شش نيمرخ CPE 12 و به طول 5/4 متر و شش نيمرخ CPE 14 و به طول 5 متر بودند. فاصله زوج بار از يكديگر و فاصله مهارها به عنوان اصلي ترين متغيرها در نظر گرفته شدند. فاصله بارهاي انتخابي براي نمونه CPE 12، 110و 70 سانتيمتر و براي CPE 14، 120 و 80 سانتيمتر مي باشد. حداكثر فاصله مهارها به منظور خميري شدن نمونه ها در نيمرخ هاي CPE 12و CPE 14 به ترتيب5/37،55،45،70،50،35 و45،50،60،50،54،40 سانتيمتر محاسبه شدند. به منظور رديابي مسير تغييرات لنگر در ناحيه پلاستيك، سه طول مختلف كمتر از مقادير حدي انتخاب و به كار گرفته شد. به منظور جلوگيري از لهيدگي در محل زير بار و د رمحل نشيمن تير روي تكيه گاه صفحه تقويتي نصب گرديد. تكيه گاه هاي انتخابي از نوع مفصلي بوده و سيستم بارگذاري جك 60 تني هيدروليكي انتخاب گرديد. به منظور تامين مهار جانبي از سيستم غير اصطكاكي خاصي استفاده شده است. كرنش نرمال بال هاي فوقاني و تحتاني، كرنش برشي جان تير و بالاي سوراخ در محل جان، خيز قائم در محل بار اول، بين دهانه زوج بار و خيز جانبي در تراز بالهاي فوقاني و تحتاني موارد اندازه گيري شده در تست اين نمونه ها بودند. براي اندازه گيري اين كرنشها از كرنش سنج و براي اندازه گيري تغيير شكلها از خيز سنج استفاده گرديد. كليه وسايل اندازه گيري به يك ديتالاگر وصل و تمام اندازه گيري ها مستقيماً وارد حافظه كامپيوتر گرديدند. آزمايش هر نمونه در چندين مرحله بار گذاري و بار برداري انجام شد كه اين مراحل تا آغاز ناحيه غير الاستيك ادامه داشته و پس از ورود به اين ناحيه، بارگذاري تنها در يك مرحله و تا مرحله فروريختگي تير پيش رفت. كليه نمونه ها با در نظر گرفتن مشخصات كامل هندسي و فيزيكي و نارسائيهاي اوليه هندسي با استفاده از نرم افزار ANSYS نيز مدل و تحليل غير خطي گرديدند. با استفاده از نمودارهاي ترسيم شده چندين نتيجه مهم به دست آمد. اولاً با كاهش فاصله مهارها، لنگر پلاستيك افزايش مي يابد. ثانياً با وجود مهارهاي جانبي نزديك به هم باز هم كمانش جانبي مشاهده گرديد كه ميزان اين كمانش با مقدا ر نارسائي جانبي اوله موجود در نمونه نيز ارتباط مستقيم دارد.
 
 
 
بررسي ِآزمايشگاهي و تحليلي رفتار تيرهاي لانه زنبوري غير منشوري دوسرگيردار
نام ارائه کننده : سليمان اسماعيل زاده ( کارشناس ارشد عمران گرايش سازه)
نام استاد راهنما : دكتر حسين شوكتي
اسامی اساتید مشاور :
تاریخ ارائه : 18/8/1383
 
 
 
کلمات کلیدی :
چکیده:
  تيرهاي لانه زنبوري بطور اعم و نوع غير منشوري آن بطور اخص در سازه هاي فولادي كاربرد فراواني دارد . نيمرخهاي لانه زنبوري با عمق متغير و بحالت گيردار آن بعنوان شاهتيرهاي سازه اي در دهانه بزرگ و در ساخت قابهاي صلب (سوله) مورد استفاده قرار مي گيرد . در پايان نامه حاضر كمانش جانبي پيچشي تيرهاي لانه زنبوري غيرمنشوري دو سر گيردار بصورت نظري و آزمايشگاهي مورد مطالعه قرار گرفته است . در تحقيق آزمايشگاهي نمونه هاي از نيمرخهاي رايج لانه زنبوري كه با برش زيگزاگ مورب و جوشكاري آنها پس از سر و ته نمودن دو نيمه ساخته شده و در دهانه هاي معمول و با اتصال دو سر گيردار تحت آزمايش بارگذاري قرار گرفتند و نتايج رفتار و ظرفيت كمانش پيچشي آنها استخراج و ارائه شده . آنگاه همين نمونه هاي آزمايشگاهي بصورت دقيق و با مدل كردن كليه نفص هاي هندسي موجود بكمك نرم افزار ANSYS و با روش غير خطي مورد تحليل فرار گرفته و با نتايج آزمايشگاهي مقايسه شدند . از اين پروژه تحقيقاتي نتايج جالب توجهي حاصل شده كه در انتهاي پايان نامه بدانها تصريح گرديده است .
 
 
 
 
 
بررسي ِآزمايشگاهي و تحليلي رفتار تيرهاي لانه زنبوري غير منشوري دوسرگيردار
 
نام ارائه کننده : سليمان اسماعيل زاده ( کارشناس ارشد عمران گرايش سازه)
نام استاد راهنما : دكتر حسين شوكتي
اسامی اساتید مشاور :
تاریخ ارائه : 18/8/1382
 
 
 
کلمات کلیدی :
چکیده:
  تيرهاي لانه زنبوري بطور اعم و نوع غير منشوري آن بطور اخص در سازه هاي فولادي كاربرد فراواني دارد . نيمرخهاي لانه زنبوري با عمق متغير و بحالت گيردار آن بعنوان شاهتيرهاي سازه اي در دهانه بزرگ و در ساخت قابهاي صلب (سوله) مورد استفاده قرار مي گيرد . در پايان نامه حاضر كمانش جانبي پيچشي تيرهاي لانه زنبوري غيرمنشوري دو سر گيردار بصورت نظري و آزمايشگاهي مورد مطالعه قرار گرفته است . در تحقيق آزمايشگاهي نمونه هاي از نيمرخهاي رايج لانه زنبوري كه با برش زيگزاگ مورب و جوشكاري آنها پس از سر و ته نمودن دو نيمه ساخته شده و در دهانه هاي معمول و با اتصال دو سر گيردار تحت آزمايش بارگذاري قرار گرفتند و نتايج رفتار و ظرفيت كمانش پيچشي آنها استخراج و ارائه شده . آنگاه همين نمونه هاي آزمايشگاهي بصورت دقيق و با مدل كردن كليه نفص هاي هندسي موجود بكمك نرم افزار ANSYS و با روش غير خطي مورد تحليل فرار گرفته و با نتايج آزمايشگاهي مقايسه شدند . از اين پروژه تحقيقاتي نتايج جالب توجهي حاصل شده كه در انتهاي پايان نامه بدانها تصريح گرديده است .
 
 
 
 
 
بررسي اثر بازشو در دالهاي بتن آرمه تخت با استفاده از نرم افزار ANSYS
 
نام ارائه کننده : حميدرضا گلگون(کارشناس ارشد عمران گرايش سازه)
نام استاد راهنما : دكتر محمدعلي لطف الهي يقين
اسامی اساتید مشاور :
تاریخ ارائه : 1382
 
 
 
کلمات کلیدی :
چکیده:
 در طراحي وساخت دال هاي تخت, در نظر گرفتن بازشوها به دلايل عبور لوله هاي تاسيساتي, داكتهاي تهويه, گرمايشهاي هواساز و داكتهاي الكتريكي اجتناب ناپذير ميباشد. در مورد اثر بازشوها در كاهش مقاومت و تاثير آن در تغيير شكل دالها, تحقيقات آزمايشگاهي صورت گرفته است كه اين آزمايشها به دلايل اقتصادي از محدوديت هائي برخوردار ميباشند. در اين تحقيق جهت تعميم دادن اثر بازشو (شكل و فاصله بازشو از ستون) سوراخهائي با ابعاد مختلف كه در فاصله هاي متفاوتي از بر ستون واقع شده اند به كمك نرم افزار ANSYS آناليز گرديده اند. همچنين اين آناليزها با نتايج آزمايشگاهي كه توسط برخي محققين كار شده, مورد مقايسه قرار گرفته است تا با بررسي اين نتايج و در صورت تطابق نتايج آزمايشگاهي با آناليزهاي انجام گرفته بتوان به يك سري نتايج كلي دست يافت.
 
بررسي اثر پارامترهاي مكانيكي و هندسي خاك بر دقت و ميزان قابليت اعتماد روش‌هاي حدي متداول به كمك روش تفاضلات محدود و آناليز پايداري شيرواني‌ها
نام ارائه کننده : طناز رحيمي نوه سي (كارشناسي ارشد مهندسي خاك و پي (ژئوتكنيك))
نام استاد راهنما : جناب آقاي دكترتوحيد اخلاقي
اسامی اساتید مشاور :
تاریخ ارائه : 17/6/84
 
 
 
کلمات کلیدی :
چکیده:
 در اين تحقيق به كمك روش تفاضلات محدود به عنوان يكي از بهترين و مناسب‌ترين تكنيك‌هاي عددي در تحليل مسائل مهندسي و با بهره‌گيري از نرم‌افزار FLAC با توجه به قابليت‌ها و توانايي‌هاي ويژه و منحصر به فرد آن در حل مسائل ژئوتكنيك، رفتار شيب‌هاي خاكي با توجه به شرايط مكانيكي خاك و مشخصات هندسي شيب مورد بحث و بررسي قرار گرفته و قابليت اعتماد روش‌هاي تعادل حدي و حدود اطمينان اين روش‌ها با توجه به پارامترهاي مكانيكي و هندسي خاكريز در مقايسه با روش تفاضلات محدود مورد ارزيابي قرار گرفته است. اثر پارامترهاي مكانيكي خاك نظير وزن مخصوص ( )، رطوبت ( )، پارامترهاي مقاومتي نظير چسبندگي(c) و زاويه اصطكاك داخلي ( )؛ پارامترهاي هندسي شيب نظير زاويه شيرواني ( )، ارتفاع خاكريز(h)، سربار با شدت يكنواخت (q) و ارتفاع سطح آب زير زميني بر دقت روشهاي تعادل حدي متداول (بيشاب اصلاح شده و جانبوي اصلاح شده) توسط نرم افزار XSTABL، در مقايسه با روش تفاضلات محدود توسط نرم افزار FLAC پرداخته شده است. در اين مقاله تلاش مي گردد كه حدود اطمينان پاسخها و قابليت اعتماد روشهاي تعادل حدي متداول به كمك روش تفاضلات محدود در آناليز پايداري شيروانيهاي همگن رسي و ماسه اي و شيبهاي دو لايه اي ( رس روي ماسه) و (ماسه روي رس) مشخص گردد. نتايج نشان مي دهند كه در اغلب موارد نتايج حاصل از دو نرم افزار فوق الذكر به هم نزديك بوده و دقت روش هاي تعادل حدي قابل قبول مي باشند وليكن در شيب هاي متشكل از خاك همگن ماسه اي در زواياي شيب بيشتر از 45 ، در شيبهاي همگن رسي با ارتفاع كم خاكريز، در شيبهاي دو لايه اي ( رس ـ ماسه ) در زواياي شيب حدود 50 و بيشتر و در ارتفاعات كم خاكريز و در شيبهاي دو لايه اي ( ماسه ـ رس ) با زاويه اصطكاك داخلي ماسه كمتر از 30 بهتر است در اعلام نتايج با استفاده از روشهاي تعادل حدي جوانب احتياطي رعايت گرديده و توصيه مي شود يافته هاي حاصل با استفاده از نتايج روشهاي دقيق تر كنترل گردند.
 
 
 
 
 
بررسي اثر سخت كننده هاي قائم در ظرفيت خمشي پلاستيك تيرهاي لانه زنبوري

نام ارائه کننده : رضا محمدزاده بازارچي (کارشناس ارشد مهندس عمران گرايش سازه)
نام استاد راهنما : دكتر حسين شوكتي
اسامی اساتید مشاور :
تاریخ ارائه : 1383
 
 
 
کلمات کلیدی :
چکیده:
 تيرهاي لانه زنبوري يكي از انواع رايج اعضاي سازه اي است كه در كشور ما استفاده فراواني در اسكلتهاي فولادي دارد كه اين امر بيشتر به خاطر عدم دسترسي مصرف كنندگان به نيمرخهاي عميقتر دئر كشور مي باشد. تيرهاي لانه زنبوري اصولا براي بالا بردن ممان اينرسي و در نتيجه ظرفيت خمشي در مقايسه با تير نورد شده مورد استفاده قرار مي گيرد. اين تيرها در ساختمانها به عنوان شاهتيرهاي سازه اي و در سوله ها بصورت قاب ضلب و در ساخت پلهاي شبك مورد استفاده قرار مي گيرند. تيرهاي لانه زنبوري با وجود برتري هايي كه دارد در مقابل برش و كمانش جانبي پيچشي بال داراي لاغري است. براي تقويت تير در مقابل اين ضعفها و افزايش مقاومت تير از روشهاي مختلفي مي توان استفاده كرد. از روشهاي رايج تقويت تيرها مي توان به ورق كشي جان تير اشاره كرد. در ايران معمولا اين نوع تير بعنوان شاهتير در شقفهاي تيرچه بلوك استفاده مي شود. در اين پايان نامه سعي شده تا با توجه به اين نوع كاربرد‍, ظرفست تير لانه زنبوري در محدوده رفتار پلاستيك را بررسي كنيم. براي تقويت تيرهاي لانه زنبوري با بار گسترده براي اولين بار از سخت كننده هائي موسوم به تقويتي قائم در اين پايان نامه استفاده شده است. اين نوع تقويتي كه عمود بر جان هستند, بفاصله برابر با ارتفاع تير از همديگر نصب مي شوند و تا بالهاي فوقاني و تحتاني امتداد مي يابند و لذا در اين پايان نامه براي مدلسازي شاهتيرهاي متداول در سقفهاي تيرچه بلوك, از تحليل پلاستيك تيرهاي لانه زنبوري با مقطع CPE12 تا CPE22 در دو حالت تير ساده و تير طره اي, با استفاده از نرم افزار ANSYS5.4 استفاده شده است. براي هر نوع مقطع, 4 دهانه به طولهاي 15D , 18D , 21D , 24D در تيرهاي دو سر مفصلي و 4 دهانه بطول 4D , 6D , 8D , 10D در تيرهاي كنسولي مدلسازي شدند كه D برابر با ارتفاع مقطع لانه زنبوري و 5/1 برابر عمق نيمرخ اوليه آن است. براي جلوگيري از شكست برشي در تيرها, سوراخ تير را در اطراف تكيه گاهها كه داراي برش هستند, مسدود شدند. براي ايجاد حالت پلاستيك كامل تمام گرهها در عمق تير در مقابل حركت جانبي مقيد شدند. با برسي هايي كه انجام شد مشخص گرديد كه مقيد كردن تمام گرهها اعم از بالها و جان, در مقابل حركت جانبي در مقايسه با حالتي كه تنها بال فشاري در مقابل حركت جانبي مقيد مي شود, سبب افزايش مقاومت خمشي پلاستيك تير تا حدود 10% مي گردد. براي بررسي دقيقتر نحوه تاثير اين نوع تقويتي ها, در تيرهاي دو سر مفصلي از قسمت مياني به طرف تكيه گاهها و در تيرهاي كنسولي از تكيه گاهها به طرف قسمت آزاد تير بتدريج تقويتي ها اضافه شدند. افزايش مقاومت حاصله از اين نوع تقويت تير با نصب همه تقويتي ها, در تيرهاي دو سر مفصلي بين 10% تا 17% و در تيرهاي كنسولي بين 5% تا 13% مي باشد. علاوه بر اين, استفاده از اين نوع تقويتي در تكيه گاهها باعث كاهش اثرات موضعي تكيه گاهي مانند كمانش و لهيدگي دو جان مي شود. با بررسي تيرهاي دو سر مفصلي با دهانه كم و ارتفاع زياد كه حالت تير عميق را دارند مشخص شد كه نصب تقويتي باعث كاهش خيز در زمان تشكيل مفصل خميري مي شود و منحني بار- خيز بصورت خطي تا زمان شروع پلاستيك شدگي ادامه مي يابد. ظرذفيت خمشي پلاستيك در تحليل غير خطي المان محدود به دليل اعمان ضريب سخت شوندگي كرنشي (Et) بيشتر لز ظرفيت خمشي خميري بدست مي آيد. اين تفاوت در تيرهاي دو سر مفصلي بين 12% تا 18% و در تيرهاي كنسولي بين 28% تا 40% است. براي ساخت تقويتي ها از حداقل ضخامت ممكن مي توان استفاده كرد كه اين امر باعث كم شدن وزن تقويتي ها و اقتصادي تر شدن استفاده از اين نوع سخت كننده مي شود.
 
 
 
بررسي اثر شيرابه مصنوعي بر روي هدايت هيدروليكي خاك رس محل دفن زباله اروميه
 
نام ارائه کننده : علي اميدي گلهين ( كارشناسي ارشد مهندسي عمران- خاك و پي (ژئوتكنيك))
نام استاد راهنما : جناب آقاي دكتر كاظم بدو
اسامی اساتید مشاور :
تاریخ ارائه :
 
 
 
کلمات کلیدی :
چکیده:
 در اين مطالعه اثر شيرابه مصنوعي بر روي ضريب نفوذپذيري خاك محل دفن زباله اروميه ارزيابي گرديد. در ابتدا دستگاه Bladder Accumulator طراحي و ساخته شد تا بتوان با بكارگيري آن در دستگاه نفوذپذيري سه محوري با ديواره انعطاف پذير، از آن براي آزمايش نفوذپذيري مواد شيميايي (شيرابه مصنوعي) استفاده كرد. بعد از ساخت دستگاه B.A ، آزمايشات نفوذپذيري با شيرابه مصنوعي بر روي سه نمونه انجام گرفت. ميزان غلظتهاي يون كلسيم در محلول شيرابه هاي مصنوعي ساخته شده 1000، 2500 و 4000 ميلي گرم در ليتر بودندكه بترتيب در آزمايشهاي A، B و C استفاده شدند. متوسط زمان سپري شده براي آزمايشات با شيرابه مصنوعي براي سه آزمايش حدود 47 روز ومتوسط ميزان حجم مايع عبوري در حدود 7/4 برابر حجم حفرات نمونه هاي خاك (PV) بود. مقادير هدايت هيدروليكي شيرابه مصنوعي بدست آمده از سه آزمايش به ترتيب8-10×1.33، 8-10×1.81 و 8-10×1.77 سانتيمتر بر ثانيه براي آزمايشهاي A، B و C بودند. مقادير نفوذپذيري آب (بعنوان شاهد) نيز در ابتداي هر سه آزمايش به ترتيب 8-10×1.54، 8-10×1.53و8-10×1.48 سانتيمتر بر ثانيه براي آزمايشهاي A، B و C بدست آمد. با مقايسه مقادير فوق مشاهده شد كه با افزايش مقدار كلسيم (باستثناي آزمايش A كه در مقايسه با دو آزمايش ديگر غلظت يون كلسيم آن كمتر بود) ميزان هدايت هيدروليكي نيز افزايش يافت. با اين وجود، اين افزايش آنچنان بزرگ نبود كه بتواند عملكرد لاينرهاي رسي محل دفن زباله اروميه را به مخاطره اندازد. در اين سري از آزمايشات، تعدادي از آزمايشات آناليزهاي شيميايي و فيزيكي نيز بر روي مايعات خروجي از نمونه هاي خاك Effluent)) انجام گرفت كه عبارت بودند از اندازه گيري pH، اندازه گيري غلظت يونهاي مختلف، هدايت هيدروليكي، شوري و اندازه گيري مجموع ذرات جامد محلول TDS.
 
 
 
بررسي تجربي كمانش جانبي- پيچشي تيرهاي لانه زنبوري غيرمنشوري
 
نام ارائه کننده : يعقوب كبودوندي (کارشناسی ارشد مهندسی عمران - سازه )
نام استاد راهنما : دکتر حسين شوکتی
اسامی اساتید مشاور :
تاریخ ارائه : 1380
 
 
 
کلمات کلیدی :
چکیده:
 تيرهاي لانه زنبوري كاربردهاي زيادي در سازه‌هاي فولادي دارد از جمله در ساختمان‌ها بعنوان شاه‌تيرهاي سازه و در ساخت سوله‌ها بصورت قاب صلب و ... مي‌توان استفاده نمود. در پژوهش حاضر تحقيق بر روي تيرهاي لانه زنبوري غيرمنشوري كه در طول تير داراي ارتفاعي متغير مي‌باشد صورت گرفته است. در مورد تيرهاي لانه زنبوري غيرمنشوري بعلت تغييرات ارتفاع در طول تير و وجود سوراخ و تغيير ابعاد قسمت T شكل فوقاني و تحتاني سوراخ، رفتار اينگونه تيرها كاملاً مشخص نيست. با توجه با اينكه اغلب محدوديت‌هاي طراحي در تيرهاي با مقاطع نورد شده و لانه زنبوري مربوط به مقوله كمانش‌هاي موضعي است، ممكن است در يك عضو قبل از اينكه به ظرفيت مربوط به محدوديت‌هاي كمانش موضعي و ظرفيت نهايي مقطع برسد به صورت جانبي- پيچشي كمانش نموده و منهدم شود. جهت شناسايي رفتار اينگونه تيرها در مقابل ناپايداري كمانش جانبي پيچشي به صورت آزمايشگاهي مورد بررسي قرار گرفته است. در اين مورد 13 نمونه با طول‌هاي مختلف از مهار جانبي بال فشاري در دو گروه A و B مورد بررسي قرار گرفته است. نمونه‌هاي بكار برده شده به گونه‌اي است كه در گروه A، 10 نمونه آزمايشي، انجام شده كه بال فشاري آنها به صورت شيبدار و در وسط طول تير بيشترين ارتفاع و در كناره‌ها كمترين ارتفاع وجود دارد، بار اعمالي براي تمام آزمايش‌ها به صورت متمركز و تغييرات ارتفاع در طول تير متناسب با تغييرات لنگر است. در سه نمونة ديگر گروه B تيرهاي آزمايش به صورت معكوس است به نحوي كه بال فشاري افقي و بال كششي مورب است جهت شناسايي رفتار اين حالت و تغيير در بار بحراني در مقايسه با گروه A بكار رفته است. پس از انجام آزمايش و بررسي نتايج بدست آمده 6 نمونه مطابق شرايط دو گروه A و B توسط نرم‌افزار ANSYS 5.4 تحليل غير خطي شده و نتايج حاصله از آزمايش و تحليل غير خطي مقايسه گرديده است. تغييرات بار و تغيير مكان جانبي بال فشاري براي تمام نمونه‌هاي آزمايشي و مدل‌سازي شده توسط نرم‌افزار ANSYS 5.4 ترسيم شده و بار بحراني براي هر نمونه بدست آمده است و در نهايت نمودارهاي تغييرات لنگر و طول مهار نشده بال فشاري M-L براي اينگونه تيرها ارائه شده است. در خاتمه نيز پيشنهادهايي براي ادامه كار ارائه گرديده است.
 
 
 
 
 
بررسي تجربي نيروهاي هيدروديناميكي وارد بر اعضاء قائم سكوهاي دريايي تحت تأثير جريان و امواج تصادفي
 
نام ارائه کننده : كيوان فرزاد (کارشناسی ارشد مهندسی عمران - سازه )
نام استاد راهنما : دکتر لطف‌الهي يقين
اسامی اساتید مشاور :
تاریخ ارائه : 1379
 
 
 
کلمات کلیدی :
چکیده:
 نيروهاي وارده از سوي امواج بر سازه‌هاي دريايي، مشابه امواج، طبيعتي تصادفي دارند ولي در كل مي‌توان آنها را به دو دسته نيروهاي موازي جهت انتشار موج (In line) و نيروهاي جانبي (Life) تقسيم‌بندي كرد. در اين رساله با بكارگيري نتايج آزمايشات صورت گرفته بر روي يك سيلندر قائم، به بررسي نيروهاي ناشي از امواج تصادفي و جريان پرداخته شده است. در تعيين نيروهاي موازي، رابطه موريسون به عنوان رابطه متداول بوده و جهت برآورد نيروهاي جانبي نيز روابط متعددي توسط افراد مختلف ارائه شده است. در كليه اين روابط براي محاسبه نيروها از دو پارامتر محيطي، سينماتيك ذرات آب و ضرائب نيروي مربوطه استفاده مي‌شود. براي تعيين سينماتيك ذرات آب با توجه به مشخصات موج، از دو تئوري موج خطي (Airy) و استوكس (Stokes) استفاده شده است. در روند محاسبه نيروهاي موازي، با مقايسه نيروهاي اندازه‌گيري شده و محاسبه شده به كمك رابطه موريسون و ضرائب نيروي بدست آمده از روشهاي مختلف ملاحظه شد كه روش حداقل مجموع مربعات در محاسبه ضرائب دقت بيشتري دارد ضمناً در مقايسه‌اي مشابه براي نيروي ليفت اين نكته حاصل شد كه استفاده از تركيب چند جمله‌اي هارمونيك جهت برآورد نيروي ليفت بهتر عمل مي‌كند.
 
 
 
 
 
بررسي رفتار ديناميکي سازه هاي شناور با روش اجزاء محدود
 
نام ارائه کننده : مهدي رستگار( کارشناس ارشد مهندس عمران سازه)
نام استاد راهنما : دکتر محمد علي لطف اللهي يقين
اسامی اساتید مشاور :
تاریخ ارائه : 3/7/1381
 
 
 
کلمات کلیدی :
چکیده:
 فصل اول: مقدمه مبني بر اهداف اين تحقيق و ضرورت انجام آن و همچنين کلياتي از روش تحقيق. فصل دوم: معرفي تئوري امواج شامل تئوري موج ايري (Airy)، تئوري موج استوکس(Stocks) و تئوري موج بيضوي و کاربرد هر کدام از اين تئوريها. در ادامه شرح طيفهاي مختلف امواج مثل طيف موج برت اشنايدر، طيف ITTC، طيف ISSC و ... و موارد استفاده هر طيف. فصل سوم: بيان تئوري تحريکات ورودي شناورها و پاسخهاي ديناميکي مربوطه، معرفي درجات آزادي يک کشتي، تئوري آناليز مودال يک شناور، توضيح تئوري توابع تحريک و پاسخ يک کشتي و بيان وابستگي اين توابع به عوامل مختلف، تئوري آناليز آماري واکنشهاي کشتي و نهايتا معرفي پديده اسلمينگ و روشهاي معمول در تحليل عکس العملهاي يک کشتي در شرايط اسلمينگ. فصل چهارم: معرفي نرم افزار مورد استفاده در اين تحقيق و شرح مختصري از قسمتهاي مختلف آن. معرفي مدل شناور مورد استفاده قرار گرفته در اين پايان نامه و نحوه مدلسازي اين شناور در نرم افزار مربوطه و شرح روشهاي انجام تحليل. فصل پنجم: معرفي مشخصات مسائل مختلف تحليل شده مربوط به اثر امواج روي واکنشهاي ديناميکي بوجود آمده در شناور مفروض و تجزيه و تحليل نتايج بدست آمده براي هر مورد. فصل ششم: معرفي مشخصات مسائل مختلف تحليل شده مربوط به اثر پديده اسلمينگ روي واکنشهاي ديناميکي بوجود آمده در شناور ياد شده و بررسي نتايج حاصله. فصل هفتم: نتيجه گيري کلي از مسائل مطرح شده و پيشنهادات.
 
 
 
 
 
بررسي رفتار ديوارهاي حائل طره اي تحت اثر بارهاي ديناميكي بروش المانهاي محدود
نام ارائه کننده : علي نخودچي( کارشناس ارشد مهندسی عمران گرايش خاک و پی)
نام استاد راهنما : دكتر توحيد اخلاقي
اسامی اساتید مشاور :
تاریخ ارائه :
 
 
 
کلمات کلیدی :
چکیده:
 با توجه به كاربرد وسيع ديوارهاي حائل طره‌اي و نقش مهم و كليدي آنها در انواع پروژه‌هاي عمراني و همچنين قرار گيري ايران در منطقه لرزه خيز دنيا، مطالعه و درك رفتار ديناميكي اين قبيل سازه‌ها بيش از پيش ضروري به نظر مي‌رسد. در اين تحقيق به كمك روش المانهاي محدود به عنوان يكي از بهترين و مناسبترين تكنيكهاي عددي در تحليل مسائل مهندسي و با بهره گيري از نرم‌افزار PLAXIS, با توجه به قابليتها و توانائي‌هاي ويژه و منحصر به فرد آن در مسايل ژئوتكنيك, رفتار ديوارهاي حائل طره‌اي و خاك اطراف آن تحت اثر بارهاي ديناميكي مورد بحث و بررسي قرار گرفته است. در مدلسازي رفتار خاك در ميان الگوهاي متنوعي كه تاكنون در اين زمينه ارائه شده از مدل الاستو پلاستيك موهر – كولمب و در مدل اجزاي محدود از المانهاي مثلثي 15 گرهي استفاده شده است. رفتار ديوار حائل در محدوده الاستيك فرض و براي مدلسازي رفتار خمشي آن از المانهاي 5 گرهي Beam استفاده شده است. با توجه به اينكه اندر كنش ديناميكي خاك و ديوار اثر مهمي بر رفتار ديوار حائل بويژه رفتار يك ديوار انعطاف‌پذير دارد جهت اعمال اين اثر، جداشدگي و لغزش خاك نسبت به ديوار توسط المانهاي Interface مدلسازي شده است. پارامتر ميرائي لحاظ شده خاك در تحقيق كه معرف اثرات استهلاك و كاهيدگي امواج تنش در محيط انتشار است از نوع ميرائي رايلي (Rayleigh) مي‌باشد. جهت برقراري شرايط جذب انرژي ناشي از انتشار امواج فشاري و برشي در محيط نيمه بينهايت خاك و به منظور دستيابي به نتايج منطقي در اين تحقيق, از مرزهاي جاذب انرژي در طرفين توده خاك استفاده شده كه مدل بكار گرفته شده براي اين مرزها بر اساس روش لايسمر و كوهلمير (Lysmer , Kuhlemeyer) مي‌باشد. بارگذاري استفاده شده در تحقيق شامل بارهاي هارمونيك يكنواخت و شتابنگاشت يك زلزله مشخص نظير زلزله ناغان مي باشد كه بصورت شتاب افقي وارده به سنگ بستر به محيط اعمال مي‌گردد. با توجه به طول زياد ديوار حائل در مقايسه با ارتفاع آن, تحليل بصورت دو بعدي كرنش مسطح انجام شده و رفتار آن در واحد طول بررسي مي‌شود. حل معادلات ديناميكي حركت به كمك روش عددي انتگرالگيري مستقيم از معادلات در حوزه زمان و با بهره‌گيري از تكنيك نيومارك انجام شده است. در اين تحقيق تأثير پارامترهاي فيزيكي و مكانيكي خاك، پارامترهاي هندسي و مكانيكي ديوار و همچنين پارامترهاي بارگذاري نظير دامنه‌ها و فركانسهاي مختلف بر پاسخ ديناميكي ديوار حائل طره‌اي مورد مطالعه قرار گرفته است. همچنين اثرات اين پارامترها بر فركانس طبيعي سيستم خاك – ديوار و مطالعه پديده تشديد در آن, مورد بحث و بررسي قرار گرفته است.
 
 
 
 
 

 
 
بررسي ظرفيت پيچشي تيرهاي منشوري و پوسته‌اي بتن‌آرمه با آرماتور عرضي مارپيچ
نام ارائه کننده : هادي برق‌لامع (كارشناسي ارشد عمران – سازه)
نام استاد راهنما : دكتر محمد‌علي لطف‌اللهي يقين
اسامی اساتید مشاور :
تاریخ ارائه : 26/6/1384
 
 
 
کلمات کلیدی :
چکیده:
 با توجه به متداول شدن روز افزون استفاده از ستونهاي بتن‌آرمه دورپيچ شده، بررسي عملكرد اين عناصر در مقابل بارگذاريهاي مختلف ضروري به نظر مي‌رسد. اين ستونها در ساختمانهاي با پلان نامتقارن علاوه بر تحمل بارهاي محوري، نيروي برشي و لنگر خمشي تحت اثر پيچش نيز قرار مي‌گيرند. بدليل اينكه اجراي دورپيچ در يك راستا مي باشد، چنين به نظر مي‌رسد كه در صورت اعمال پيچش در دو جهت مخالف موجب بروز مقاومتهاي پيچشي متفاوت در ستون گردد. لذا ظرفيت پيچشي اين ستونها در دو جهت ضروري بوده و مورد بررسي قرار مي‌گيرد. چنانچه ستوني تحت اثر نيروي محوري صفر و يا ناچيز باشد عملكرد آن را مي توان بصورت يك تير مورد بررسي قرار داد. در اين پايان‌نامه، تيرهاي با بار محوري صفر مورد بررسي قرار گرفته است. همچنين اثر خاموتهاي دورپيچ شده بر روي تيرهاي بتن‌آرمه مورد بررسي قرارگرفته و عملكرد اين تيرها در مقابل لنگر پيچشي اعمالي با تيرهاي تنگ بسته مورد مقايسه قرار مي‌گيرد. ضمنا با توجه به شكل پذيري متفاوت اين المانها در دو جهت مختلف پيچش كه بدليل نحوه كارگذاري دورپيچ‌ها ايجاد مي‌شود، مقاومت پيچشي اين تيرها در دو جهت مختلف در شرايط متفاوت مقايسه شده است. مطابق آئين‌نامه ACI318R-95 طراحي تير تحت پيچش براساس قياس با قوطي جداره نازك با صرفنظر كردن از هسته توپر بتني آن و قياس خرپاي فضايي مي‌باشد. در اين تحقيق اثر حذف هسته توپر بتني، مطابق با قياس قوطي جداره نازك، مورد بررسي قرار گرفته و عملكرد تيرهاي بتني با خاموتهاي تنگ بسته و مارپيچ در مقابل لنگر پيچشي اعمالي با تيرهاي پوسته‌اي بتني مورد مقايسه قرار مي‌گيرد. همچنين مقاومت پيچشي اين تيرها در دو جهت مختلف در شرايط متفاوت مقايسه شده است. در اين پايان‌نامه براي بررسي نمونه‌ها، مدلهايي از تيرهاي مذكور بصورت عددي با نرم افزار Ansys مدل شده و تحت بارگذاريهاي مختلف مورد تحليل قرار گرفته است. با استفاده از نتايج حاصل از تحقيقات انجام شده بر روي مدلهاي بررسي شده، مشاهده شد كه تيرهاي دورپيچ‌شده در خلاف جهت لنگر پيچشي اعمالي ظرفيت پيچشي پايين‌تري نسبت به تيرهاي مشابه با خاموت تنگ بسته و تيرهاي با خاموت تنگ بسته نيز ظرفيت پيچشي پايين‌تري نسبت به تيرهاي دورپيچ شده و مارپيچ شده در جهت لنگر پيچشي اعمالي دارند. با مقايسه مقاطع پوسته‌اي و منشوري تحت اثر لنگر پيچشي اعمالي و با توجه به برابري نسبي ظرفيت ترك‌خوردگي و رفتار اين تيرها با توجه به توصيه آيين‌نامه، رفتار پوسته‌اي شكل تيرهاي منشوري در مقابل پيچش مورد تاييد قرار گرفته است.
 
 
 
 
 
بررسي عوامل مؤثر بر روي منحني پراكندگي تئوريكي امواج سطحي در يك محيط چندلايه‌اي
نام ارائه کننده : عليرضا منوچهري شترباني( کارشناس ارشد عمران گراش مکانيک خاک و پی)
نام استاد راهنما : دكتر توحيد اخلاقي
اسامی اساتید مشاور :
تاریخ ارائه : 1382
 
 
 
کلمات کلیدی :
چکیده:
 روش آناليز طيفي امواج سطحي (SASW) از آزمايشات جديد درجا و غير مخرب مي‌باشد كه با استفاده از خاصيت پراكندگي امواج سطحي به منظور تعيين پروفيل سختي سيستم‌هاي چند لايه (مانند خاك‌ها و روسازي راه‌ها) به كار مي‌رود. منحني پراكندگي تجربي مكان مورد مطالعه بوسيله آزمايش صحرائي بدست آمده و از برگردان منحني پراكندگي تجربي پروفيل تغييرات سرعت موج برشي (و در نتيجه مدول سختي برشي) سيستم مورد مطالعه با عمق محاسبه مي‌شود. تحقيقات اين پايان‌نامه را مي‌توان به سه بخش تقسيم نمود: در بخش اول با استفاده از روش‌هاي ماتريس انتقال اصلي تراور، ماتريس انتقال اصلاح شده تراور، ماتريس سختي ديناميكي دقيق و ماتريس سختي خطي شده بترتيب چهار برنامه كامپيوتريDISPER1، DISPER2، DISPER3 و DISPER4 به منظور محاسبه منحني پراكندگي تئوريكي براي پروفيل لايه‌اي با مشخصات معلوم، طراحي و نوشته شده و به وسيله اين برنامه‌ها دقت، سرعت، مزايا و معايب هر كدام از روش‌هاي ماتريسي بررسي گرديدند. با بهره‌گيري از دو تكنيك دلتا ماتريس و حذف لايه‌هاي پائينتر غير مؤثر در امواج سطحي، مشكلات و خطاهاي عددي در محاسبات كامپيوتري كاملاً مرتفع شده و پاسخ‌هاي دقيقي بدست ‌آمد. بمنظور مدل سازي سايت‌هاي خاكي از مدل نيم‌فضاي لايه‌بندي شده و جهت مدل سازي راه‌ها از مدل صفحات آزاد لايه‌بندي شده استفاده شد. در بخش دوم برنامه كامپيوتري INVER با استفاده از روش بهينه سازي خطي بوسيله مشتقات جزئي به منظور برگردان خودكار منحني پراكندگي تجربي و محاسبه پروفيل تغييرات سرعت موج برشي با عمق نوشته ‌شد. در اين تحقيق فرمولاسيون جديدي براي محاسبه مشتقات جزئي بدون استفاده از انتگرال‌گيري عددي ابداع گرديده كه محاسبات مشتقات جزئي را با سرعت و دقت بهتري نسبت به روش‌هاي عددي انجام مي‌دهد. برنامه INVER قادر است محاسبات برگردان را در مدت چند دقيقه با دقت بالايي به انجام رساند. در بخش سوم عوامل و پارامترهاي مؤثر بر روي منحني پراكندگي تئوريكي بررسي ‌شدند. اين بررسي‌ها بوسيله برنامه‌هاي DISPER انجام شده و در طي آنها تأثير تغييرات سرعت موج برشي، ضريب پواسون، دانسيته و ضخامت لايه‌هاي پروفيل فرضي بر روي منحني پراكندگي تئوريكي بدست آمد. همچنين در مورد اثر مودهاي بالاتر امواج سطحي بر شكل منحني پراكندگي تئوريكي بحث ‌شد. با اين نتايج بحراني‌ترين حالات عدم انطباق پروفيل فرضي با وضعيت واقعي لايه‌هاي زمين، شناسايي شده و به كمك برنامه INVER حداكثر خطاي ممكن ناشي از فرض مقادير ثابت تخميني براي ضريب پواسون و دانسيته لايه‌ها محاسبه ‌گرديد. بعلاوه رابطه‌اي براي تعيين طول‌موج حداكثر منحني پراكندگي تجربي هنگاميكه هدف از آزمايش SASW شناسائي مشخصات لايه‌ها تا عمق D از سطح زمين باشد، تعيين شد.
 
بررسي كمانش جانبي- پيچشي تيرهاي لانه زنبوري غيرمنشوري در محدوده ارتجاعي به روش اجزاء محدود
نام ارائه کننده : علي حيدري‌وند (کارشناسی ارشد مهندسی عمران - سازه )
نام استاد راهنما : دکتر حسين شوکتی
اسامی اساتید مشاور :
تاریخ ارائه : 1379
 
 
 
کلمات کلیدی :
چکیده:
 تيرهاي لانه زنبوري كاربردهاي زيادي در سازه‌هاي فولادي دارند، نوع غير منشوري آن نيز از جمله در ساختمان‌سازي بعنوان شاه‌تيرهاي سازه در دهانه‌هاي بزرگ و در ساخت سوله‌ها بعنوان قاب صلب مي‌تواند مورد استفاده قرار گيرد. در پژوهش حاضر مكانش ارتجاعي جانبي- پيچشي تيرهاي لانه زنبوري غيرمنشوري مورد مطالعه قرار گرفته است. بعد از بيان تئوري‌هاي مربوط به موضوع تحقيق از جمله روش اجزاء محدود در كمانش، روشهاي آناليز كمانش، فرمول المان محدود براي كمانش جانبي- پيچشي تيرهاي I شكل عير منشوري، مقاومت تيرهاي لانه زنبوري غيرمنشوري و ناپايداري‌هاي مختلف اين نوع تيرها مروري نيز بر تحقيقات انجام شده روي تيرهاي لانه زنبوري صورت گرفته است. لازم به ذكر است كه مكانش‌هاي موضعي تيرهاي لانه زنبوري غيرمنشوري در اين پايان‌نامه مطالعه نشده است. سپس توسط نرم‌افزار المان محدود COSMOS/M به روش مقادير ويژه، 72 نمونه تير لانه زنبوري غيرمنشوري (در 12 گروه مجزا) مدل‌سازي و آناليز كمانش خطي شده‌اند كه نمونه‌هاي هر گروه فقط از نظر مهاربندي جانبي با هم متفاوتند، لازم به ذكر است كه نمونه‌ها كلاً داراي دو نوع بارگذاري منفرد و گسترده يكنواخت، دو نوع شرايط تكيه‌گاهي مختلف، پنج شيب متفاوت محور تير، چهار طول مجزا و شش نوع مهاربندي جانبي مختلف و سوراخ‌هاي تقريباً منتظم مي‌باشند. از روي حداقل مقادير ويژه (بار كمانشي) بدست آمده از آناليزها، نمودار لنگر بحراني- لاغري و معادله مربوط به آن در محدود كمانش ارتجاعي، براي گروههاي مختلف حاصل شده است، سپس بخشي از نتايج با نتايج آزمايشگاهي موجودِِِِ تيرهاي لانه زنبوري غيرمنشوري مقايسه شده و در نهايت مقايسه بين گروههاي مختلف از نظر طول، نوع بارگذاري، شرايط تكيه‌گاهي و ساير مشخصات مؤثر در كمانش جانبي - پيچشي آنها صورت گرفته و نتايج آنها بيان شده است.
 
 
 
 
 

 
 
بررسي مقاومت اتصالات بتن¬آرمه با آرماتورگذاري مختلف با استفاده از روش المان¬هاي محدود
نام ارائه کننده : رضا نقيلي( کارشناس ارشد عمران گرايش سازه)
نام استاد راهنما : دکتر محمد علي لطف¬الهي يقين
اسامی اساتید مشاور :
تاریخ ارائه : 29/9/1383
 
 
 
کلمات کلیدی :
چکیده:
 در ساختمان¬هائي که عنصر مقاوم آنها در مقابل زلزله قاب خمشي مي¬باشد اتصال صلب تير به ستون عامل اصلي در نقش صلبيت سازه به عنوان قاب خمشي است و اين اتصال صلب طبق آيين¬نامه ACI به دو صورت اتصال صلب با شکل¬پذيري کم در ناحيه الاستيک و نوع دوم اتصال صلب که داراي شکل¬پذيري زياد در محدوده غيرالاستيک مي¬باشد که هدف در اين تحقيق، مطالعه بر روي ايجاد مدل غيرخطي المان محدود سه¬بعدي اتصالات نوع دوم تحت اثر لنگر مثبت مي¬باشد. در اين زمينه تعدادي کار آزمايشگاهي و تحليل دو بعدي اتصالات بتن¬آرمه تحت اثر لنگر منفي و مثبت توسط محققين سابق انجام گرفته است. در اين تحقيق نيز با توجه به مدل آزمايشگاهي، مدل سه¬بعدي در نرم¬افزار ANSYS مدل گرديد و با توجه به نتايج آزمايشگاهي با اعمال تغييراتي در مدل¬سازي و مش¬بندي نمونه تحليلي در نقاط بارگذاري، تکيه¬گاه¬ها و نقاط ايجاد تش¬ماکزييم خصوصا" گوشه اتصالات داخلي، نمونه نهايي که داراي نتايج مطلوبي طبق کار آزمايشگاهي داشته به عنوان نمونه اتصال در نظرگرفته شده است. در ادامه با استفاده از مدل فوق شش نمونه از اتصالات بتني با آرايش آرماتورهاي متفاوت مدل¬سازي شده و مورد تحليل قرارگرفته است و پارامترهايي همچون، آرايش آرماتور، توزيع تنش¬هاي کششي بر روي آرماتورها، اثر محبوسيت بتن بر روي عملکرد اتصالات، ترک¬خوردگي و نحوه توسعه آن مورد بحث و بررسي قرار گرفته است همچنين مقاومت اتصالات به عنوان کفايت مقاطع معرفي شده است. با توجه به نتايج فوق جهت افزايش مقاومت اتصالات همراه با شکل¬پذيري مناسب مدل اتصال ماهيچه¬دار بتني مدل¬سازي شده و با توجه به نتايج آناليزهاي انجام گرفته پارامترهايي همچون، ابعاد ماهيچه بتني، سايز آرماتورهاي مصرفي در آرماتورهاي اصلي و قطري، توزيع تنش¬ها بر روي آرماتورها، شکل¬پذيري و کفايت مقاطع مورد بررسي قرار گرفته است.
 
 
 
 
 
بررسي ناپايداري دامنه‌هاي مشرف به شهر بوكان وارائه راه‌حل‌هاي پايدارسازي
 
نام ارائه کننده : خليل عليزاده انتظاري (کارشناسي ارشد مهندسي عمران - مكانيك خاك و پي)
نام استاد راهنما : دکتر توحيد اخلاقی
اسامی اساتید مشاور :
تاریخ ارائه : 17/6/1384
 
 
 
کلمات کلیدی :
چکیده:
 زمين‌لغزش از جمله پديده‌هاي طبيعي و تغيير شكل دهندة زمين است كه امروزه دربسياري از كشورها از جمله ايران بعنوان يك پديدة مخرب و در زمرة بلاياي طبيعي شناخته مي‌شود. متأسفانه به دليل عدم توجه كافي به مسئله پايداري شيب‌ها در اجراي پروژه‌هاي عمراني هر ساله و بويژه به دنبال بارندگي‌هاي شديد و زمين لرزه‌ها، شاهد حوادث ناگواري از ناحيه وقوع لغزش‌ها در كشورمان مي‌باشيم كه خسارت‌هاي مستقيم و غيرمستقيم آنها بعلاوه هزينه‌اي كه صرف مطالعات، پايدارسازي و تثبيت آنها مي‌گردد ساليانه هزينة هنگفتي را بر اقتصاد كشور تحميل مي‌كند و اين امر لزوم توجه جدي‌تر به اين پديده را گوشزد مي‌نمايد. در اين پايان‌نامه ضمن تجزيه و تحليل مكانيزم لغزش لايه‌هاي زمين، علل ناپايداري در دامنه‌هاي مشرف به شهر بوكان (كوي فرهنگيان قديم) واقع در استان آذربايجان غربي مورد بررسي قرار گرفته است. طي اين مطالعه ضمن بازديدهاي محلي و بررسي‌هاي صحرايي با انجام مطالعات زمين‌شناسي، حفر چاه‌هاي دستي و ماشيني، انجام آزمايشات صحرايي و آزمايشگاهي، تعيين پارامترهاي فيزيكي و مكانيكي لايه‌هاي تشكيل دهندة دامنه و تحليل پايداري دامنه با استفاده از نرم افزار SLOP/W، تأثير عوامل مختلف در ناپايداري منطقه مورد ارزيابي و بحث قرار گرفته و در نهايت راهكارهاي پيشگيرانه و كنترل جهت پايدارسازي منطقه ارائه شده است. با توجه به مطالعات و بررسي‌هاي انجام گرفته در منطقة مورد مطالعه، وجود حفرات كارستي، فعاليت‌هاي تكتونيكي، پديده فرونشست، ساخت و سازهاي غيراصولي و همچنين استفاده بدون مطالعه از آبهاي زيرزميني مي‌توانند علت‌هاي اصلي ايجاد ترك‌هاي سطحي زمين و ساختمان‌ها باشد. برهمين اساس مواردي همچون: اصلاح خطوط فاضلاب منطقه، ايزولاسيون معابر و كوچه‌ها، بهسازي وضعيت ساختمان‌ها، حذف عبور و مرور خودروهاي سنگين در جادة جديدالاحداث، احداث ديوار حايل در پاي ترانشه و كنار جاده، هدايت صحيح آبهاي سطحي در منطقه، طراحي و اجراي سيستم زهكشي مناسب سطحي و عمقي، انجام مطالعات مربوط به آبهاي زيرزميني و عدم برداشت بي‌رويه از منابع آبهاي زيرزميني جهت پيشگيري و كنترل ناپايداري منطقه پيشنهاد مي‌گردد.
 
 
 
 
 
بررسی اثر خطاهای ناشی از ساخت بر روی کمانش جانبی- پیچشی و مقاومت نهائی تیرهای لانه زنبوری
 
نام ارائه کننده : رضا یوسفی( کارشناس ارشد عمران گرايش سازه)
نام استاد راهنما : دکتر حسین شوکتی
اسامی اساتید مشاور :
تاریخ ارائه : 4/8/1377
 
 
 
کلمات کلیدی :
چکیده:
  استفاده از تیرهای لانه زنبوری در سازه¬های فولادی در کشور ما به¬دلایل مختلفی بسیار رایج است به همین دلیل ضروری است که در مورد موضوعات مختلف این نیمرخ¬ها تحقیقات گسترده¬ای انجام پذیرد . یکی از مشکلات این تیرها نارسایی¬های هندسی ناشی از ساخت آنها است . با بررسی منابع موجود ملاحظه می¬شود که این موضوع نه به طور آزمایشگاهی و نه به طور نظری مورد بررسی قرار نگرفته است . هنگامی که دو قسمت T شکل بالا و پایین از یک تیر لانه زنبوری را به هم جوش می¬دهند این دو قسمت در یک راستا قرار نگرفته و نیمه فوقانی مقطع نسبت به نیمه تحتانی در عمق مقطع زاویه¬ای همانند β می¬سازد در این پایان نامه اثر این زاویه بر روی کمانش جانبی- پیچشی و لنگرپلاستیک این نیمرخ¬ها بررسی شده است . برای این کار نیمرخ¬های16CPE تا 20 CPEدر حالات رفتاری الاستیک و پلاستیک و بر حسب تغییرلاغری آنها مورد مطالعه و تحقیق قرار گرفتند . در سه گروه دسته بندی شده بر حسب لاغری و نوع مهار جانبی ، اثر نقص هندسی از صفر تا پنج درجه در ظرفیت کمانش نیمرخ¬های لانه زنبوری مورد شناسایی و ارزیابی قرار گرفته است . متغیرهای مختلف به روش غیرخطی فیزیکی و هندسی مورد تحلیل قرار گرفتند و نتایج حاصله به صورت جداول و منحنی¬های مناسبی ارئه گردید . با استفاده از نتایج بدست آمده اثر نارسایی¬ها بر روی کمانش جانبی- پیچشی و لنگر پلاستیک بررسی و نهایتاً رابطه¬ای ریاضی برای محاسبه لنگربحرانی ارئه گردید.
 
 
 
 
 
بررسی اثر میراگرهای XADAS در رفتار لرزه ای سازه های بتنی
 
نام ارائه کننده : حمیدرضا صفائی (كارشناسي ارشد عمران-سازه)
نام استاد راهنما : دکتر حبیب سعید منیر
اسامی اساتید مشاور :
تاریخ ارائه : 26/6/84
 
 
 
کلمات کلیدی :
چکیده:
 استهلاک انرژی زلزله، بصورت امن و اقتصادی، عمده¬ترین راه مقابله با اثرات مخرب زلزله می¬باشد. روشهای کلاسیک مقاوم¬سازی در برابر زلزله، انرژی را در خود اعضاء و با قدرت شکل¬پذیری آن عضو، مستهلک می¬کنند. در این روش، علاوه بر به خطر انداختن اعضاء سازه¬ای در برابر نیروهایی که مقدار آنها معلوم نمی¬باشد، ظرفیت اعضاء سازه¬ای برای جذب انرژی¬های بعدی کاهش یافته و امنیت سازه از بین می¬رود. روش مناسبتر، بکارگیری میراگرهایی می¬باشد که انرژی وارده به سازه را در خود مستهلک نموده و ساختمان را حفظ نمایند. این جاذب¬ها به دو شکل دائمی (Permanent) و تعویض ¬شونده (Disposable) ارائه می¬گردند. میراگرهای ADAS که بعنوان افزایندة میرایی و سختی (Added Damping And Stiffness) شناخته می¬شوند، از نوع تعویض ¬شونده بوده و به دو صورت ضربدری (X) و مثلثی (T) ساخته می¬شوند. در این پایان¬نامه خواص جاذب انرژی XADAS مورد بررسی قرار گرفته و عملکرد آن در دو ساختمان بتنی با تعداد طبقات متفاوت شش و ده طبقه، مورد تحلیل قرار گرفته است. در این تحقیق، ابتدا عملکرد المان XADAS بصورت منفرد در نرم¬افزار Lusas مطالعه شده و نهایتاً با بکارگیری آن در ساختمانهای بتنی 6 و 10 طبقه، کارایی آن با استفاده از نرم¬افزار Etabs، بررسی شده است. در بررسی عملکرد المانهای XADAS، پس از مطالعة کارهای آزمایشگاهی انجام شده توسط محققان مختلفی از جمله Bergman و Whittaker، و جمع¬آوری نتایج تحقیقات عملی و تئوریک این پژوهشگران، با انتخاب نرم افزار المان محدود Lusas، بدلیل کارایی وسیع آن در زمینه تحلیل غیرخطی، اقدام به مدل¬سازی المان XADAS نموده و سپس با بارگذاری و تحلیل آن توسط این نرم¬افزار خصوصیات مکانیکی المان XADAS تحت بررسی قرار گرفت. نهایتاً با مطالعه و بررسی انواع محدودیتهای این تجهیزات نسبت به بکارگیری آنها در ساختمانهای بتنی اقدام گردید. در بکارگیری المانهای XADAS، از دو ساختمان بتنی 6 و 10 طبقه استفاده شد. برای مدل¬سازی، تحلیل و طراحی این ساختمانها که براساس آئین¬نامه¬های ACI و 2800 صورت گرفت، از نرم¬افزار Etabs کمک گرفته شد. پس از طراحی سازه¬های مذکور اقدام به نصب (مدل¬سازی) المانهای XADAS توسط امکانات LINK این نرم¬افزار در طبقات مختلف این سازه¬ها گردید. برای بررسی عملکرد المانهای نصب شده در سازه، هر دو سازه بتنی در هر دو حالت با میراگر و بدون میراگر تحت بارگذاری تاریخچة زمانی مربوط به سه زلزلة بم، طبس و Loma قرار داده شد. زلزله¬های مذکور در دو مقیاس متفاوت 0.35 و 0.56 شتاب زمین به این سازه¬ها اعمال گردید. در تعیین رفتار المانهای XADAS، از شاخصهای کارایی مختلف همانند تغییرمکان جانبی طبقات، برش طبقات و انرژی استفاده شد. ابتدا مقادیر این شاخصها از سازة بدون میراگر استخراج شد. سپس با تعیین مقادیر ماکزیمم شاخصهای کارایی مربوط به سازة با میراگر، مقادیر حاصل با مقادیر مربوط به سازة بدون میراگر مقایسه و میزان کاهش شاخصهای کارایی مختلف برحسب درصد کاهش طی نمودارهای مختلف ارائه شد. نهایتاً با طراحی مجدد سازة 10 طبقه براساس افزایش میرایی حاصل از المانهای XADAS، با تحلیل¬های طیفی آئین¬نامه، میزان صرفة اقتصادی حاصل در مصرف مصالح در این ساختمان مورد ارزیابی قرار گرفت.
 
بررسی تاثیرات آب دریاچه ارومیه بر روی بتن
نام ارائه کننده : سعید معروفی (کارشناسی ارشد مهندسی عمران - سازه )
نام استاد راهنما : دکتر محمد‌علی لطف‌اللهی یقین
اسامی اساتید مشاور :
تاریخ ارائه : 1380
 
 
 
کلمات کلیدی :
چکیده:
 برای سازه‌های مجاور آب دریا بعلت بالا بودن غلظت یونهای کلر، پدیده خوردگی بتن و آرماتور داخل آن از مهمترین عوامل تهدید کننده می‌باشد. داشتن دانش کافی درباره رفتار بتن در شرایط مختلف محیطی، برای ارائه طرح اختلاط سازگار با محیط دریا از نیازهای اساسی طراحان سازه به شمار می‌آید. مطالعات اولیه گویای آن است که آب دریاچه‌ارومیه محیطی خورنده برای بتن بوده که احتمالاً با بکارگیری مواد مضاف تاثیر خورندگی را بتوان کاهش داد. واضح است که عوامل مهاجم برای ایجاد آسیب در بتن باید قادر به نفوذ به داخل بتن باشند. لذا گام اول برای مقابله با این عوامل، جلوگیری از نفوذ آنها به داخل بتن می‌باشد، برای کاستن از مقدار نفوذپذیری بتن می‌توان نسبت آب به سیمان را کاهش داد. سنگ‌دانه‌هایی با کیفیت مناسب بکار برد، مقدار پوشش بتن روی میلگرد را رعایت نمود، تراکم مناسب در بتن ایجاد کرد، مواد افزودنی مناسب مانند واترپروف، فوق روان کننده با میکروسیلیس و حباب‌ساز در بتن بکار برد. و یا با ایزوله کردن بتن از محیط خورنده – ایجاد لایه پوشش روی آرماتور و یا با حفاظت کاتدی از میزان آسیب دیدگی بتن مسلح به مقدار چشمگیری جلوگیری کرد. برای جلوگیری از نفوذ عوامل آسیب‌زا به داخل سازه‌های بتنی معروض به آب دریا و تخریب آنها مصمم به انجام تحقیقات و آزمایشاتی در این زمینه شدیم که در راستای انجام این پایان نامه در مجموع 486 نمونه از 15 نوع طرح مختلف بتن ساخته شد که جمعاً 576 آزمایش بر روی آنها انجام گرفت. نتایج این آزمایشها در 37 جدول و 61 نمودار تنظیم گردیده است. نتیجه به دست آمده از انجام این پایان نامه، حصول ترکیبی (شماره 7) با نسبت آب به سیمان 38/0 و سیمان نوع یک همراه با 10 درصد جایگزینی میکروسیلیس و 5/0 درصد واترپروف و 1 درصد فوق روان کننده که دارای دوام بیشتری نسبت به ترکیب‌های دیگر بود، می‌باشد. با توجه به نتایج حاصله پیشنهاد برای ادامه کار ارائه طرح اختلاط متناسب با شرایط محیطی و همچنین استفاده از پوششهای سطحی مناسب روی بتن و حفاظت کاتدی آرماتور در سازه‌های معروض به آب دریاچه می‌باشد.
 
 
 
 
 
بررسی رفتار دیوارهای میانقابی در مجاورت جاذب های انرژی

نام ارائه کننده : محرم صولت (کارشناسی ارشد مهندسی عمران – سازه )
نام استاد راهنما : دکتر حبیب سعید منیر
اسامی اساتید مشاور :
تاریخ ارائه : 7/3/1385
 
 
 
کلمات کلیدی :
چکیده:
 رفتار لرزه اي سازه هاي ساختماني تحت اثر نيروهاي ناشي از زلزله با بكارگيري جاذب هاي انرژي بهبود قابل ملاحظه اي پيدا مي كند . عملكرد جاذب هاي انرژي ( ميراگرها) به گونه اي است كه با انجام تغيير شكل هاي ويژه ، مقدار زيادي از انرژي ورودي به سازه بر اثر بارگذاري ديناميكي را جذب و مستهلك مي سازند . در اين پروژه ، عملكرد ديوارهاي ميانقابي كه در ساختمانهاي متداول در ايران از سفال يا آجر ساخته مي شوند در مجاورت جاذب هاي انرژي مورد بررسي قرار گرفته ، تا با انتخاب پارامترهاي مناسب براي ميراگرها از اثرات سوء احتمالي ديوارهاي ميانقابي جلوگيري بعمل آيد . با تحقيقات صورت گرفته روي قابهاي فولادي يك دهانه يك طبقه و يك دهانه سه طبقه مشاهده شده است كه اولا ، وجود ديوارهاي ميانقابي باعث افزايش سختي و مقاومت سازه نسبت به حالت مشابه فاقد ميانقاب مي شود . ثانيا ، با افزايش هر كدام از پارامترهاي دمپرها تا يك مقدار معين ، باعث كاهش تغيير شكل قابها مي شود . ولي با فراتر رفتن پارامترهاي مذكور از آن مقدار ، تاثير قابل ملاحظه اي در حداكثر Drift قاب ديده نمي شود . ثالثا جهت كاهش حداكثر Drift طبقات ، در قاب سه طبقه موردنظر ، لازم است سختي و نيروي تسليم دمپرها از طبقات پايين به طبقات بالا ، كوچكتر انتخاب شوند.
 
 
 
 
 
بررسی نتايج تجربی توزيع فشار در اطراف يک پايه استوانه ای قائم با زبری موضعی تحت اثر امواج منظم و تصادفی
نام ارائه کننده : اسلام کرامت زارنجی ( کارشناس ارشد مهندس عمران گرايش سازه)
نام استاد راهنما : دکتر محمد علی لطف اللهی يقين
اسامی اساتید مشاور :
تاریخ ارائه : 1383
 
 
 
کلمات کلیدی :
چکیده:
 : بررسی نتايج تجربی توزيع فشار در اطراف يک پايه استوانه ای قائم با زبری موضعی تحت اثر امواج منظم و تصادفی
 
بررسی هیدرودینامیک پایه های استوانه ای با بکارگیری داده های تجربی، توسط روشهای CFD، آنالیز طیفی و شناسائی سیستمها
نام ارائه کننده : علیرضا مجتهدی (كارشناسي ارشد عمران-سازه)
نام استاد راهنما : دکتر محمد علی لطف اللهی یقین
اسامی اساتید مشاور :
تاریخ ارائه : 14/2/84
 
 
 
کلمات کلیدی :
چکیده:
 با توجه به محیط و نحوۀ بهره برداری سازه های دریائی، که شاخۀ نسبتاً جدیدی در علوم فنی و مهندسی می باشد، دستیابی به یک سازه با عملکردی مناسب در حیطۀ مربوطه، نیازمند مطالعات و شناخت نکات فنی خاص و بسیار متنوعی می باشد. در این پایان نامه، هیدرودینامیک پایۀ استوانه ای که عمدتاً از اجزا سازه ای و اصلی تشکیل دهندۀ سکوهای جاکتی می باشد، مورد بررسی قرار گرفته است. قبل از تحلیل هر سازه، مهمترین موضوعی که باید به آن پرداخت، محاسبۀ نیروهای مهم محیطی وارد بر آن می باشد. بنابراین در اینجا، ضمن بررسی کامل شرایط و پارامترهای هیدرولیکی سیال حول پایۀ استوانه ای که به صورت موج و جریان، از عوامل اصلی اعمال نیروها بر این پایه ها است، به شناخت ماهیت و رفتار نیروهای حاصله که تماماً دینامیکی و ناشناخته اند، اقدام شده است. بدین منظور، در فصلهای نخستین این پژوهش، پایه استوانه ای واقع در معرض سیال دارای جریان یکنواخت مورد مطالعه قرار گرفته و بعد از معرفی پارامترهای هیدرودینامیکی مربوطه و به ویژه با توجهی خاص به فرکانس گردابه های جاری شونده (که به عنوان عامل اصلی نیروهای نوسانی عرضی شناخته می گردد)، این پارامترها بررسی شده اند. آنگاه با استفاده از روش CFD و نرم افزار Fluent، شرایط آزمایشگاهی داده های مفروض، به طور عددی مدلسازی شده و مورد مطالعه واقع گردیده است. سپس تمرکز بحث فصلهای بعدی، بر روی هیدرودینامیک مربوط به امواج دریاها (که مهمترین عامل ایجاد نیروهای دینامیکی واقع بر اجزا سازه های دریائی می باشد)، قرار گرفته است. ابتدا در یک فصل، پارامترها و شرایط هیدرودینامیکی مربوطه (به ویژۀ پدیدۀ گردابۀ جاری شونده و همچنین نیروهای طولی و عرضی)، به طور نسبتاً مفصلی توضیح داده شده است. سپس در دو مبحث جداگانه، داده های تجربی نیروهای نوسانی دینامیکی ثبت شده در آزمایشگاه مذکور، در دو حوزۀ فرکانسی و سری زمانی، مورد بررسی قرار گرفته اند. در این راستا، قسمتی از تئوریهای مبحث آنالیز طیفی (در حوزۀ فرکانسی) و روش شناسائی سیستمها (در حوزۀ سری زمانی) معرفی شده و توانائی آنها در تخمین و پیش بینی این نیروها، مورد سنجش قرار گرفته است. نهایتاً با توجه به تئوریهای مذکور و قسمتی از داده های نیروهای طولی، اقدام به پیشنهاد تابع انتقال در حوزۀ فرکانسی و مدل پارامتری مناسب در حوزۀ سری زمانی (که عبارت از مدل ARMAX بوده و پارامترهای آن نیز به روش PEM تخمین زده شده اند) به منظور پیش بینی این نیروها شده و آنگاه با به کار بردن آنها بر روی بخش دیگری از داده ها، عملکرد تخمینی آنها مورد ارزیابی قرار گرفته است.
 
 
 
 
 
بكارگيري المانهاي محدود در تحليل سكوي دريايي و مقايسه نتايج با پيش بيني هاي شبكه مصنوعي
 
نام ارائه کننده : مهرداد موحدنيا (كارشناسي ارشد عمران- سازه )
نام استاد راهنما : دکتر محمد علی لطف الهی یقیین
اسامی اساتید مشاور :
تاریخ ارائه : 15/12/1385
 
 
 
کلمات کلیدی : تحليل ديناميکی، امواج استوکس، سکوی جاکتی، شبکه مصنوعی عصبی، شبکه پرسپترون
چکیده:
 نياز بشر به استفاده از اقيانوسها به منظور اکتشاف و استخراج منابع نفتی سبب پيشرفت علوم مهندسی در زمينه سازه دريايی گشته است. يکی از مهمترين و کاربرديترين اين سازه ها، سکوی دريايی است که همواره در معرض نيروهای بزرگ ناشی از جريان آب و بارهای نوسانی حاصل از امواج به صورت تصادفی می باشد. آناليز و طراحی اين سازه ها با در نظرگرفتن نيروهای فوق الذکر به صورت تئوری علاوه بر دشواری خاص خود، مستلزم صرف زمان زيادی می¬باشد که با پيشرفت علوم رايانه ای اين مشکلات تا حد زيادی برطرف شده است. در¬¬¬ اين تحقيق سعی شده است با بکارگيری نرم افزارANSYS يک سکوی دريايی از نوع جاکتی شبيه سازی و تحت اثر نيروهای ناشی از جريان آب و امواج نوسانی دريا به صورت ديناميکی غيرخطی مورد تحليل و بررسی قرار گيرد. كليه خصوصيات فيزيکی در نظر گرفته شده برای سکوی مدل شده از جمله ارتفاع، قطر و ضخامت کليه اجزاء با رعايت استانداردهای موجود تعيين شده است. نوع و تعداد المان در نظر گرفته شده برای اين سکوی دريايي نيز مورد بررسی و ارزيابي قرار گرفته است. همچنين بدليل اهميت تئوريهاي امواج در طراحي اينگونه سازه ها در ادامه سعي شده است با پيروی از تئوريهای امواج ايری و استوکس رفتار سازه تحت اثر نيروهاي مذكور مورد بررسي و مقايسه قرار گيرد. تحقيقات صورت گرفته در اين زمينه نشان می دهد که مدل سازی اينگونه سازه ها توسط نرم افزار و نيز ذخيره نمودن اطلاعات خروجی و تجزيه و تحليل آنها نيز با مشکلات خاص خود همراه است از اين رو استفاده از روشهای محاسباتی مناسب تر و ارزان تر ضروری به نظر می رسد تا بتوان با در دست داشتن اطلاعات محدود به نتايج قابل قبولی دسترسی پيدا کرد كه در اين راستا سعی شده است نتايج حاصل از نرم افزار ANSYS با استفاده از شبکة مصنوعی عصبی مورد بررسی و پيشبينی قرار گيرد که در ادامه تعداد محدودی از داده های خروجی حاصل از نرم افزار ANSYS به شبکه مصنوعی عصبی آموزش و در پيشبينی و تعميم ديگر داده ها از اين شبکه کمک گرفته شده است. نتايج نمودارهاي ترسيم شده نشان مي دهد كه در برخي زمان ها پيشبيني شبكه مصنوعي ضعيف بوده است. بررسي هاي صورت گرفته حاكي از آن است كه علت اين امر عدم وجود نيروي هيدروديناميكي (سطح آب پايين تر از تراز سكو) وارد بر سازه در اين زمان ها بوده است. ولي در حالت كلي پيشبيني شبكه با دقت بالايي صورت گرفته است. با مشاهدة نمودارهای ترسيم شده برای تاريخچه زمانی واکنش ها (Time History) مي توان ميزان دقت شبکه مصنوعی عصبی را در پيشبينی واکنش ها با نتايج خروجی از نرم افزارANSYS مورد مقايسه و بررسی قرار داد.
 
 
 
 
 
تعيين حد پايين بارگسيختگی در مکانيک خاک با استفاده از تئوری آناليز حدی, روش المان محدود و برنامه ريزی خطی و غيرخطی

نام ارائه کننده : فيروز رستی( کارشناس ارشد عمران مکانيک خاک و پی)
نام استاد راهنما : دکتر توحيد اخلاقی و دکتر اسعد مدرس مطلق
اسامی اساتید مشاور :
تاریخ ارائه : 11/3/1383
 
 
 
کلمات کلیدی :
چکیده:
 تركيب روش المان محدود و تئوري آناليز حدي يكي از روشهاي تعيين بار گسيختگی يك سيستم مي باشد. اين پايان نامه با استفاده از اين ترکيب به محاسبة حد پايين بار گسيختگی در مكانيك خاك تحت شرايط كرنش مسطح و بارگذاري يک جهته و دو جهته مي پردازد. به منظور فرمولاسيون حد پايين در تئوري پلاستيسيته رفتارماده بصورت پلاستيك كامل با يك قانون جريان همراه فرض مي شود. در روش تركيبي المان محدود و آناليزحد پايين با استفاده از تقريب خطي سطح تسليم و با اعمال روابط تعادل، شرايط مرزي و شرايط ناپيوستگي مجاز استاتيکی تنشها معادلاتی موسوم به معادلات قيدها حاصل می شود. با استفاده از اين معادلات و با توجه به شرايط بارگذاری و با بهره گيري از تکنيک بهينه سازي، يك ميدان تنش مجاز استاتيكي كه بوسيلة آن حد پاييني براي بار فروريختگي بدست مي آيد محاسبه مي شود. براي اين منظور از المانهاي مثلثي سه گره اي استفاده مي شود كه در آن براي تأمين شرايط ناپيوستگي به تنشها اجازة جدا شدن در مرز مشترك اين المانها داده مي شود. با تركيب روش المان محدود و تئوري حد پايين معادلات قيدهاي برابري و نابرابري حاصل شده و با تعريف يك تابع هدف كه بارفروريختگي را برحسب تنشهاي مجهول بيان مي كند، يك مسئلة بهينه سازي بدست آمده كه با حل آن حد پايين بار گسيختگي سازه بدست مي آيد. در اين پايان نامه بارهاي وارده هم بصورت عمود بر سطح و هم بصورت مماس بر آن در نظر گرفته شده اند. بخاطر دو جهته بودن بارگذاري, تابع هدف حاصل از نوع غيرخطي درجة دوم مي باشد كه براي حل آن از تئوري برنامه ريزي غير خطي با استفاده از الگوريتم مجموعة مؤثر و استراتژي گاستاوسون بهره گرفته شده است. برای فرمولاسيون روش ترکيبی المان محدود وتئوری حد پايين, در اين پايان نامه يک برنامة کامپيوتری به زبان برنامه نويسی فرترن موسوم به OPSTAL تدوين و تهيه گرديده است و با استفاده از اين برنامه حد پايين بار گسيختگی در خصوص چندين مثال از مسائل مکانيک خاک تعيين و نتايج حاصله مورد بحث و ارزيابی قرار گرفته اند.
 
 
 
تعيين منحني پراكندگي تئوريكي امواج رالي و بررسي اثر مودهاي مختلف موج رالي بر آن
 
 
نام ارائه کننده : سيد ابراهيم گلابي( کارشناس ارشد مهندسی عمران گرايش خاک و پی)
نام استاد راهنما : دكتر توحيد اخلاقي
اسامی اساتید مشاور :
تاریخ ارائه : 1383
 
 
 
کلمات کلیدی :
چکیده:
 روش آناليز طيفي امواج سطحي (SASW) يكي از آزمايشات جديد غير مخرب براي ارزيابي خواص سيستم هاي لايه اي خاك و روسازي مي باشد كه در دهه هاي اخير توسعه يافته و از آن در موارد عملي زيادي استفاده مي شود. اين روش پروفيل سختي محيط هاي لايه اي نظير زمين هاي طبيعي و سيستم هاي روسازي را با استفاده از خاصيت پراكندگي امواج سطحي در سيستم هاي لايه اي تعيين مي كند. در اين روش، ابتدا امواج رالي با استفاده از يك منبع ضربه اي توليد شده و پس از عبور از سيستم لايه اي مورد نظر، با بهره گيري از چند گيرندة قرار گرفته در فواصل معيني از منبع مذكور، ثبت مي گردند. آنگاه منحني پراكندگي تجربي سيستم لايه اي، با بهره گيري از اطلاعات به دست آمده از گيرنده ها ساخته شده و با رسم منحني پراكندگي تئوريكي و به كمك روش هاي برگردان، پروفيل سيستم لايه اي مورد نظر به دست مي آيد. در اين پايان نامه ابتدا با مروري بر نحوة انتشار امواج در محيط هاي لايه اي و معرفي روش هاي مختلف تعيين خواص مصالح لايه ها، از روش تامسون – هسكل براي تشكيل منحني پراكندگي امواج رالي در سيستم هاي لايه اي استفاده شده و نرم افزار مربوطه براي تعيين و رسم منحني پراكندگي مود اول موج رالي طراحي و تدوين گرديده است. در مرحلة بعد اثر لايه بندي خاك بر روي منحني پراكندگي تئوريكي سيستم هاي لايه اي مورد بررسي قرار گرفته است. همچنين نحوة پراكندگي امواج رالي با مودهاي بالاتر و تاثير لايه بندي سيستم هاي لايه اي بر روي منحني پراكندگي مودهاي مختلف موج رالي مورد تجزيه و تحليل و بحث واقع شده اند. تغييرات نسبت دامنه و پاسخ محيط بر حسب فركانس نيز جهت ارزيابي تاخير و تقدم فاز ذرات و همچنين ميزان انرژي انتقالي توسط مودهاي مختلف موج رالي در مرحلة نهايي مورد بحث و ارزيابي واقع گرديده اند.
 
 
 
 
 
تعيين منحني مشخصة رطوبتي و ضريب ديفيوژن در درجات اشباع مختلف روي ماسة ريزدانه
 
نام ارائه کننده : محمد رضا فريدفرد ( کارشناس ارشد مهندسی عمران خاک و پی)
نام استاد راهنما : دكتر كاظم بدو
اسامی اساتید مشاور :
تاریخ ارائه : 1381
 
 
 
کلمات کلیدی :
چکیده:
 زمايشات انجام¬يافته در اين تحقيق, تعيين منحنی مشخصة رطوبتی و نيز ضريب ديفيوژن کلر برای ماسة ريزدانه در شرايط اشباع مختلف را شامل مي¬شود. منحني مشخصة رطوبتی از شاخص¬ترين ويژگی¬های مطرح در مقولة خاک¬های نيمه¬اشباع است و نقش مهمی در پيش¬بينی رفتار فيزيکی و مکانيکی از قبيل مقدار نفوذپذيری, ميزان درجة رطوبت در يک مکش کالبدی معين ( ) و ... را دارد. برای تعيين اين منحنی از روش ستون آويزان آب و همچنين روش توزين (Weighing Technique که روش رايج در ابزار Tempe Cell است) استفاده شده است. ديگر پارامتر مورد بررسی در اين تحقيق, آنگونه که ذکر شد ضريب ديفيوژن يون کلر در ماسة ريزدانه در درجات مختلف اشباع بود. با طراحی و ساخت دستگاه Tempe Cell-Diffusion Cell, امکان تعيين منحنی مشخصة رطوبتی و نيز ضريب ديفيوژن برای ماسة ريزدانه بطور همزمان فراهم آمد. در تحقيق حاضر آزمايشات تعيين ضريب ديفيوژن برای ماسة ريزدانه در دو سری انجام پذيرفت. در سری اول, نمونه¬ها پس از تعبيه در محفظة دستگاه تحت پديدة انتقال يون از پايين به بالا قرار گرفتند و در پايان آزمايش به صورت لايه¬هائی با ضخامت مساوی برش خورده و از دستگاه بيرون آورده شدند. سپس پروفيل غلظت – ارتفاع برای لايه¬های بدست¬آمده تعيين شد تا به همراه پروفيل غلظت – زمان مخزن, در تعيين ضريب ديفيوژن مورد استفاده قرارگيرند. اين کار در درجات اشباع %100, %75, %50 و %25 برای نمونة مورد آزمايش در اين تحقيق, انجام يافت. بدين¬ترتيب منحني تغييرات ضريب ديفيوژن نسبت به درجة اشباع نمونه بدست آمد. در سری دوم اين آزمايشات, نمونة داخل دستگاه در خاتمة آزمايش بدون آنکه بيرون آورده شود با شستشوی نمونة داخل آن توسط جريان آب مقطر هواگيری¬شده و اعمال مکش کالبدی دلخواه از روی منحنی مشخصة موجود, جهت انجام آزمايش بعدی مهيا گرديد. اين آزمايشات نيز برای شرايط اشباع %100, %50 و %25 انجام يافت که نتايج حاصل از آن همخوانی قابل قبولي با داده¬های بدست¬آمده از آزمايشات سری اول داشت. از روش ارائه¬شده در اين پايان¬نامه می¬توان در تعيين هم¬زمان منحنی مشخصة رطوبتی و ضريب ديفيوژن خاک¬های دانه¬ای نيمه¬اشباع در شرايط دست¬نخورده, استفاده نمود.
 
 
 
 
 
تعيين نواحي حفاظتي چاههاي آب با استفاده از روش المانهاي تحليلي (مدل كامپيوتري WhAEM2000 )
 
نام ارائه کننده : محسن دريس زاده( کارشناس ارشد مهندس عمران گرايش خاک و پی)
نام استاد راهنما : دكتر كاظم بدو
اسامی اساتید مشاور :
تاریخ ارائه : 8/9/1382
 
 
 
کلمات کلیدی :
چکیده:
 ناحيه حفاظتي در اطراف چاههاي آب (Wellhead protection Area) مشخص كننده ناحيه اي است كه آب چاه را در مدت زمان مشخص تامين مي كند. اين ناحيه جهت جلوگيري از آلوده شدن آبهاي مورد استفاده از چاه بايد مورد محافظت قرار گيرد . بهترين روش براي تعيين اين ناحيه استفاده از مدلسازي آبهاي زيرزميني است. در اين مطالعه , با استفاده از قوانين حاكم بر حركت جريان آب در خاك اطراف چاههاي آب و مدلسازي آبهاي زيرزميني بر مبناي روش المانهاي تحليلي , ناحيه حفاظتي چاههاي دشت اروميه تعيين گرديد. در مدلسازي سفره آزاد دشت از جريان حالت پايدار (Steady-State) استفاده شد . كاليبراسيون مدل با استفاده از مقايسه هدهاي مشاهده اي با هدهاي مدل شده توسط نقاط (Test point) در مدل انجام شده است . در مدلسازي سفره محبوس بدليل عدم ارتباط بين سيستم آبهاي زيرزميني و آبهاي سطحي و نيز بدليل عدم داشتن داده هاي مربوط به هدهاي پيزومتري سفره، از جريان حالت يكنواخت (Uniform) استفاده شد . در حالت اخير بايد گراديان هيدروليكي و جهت جريان تعيين و به مدل داده شود . نتايج اين مطالعه نشان داد كه نواحي تامين كننده آب چاههاي حفر شده در سفره آزاد بلندتر و باريكتر از اين نواحي در سفره محبوس هستند . همچنين اغلب نواحي تامين كننده آب چاههاي حوزه رودخانه شهر چاي , محدوده مسكوني شهر اروميه را شامل مي گردد. در اين مطالعه، علاوه بر موارد فوق, اثر چاههاي پمپاژ روي نواحي حفاظتي چاههاي مجاور , بر هم كنش چاههاي پمپاژ و چاههاي تغذيه (مانند چاههاي فاضلاب) و اثر مرزهاي غير قابل نفوذ نيز مورد بحث و بررسي قرار گرفته است . در پايان مقايسه نتايج حاصل از نرم افزار مورد استفاده (WhAEM2000) با ديگر روشها نظير استفاده از كد كامپيوتري WHPA نشان داد كه مدل فوق نتايج دقيقتر و مطمئن تري مي دهد.
 
 
 
 
 
سختي¬هاي موثر الاستيک سازه¬اي در تيرهاي لانه¬زنبوري
 
نام ارائه کننده : اميد کهنه¬پوشي ( کارشناس ارشد عمران گرايش سازه)
نام استاد راهنما : دکتر حسين شوکتي
اسامی اساتید مشاور :
تاریخ ارائه : 24/10/1383
 
 
 
کلمات کلیدی : تير لانه¬زنبوری، سختي خمشی، سختي کششي، ضريب برش، ضريب پيچشی، سختي الاستيک، سازة فولادی،
چکیده:
 در ساخت¬وسازهای فولادی برای تامين ظرفيت خمشی بزرگتر برای تيرها نيمرخهای لانه¬زنبوری به¬کار مي¬رود. اين نيمرخها که به وفور مورد استفاده مهندسين سازههای فولادی است، بدين ترتيب ساخته مي¬شوند كه ابتدا توسط دستگاه برش، جان تير نورد شده به صورت زيگ زاگ بريده مي¬شود. سپس با جابجايي دو قسمت نسبت به هم، تير به صورت لانه زنبوري درمي¬آيد كه جانها در نقاط اتصال به يكديگر جوش مي¬شوند. در طرح وتحليل تير هاي لانه زنبوري دسترسی به مقادير دقيق سختي‌هاي سازه¬اي اين تيرها از اولويت خاصی برخوردار مي¬باشد، كه به علت وجود سوراخهاي جان اين توابع دارای مقدارهای ثابتي در طول نيمرخ نمي¬باشند. بنابراين بررسي و تعيين سختي هاي موثر سازه¬اي اين تيرها از جمله كارهاي مهمي است كه تاکنون هيچگونه گزارشي از نحوة محاسبة آنها منتشر نشده است. در اين پايان نامه سختيهاي موثرخمشي حول هر دو محور قوي و ضعيف، سختي کششي (سطح مقطع موثر تير)، ضريب برش و سختيهاي پيچشي سن ونان و اعوجاجي برای نيمرخهای لانه¬زنبوری CPE محاسبه گرديدند. بدين منظور با استفاده از برنامه ANSYS5.4. ده شماره پروفيل CPE10 تا CPE30 با 4 يا 5 طول مختلف برای هر نيمرخ مورد ارزيابی قرار گرفتند. در اين پايان¬نامه كليه مقاطع مورد مطالعه داراي مقطع منشوري در طول هستند. در مدل¬سازي از هندسه برش و ساخت رايج در بازار سازه¬هاي فولادي ايران استفاده شده است. براي بدست آوردن سختي¬هاي سازه¬اي از اندركنش تيرها با ديگر اعضاء سازه¬اي نظيرستونها صرفنظر شده و منحصراً تيرهاي منفرد مورد كاوش قرار گرفته¬اند . از المانSHELL181 نرم¬افزار ANSYS که المان چهارگرهي و با 6 درجه آزادی در هر گره است استفاده شده است. انتخاب شبکه¬بندی المانها از نظر اندازة آنها با مقايسة نتايج حاصل از تحليل يک تير IPE صورت گرفت. بدين ترتيب که تيرIPE درجهات مختلف تحت بارگذاری خمش¬خالص قرار گرفت و جوابهای تغييرمکان حاصل از تحليل با جوابهای موجود مقايسه و حداکثر ابعاد لازم المانها تعيين شدند، طوريکه خطای تحليل از 1 درصد کمترباشد. رفتار مصالح تحت تنش تک محوری به صورت دو خطی سخت شونده فرض شده است. مشخصات مصالح به¬کار رفته عبارت است از: مدول الاستيسيته برابر 105 × 1/2 ، مدول¬مماسی مساوی 700، ضريب پوآسون برابر 3 /0 و تنش حد تسليم فولاد نيز مساوی 240. بدليل اينکه با استفاده از المان صفحه¬ای نمي¬توان انحنای اتصال بال به جان تيرها را مدل کرد، برای رفع اين نقص از يک صفحة معادل که دارای مساحتي برابر مساحت دو قسمت انحنا است استفاده شده است. با انجام اين عمل تقريب بسيار خوبي برای انحناها بدست مي¬آيد. برای به¬ دست آوردن ممان¬اينرسي موثر حول محور قوی (Ize ) و ضعيف (Iye ) تيرها با دو نوع قيد تکيه¬گاهی دوسرمفصل و طره در نظر گرفته شدند. به منظور جلوگيری از اثر تغير¬شکلهای برشي در نتايج خمشي، بارگذاری به صورت خمش¬خالص و با اعمال کوپل نيرو به بالهای فوقانی و تحتانی تير انجام گرفت. در تيرهای دوسرمفصل تغيرشکل درگره¬های وسط تير ودر تيرهای طره تغيرمکان انتهای آزاد تير از نرم¬افزار بدست آمده و ممان اينرسيها حول هر دو محور محاسبه شدند. در محاسبة سختي حول محور قوی بايستی تصحيح مربوط به اضافه سطح ساخت مدل انجام گيرد. حول محور ضعيف اين تصحيح انجام نخواهد گرفت، زيرا که مقدار اين تصحيح حول محور ضعيف قابل اغماض است. برای ارزيابی سختي کششي تيرها به¬صورت طره انتخاب شدند، و تحت کشش خالص قرار گرفتند, بدين منظور بار ثابتی بين گره¬های بالهای فوقانی و تحتانی توزيع شد. با انجام تحليلهای خطي تغييرمکانهای محوری وسط تير طره از نرم¬افزار به دست آمده و با طول مربوطه ارزيابي و سپس سطح مقطع موثر تير لانه¬زنبوری به دست آمد. برای بيان صلبيت برشی، محاسبه ضريب برش کافی مي¬باشد. اثر تغيير شکلهای برشی توسط ضريب¬برش در روابط بار تغيرمکان تاثيرگذار خواهد بود. پس تيرها به صورت دو سر مفصل در نظر گرفته شدند، و بارهای متمرکز به مقدار ثابت در وسط تير و بار گسترده با شدت ثابت برتيرها وارد شدند. تغييرمکانهای وسط تير از نرم¬افزار استخراج گرديد و آنگاه مقادير محاسبه شد. سختيهای پيچشی سن¬ونان و اعوجاجی به¬کمک توابعJ و Cw بيان مي¬شوند. در رابطة Cw جان تير نقش تعيين¬کننده¬ای ندارد پس ميتوان رابطة عمومي نيمرخهای I شکل را برای مقاطع لانه¬زنبوری پذيرفت. در بدست آوردن ضريب J به روش عددی از تحليلهای غيرخطی استفاده شد. بارهای کمانشی نمونه¬های دو سرمفصل که تحت خمش خالص قرار داشتند از نرم¬افزار بدست آمد. سپس با استفاده از رابطة کمانش ارتجاعي تيرها ضرايب پيچشي سن¬ونان بدست آمد. بدين منظور بايستی باشد که دهانة بدون مهار تير و حد فاصل کمانش الاستيک و غيرالاستيک است. بر اساس نتايج بدست آمده در اين پايان¬نامه مقادير سختی پيچشي سن و نان بکمک نمودارهايي ارائه شد. ليکن بنابه ماهيت نتايج حاصله ساير سختي¬ها به صورت اعداد ميانگيني ارائه شدند که نتايج بدست¬آمده از اين پايان¬نامه در زير به طور مختصر ذکر مي¬شود. در طراحي تيرهاي لانه¬زنبوری حول محور قوي مقدار ممان¬اينرسی آنرا مي¬توان حداقل 4% نسبت به آنچه در طراحي رايج است افزايش داد. در حقيقت سختي خمشی اين نيمرخها حول محور قوي¬ مقطع در حد وسط از مقادير حداقل و حداکثر قرار دارد. به علت تأثير بسيارناچيز جان در بالابردن ممان¬اينرسي حول محور ضعيف، مقادير مربوط به ممان¬اينرسی حول محور ضعيف تيرهای CPE و IPE با نمرة مشابه تقريباً يکسان مي¬باشند. در محاسبات مربوط به سختي¬محوری در کشش اين اعضاء مقدار سطح مقطع را بايد حداکثر 91% سطح مقطع نيمرخ اوليه در نطر گرفت. تطابق خوبي بين ضرايب برش حاصل از رابطه و نرم¬افزار مشاهده مي¬شود و بالا بودن ضريب برش به معنای تغير¬شکلهای زياد برشي و عملکرد نامطلوب اين تيرها در مقابل برش مي¬باشد. ضريب پيچشی تيرهای لانه¬زنبوری با افزايش افزايش مي¬يابد و در مقادير نزديک به 40 مقدار به سمت يک همگرايي دارد. حداکثر کاهشJ در نيمرخهای لانه¬زنبوری برابر 15% در محدودة نمونه¬های مطالعه شده است.
 
 
 
 
 

 
 
شناسايي مشخصات ترک در المان هاي سازه¬اي از طريق آناليز موجک (Wavelet Analysis)
نام ارائه کننده : مرتضی وکیلی ساعتلو (کارشناسی ارشد مهندسی عمران سازه)
نام استاد راهنما : دکتر محمدعلی لطف الهی یقین (استادیار دانشکده عمران – دانشگاه تبریز)
اسامی اساتید مشاور :
تاریخ ارائه : 23/3/85
 
 
 
کلمات کلیدی :
چکیده:
 بسياری از شکست های سازه ای بسبب گسيختگی مواد تشکيل دهنده رخ مي دهند. آغاز اين گسيحتگی ها با ترک توام بوده که با گسترش خود به عنوان تهديد جدي براي رفتار سازه محسوب مي شوند، بر اين اساس روش هاي تشخيص و نمایان سازی ترک موضوع تحقيقات گسترده اي است که تاکنون انجام شده است. این روش ها در زمره متدهای پایش سلامت سازه ها (SHM) طبقه بندی می شوند. این متدها در طول عمر سازه به مدیریت رفتار و عملکرد مورد انتظار از سازه می پردازند. اما تاثیر ترک در رفتار سازه بصورت تغييرات موضعي سختي است که این تغییرات در رفتار ديناميکي سازه اثر قابل توجهي دارد. اين موضوع در تغيير فركانس طبيعي و مدشكلهاي لرزه اي قابل ملاحظه است، كه تحليل اين تغييرات شناسايي تركها را ممكن مي سازد. روش های گوناگونی در راستای بررسی و تشخیص این تغییرات ارائه شده است که هر کدام دارای توانایی ها و ضعف هایی هستند، مانند تبدیل فوریه که اطلاعات مربوط به فرکانس هاي موجود در يک سيگنال را ارائه مي کند در حاليکه از زمان رخ دادن يک فرکانس خاص هيچ اطلاعي بدست نمي دهد. برای تشخیص مکان ترک آگاهی از زمان رخ دادن يک فرکانس خاص اهمیت بالایی دارد. که بر این اساس نبدیل فوریه در این زمینه با ضعف روبروست. روش جدید و کارایی که در گستره مباحث آنالیز سیگنال جای گرفته و در سال های اخیر با استقبال محققین روبرو شده است، تبدیل موجک (WT) نام دارد. این تبديل يکي از تبديل هاي رياضي کارامد در زمينه پردازش سيگنال بوده و قابليت بالایی در شناسايي انواع ناپيوستگي يا ناهماهنگي مانند كاهش ناگهاني سختي دارد و از روي گراف ضرايب تبدیل موجک به صورت يك يا چند نقطه نزديك به هم داراي اغتشاش يا مقادير ناهماهنگ با نقاط ديگر قابل تشخيص می باشد. بدین ترتیب تبديل موجک در علوم مهندسی با تحليل سيگنال هایی مانند پاسخ ارتعاشي يا استاتيكي و مطالعه نتایج حاصل برای شناسایی آسیب، با اقبال روبرو شده است. در پژوهش حاضر، سعي بر شناساندن روش WT و ارائه تحقيقي کامل در اين زمينه برای کشف محل عيوب در تيرها مي باشد. بر این اساس مباني رياضي تبديل موجک، قابليت هاي ويژه و برتری ها و معایب آن نسبت به تبدیلاتی مانند فوریه و فوریه زمان کوتاه ارائه خواهد شد. سپس توانایی تبدیل موجک در تشخیص ترک در یک نمونه ترک خورده امکان سنجی شده و در ادامه با افزایش نمونه ها با مشخصه رشد ترک، علاوه بر امکان شناسایی ترک در آنها، تاثیر رشد عمق ترک در روش موجک نیز مطالعه خواهد شد. پاسخ ديناميکي نمونه های معيوب توسط نرم افزار اجزاء محدود ANSYS و بر اساس آنالیزهای مودال و هارمونیک بدست آمده و توسط جعبه ابزار ویژه موجک در نرم افزار MATLAB آنالیز موجک خواهند شد. پس از بررسی و اثبات امکان شناسایی ترک، موقعیت و نوع ترک مدل شده در نمونه ها تغییر یافته و پاسخ آنها تحت آنالیز هارمونیک بدست می آیند. در این حالت نیز علاوه بر امکان سنجی شناسایی ترک، حساسیت روش موجک در تغییر نوع و موقعیت ترک مطالعه خواهد شد. در نهایت نمونه هایی از تیر لانه زنبوری تحت آنالیز مودال و هارمونیک قرار گرفته و تشخیص ترک مدل شده در آنها بر پایه آنالیز موجک امکان سنجی خواهد شد. مطالعه نتایج کار نشانگر کارایی بسیار بالای تبدیل موجک در تشخیص ترک می باشد
 
 
 
 
 
طراحی سیستم نرم‏افزاری برنامه‏ریزی و کنترل پروژه استحصال زمین از دریا و تراکم دینامیکی
 
نام ارائه کننده : مجید نوعی (کارشناسی ارشد مهندسی عمران- خاک و پی)
نام استاد راهنما : دکتر توحید اخلاقی
اسامی اساتید مشاور :
تاریخ ارائه : 23/3/84
 
 
 
کلمات کلیدی :
چکیده:
 در مناطق ساحلی دریا کمبود زمین قابل استفاده جهت احداث تاسیسات مختلف مشکلی است که اکثر کشورهای ساحلی با آن دست به گریبان بوده و کشور ما نیز در مناطق ساحلی از جمله منطقه عسلویه نیز کم و بیش وجود دارد. بنابراین جهت توسعه زمین در این مناطق طرح استحصال زمین از دریا و تراکم دینامیکی مد نظر قرار گرفت. در این پروژه زمین قابل استفاده در ساحل گسترش داده می‏شود که زمینه توسعه تاسیسات و صنایع مختلف را فراهم می‏آورد. در این پروژه تهیه و تفکیک مصالح در معادن موجود صورت می‌گیرد و به محل اجرای پروژه حمل می‌شود. با استفاده از مصالح ابتدا جتی‌ها و موج‌شکن‌هایی احداث می‌گردد تا آب در حوضچه‌هایی محبوس گردد. سپس این حوضچه‌ها با خاک پر شده و برای رسیدن به تراکم مورد نظر از روش تراکم دینامیکی استفاده می‌شود. در اجرای چنین پروژه‏ای نقش برنامه‏ریزی و کنترل سیستماتیک پروژه و بر پایه تکنیکها و ابزارهای نوین غیر قابل چشم‏پوشی است. جهت برنامه‌ریزی پروژه از نرم‌افزار P3 استفاده گردید. اما برنامه‏ریزی و کنترل پیشرفت این پروژه با ویژگی‏های خاص آن استفاده از ابزارهای خاصی را می‏طلبد تا کمبودهای P3 را پوشش دهد، به همین دلیل نرم‏افزار اطلاعاتی برای پروژه تهیه گردیده است تا بتوان به نحو اثربخشی اطلاعات مختلف در مورد پروژه را سازماندهی نموده و زمینه مدیریت بهینه پروژه را فراهم آورد. نرم‏افزار طراحی شده از یک پایگاه داده که اطلاعات در آن ذخیره و بازیابی می‏شوند استفاده می‏نماید که ابتدا مراحل مختلف تحلیل و طراحی سیستم اجزای مورد نیاز آن شناسایی و روابط بین آنها مشخص شد و سپس ساختار طراحی شده در نرم‏افزار SQL Server 2000 پیاده‏سازی گردید. همچنین برای دسترسی کاربران مختلف به این پایگاه داده و سهولت استفاده از آن به کمک زبان برنامه‏نویسی Visual Basic 6.0 پوسته‏ای شامل تعدادی فرم ورود اطلاعات برای بخش‏های مختلف پروژه طراحی گردید. ورود اطلاعات پیش‏نیاز فرآیند مهمتری است. در واقع فرآیند بازیابی اطلاعات و گزارش‏گیری هدف اصلی طراحی نرم‏افزار و ورود اطلاعات می‏باشد. در این مرحله است که در صورت وجود اطلاعات مناسب و در قالب‏های مطلوب عمل تصمیم‏گیری و برنامه‏ریزی مدیریت تسهیل می‏شود. هر چه بازیابی اطلاعات آیتمهای بیشتری را در بر بگیرد و انعطاف بیشتری داشته باشد از کارآیی بالاتری نیز برخوردار خواهد بود. به همین منظور چندین گزارش‏ساز برای بخشهای مختلف پروژه در نرم‏افزار گنجانده شده است که امکان تهیه گزارش‏های متنوع و در قالبهای جدولی و نموداری و نیز ارسال گزارشات به نرم‏افزار Excel جهت افزایش قابلیت استفاده از آنها را فرآهم می‏آورند. Abstract: In the seashore countries, the lack of suitable ground for construction and installation is a common problem. In our country we have encountered this problem at the south region especially in Asalooyeh. In these cases often land extension strategy will be used to prepare the required areas for construction and installations. As petrochemical industries developed in Asalooyeh, the National Petrochemical Company (N.P.C.) decided to perform land extension with the dynamic compaction method. The process of method is as follows. First in the mines, preparation of material will be done and then the supplied material will be transported to the Site and will be poured into the sea to construct the jetties which are crossing the shoreline and a water-break that is parallel to shoreline, the sea will be constrained between jetties and the water break. After this, the soil will be poured in the pool until the whole water forced out of the pool. Then to reach the suitable compaction level the soil will be compacted using the dynamic compaction method. In the projects like this, planning and controlling the project in a systematic manner and by use of the modern tools and techniques is of great importance. In this thesis we are going to develop this topic. In this research, the Primavera Project Planner (P3) has been used in the planning phase of the project. However planning and controlling the progress of the project necessitate employing special tools to fulfill the weakness of P3 and manage the information and special data required in the project. Therefore a computerized software have been designed and developed to effectively collect and organize the project data and make better management of the project. The designed software includes a database to save and retrieve the data. To develop this software first system analysis step has been done and then the parts of the system and relationships between them were recognized and at last the designed structure developed in SQL Sever 2000. After that to use the database for entering the data and retrieving the required data, a user interface was created with Visual Basic 6.0 including some forms for data entry. Entering data will be succeeded by a more important process that is the main target of developing the software, i.e. the process of retrieving the information and reporting. In this step if the suitable data can be collected from the project it will effectively help the managers for planning and decision making. The more gathered and the more flexibility, the more efficiency we have, so some report generators for some parts of project have been included in the software that enable the managers to create various reports in tabular and diagram formats that can also be sent to Microsoft Excel for further analysis.
 
مطالعة اثرات ناشی از خرابی موضعی عضو مهاربند بر پايداری و مقاومت لرزه ای ساختمان
 
نام ارائه کننده : پيام خندانی فومنی (کارشناسی ارشد مهندسی عمران سازه )
نام استاد راهنما : دکتر محمدرضا شيدايی
اسامی اساتید مشاور :
تاریخ ارائه : 13/4/84
 
 
 
کلمات کلیدی :
چکیده:
 سازه¬ها با توجه به فلسفة طراحي لرزه¬ای در زلزله¬هاي شديد وارد محدودة غيرخطي خواهند شد. در محدودة غيرخطي، شكل¬پذيري سازه نقش تعيين¬كننده¬ای در رفتار لرزه¬اي آن دارد. بنابراين درطراحي سازه¬ها علاوه بر رعايت ملزومات آئين¬نامه¬ها كه تضمين كنندة مقاومت و سختي مي¬باشند، بايستي توجه كافي به شكل¬پذيري آنها معطوف داشت. نتايج تحقيقات بيانگر رفتار نامناسب قابهاي مهاربندي¬شدة ضربدري در زلزله مي¬باشد. اين قابها دارای رفتار چرخه¬ای کاهنده(بد مقاومت) و سختی اولية بالا می¬باشند و پس از ورود به حوزة غيرخطی رفتار دچار افت شديد سختی می¬گردند. بنابراين مسألة خرابي پيشروندة اعضاي مهاربند در اين سازه¬ها بيشتر حائز اهميت مي¬باشد. با اعمال نيروهاي شديد زلزله، اعضاي باربر جانبي سازة قاب مهاربندی شده به صورت متوالي وارد محدودة غيرخطي شده و اين روند ممكن است تا ناپايداري كل سازه ادامه يابد. از طرفي با علم به اينكه نيروهاي زلزله به صورت ناگهانی به سازه اعمال می¬شوند، ممكن است در هريك از اعضاي مهاربند خرابي موضعي بوجود آيد. در اثر اين خرابی موضعی، بدون اينکه افزايشی در بارهای خارجی وارده پيش آيد، بازتوزيعی در نيروهای داخلی سازه پديد می¬آيد و ساير اعضا تحت اثر نيروهای اضافی قرار می¬گيرند. در اثر اين نيروهاي اضافي ممکن است در يک عضو يا تعداد بيشتری از اعضا نيز مفاصل پلاستيك ايجاد گردد. بدين ترتيب روند تشكيل مفاصل پلاستيك در سازه سرعت گرفته و منجر به كاهش بار نهايي قابل تحمل توسط سيستم مي¬گردد. عوامل مختلفي همچون ضربه، تصادف، عيوب اتصالات و مصالح، خطاهای طراحی، کمانش عضو فشاری وغيره ممکن است سبب ايجاد خرابی موضعی در اعضاي مهاربند شوند. بروز خرابی موضعی و انتشار آن در كل سازه, می¬تواند منجر به رخ دادن پديدة خرابي پيشرونده شده و در نهايت موجب کاهش شکل¬پذيری سازه ¬گردد. در اين تحقيق ابتدا به¬ كمك روش عناصر محدود، رفتار كمانشي و همچنين پس¬كمانشي اعضاي مهاربند فشاري درحالتهاي مختلف كمانش، تعيين و مورد بررسي قرار گرفته است. سپس با استفاده از تحليل استاتيکی غيرخطی بار فزاينده(Push Over), به بررسی رفتار لرزه¬ای قابهای مهاربندی¬شدة ضربدری پرداخته شده¬است. تأثير پارامترهايی از قبيل نوع کمانش اعضای مهاربند, حذف اعضا از سيستم سازه, ناکاملی هندسی, تعداد طبقات و نوع سيستم قاب ساختمانی, بر رفتار لرزه¬ای مدلها مورد مطالعه قرار گرفته¬است. نتايج بيانگر اين هستند که: 1- با استفاده از بادبندهايي كه طول مؤثر کمانش آنها بيشتر است، سازه در جهت شكل¬پذيري بيشتر حركت كرده و رفتار آن در زلزله بهبود مي¬يابد. 2- استفاده از قابهاي مهاربندي¬شدة دوگانة ضربدري, مقاومت سازه را در برابر خرابی پيشروندة اعضای مهاربند, افزايش می¬دهد. 3- با افزايش تعداد طبقات، از تأثير نوع كمانش اعضاي مهاربند بر رفتار لرزه¬اي قابهاي مهاربندي شده اعم از ساده و دوگانه كاسته خواهدشد. 4- با حذف يک عضو مهاربند از سيستم سازه، پيشروندگي كمانش در اعضاي مهاربند ديگر با سرعت بيشتري آغاز مي¬شود و در نهايت سازه در تغييرمكان و نيروي نهايي كمتري به فروپاشي مي¬رسد. 5- با افزايش مقدار ناكاملي هندسي اعضاي مهاربند, خرابی اولية سازه در تراز بار کمتری اتفاق افتاده است.
 
 
 
مطالعة حرکت آب و آلودگی در نواحی تسخير چاه ها و تعيين ناحية حفاظتی برای آنها با استفاده از روش تفاضلات محدود ( مطالعة موردی دشت اروميه )
 
نام ارائه کننده : محمد رضا سروريان( کارشناس ارشد عمران گرايش خاک و پی)
نام استاد راهنما : دکتر کاظم بدو
اسامی اساتید مشاور :
تاریخ ارائه : 26/2/1383
 
 
 
کلمات کلیدی :
چکیده:
  افزايش جمعيت, صنعتی شدن و توليد آلاينده های زياد در اين عصر و نفوذ آلاينده ها در خاک و انتقال آنها به منابع آب زير زمينی اين منابع را در محدوده ای که آلودگی انتقال يافته و انتشار پيدا کرده است, غير قابل استفاده می نمايد. به همين منظور حفاظت از چاه های آب شرب در داخل و در محدودة شهرها از نظر سلامت بهداشت عمومی از اهميت خاصی برخوردار است. اصولاً برای هر چاه بايد ناحيه ای بعنوان ناحيه حفاظتی در نظر گرفته شود. اين ناحيه محدوده ای از اطراف چاه را شامل می شود که بايد از آلاينده های مختلف مانند چاه تزريق فاضلاب, تانکر های مواد شيميايی, زباله های شهری و صنعتی و بيمارستانی و ساير آلودگی ها که می توانند به منابع آب زير زمينی نفوذ کرده و باعث آلودگی آنها شوند, محافظت شوند. ناحيه حفاظتی در واقع ناحيه ای است که در تأمين و تغذيه آب به داخل چاه مشارکت دارد. در اين تحقيق ابتدا مدل آبهای زير زمينی دشت اروميه توسط نرم افزارVisual Modflow تشکيل شد. در تشکيل مدل سعی شد که اطلاعات صحيح وارد برنامه شوند. پس از تشکيل, مدل به صورت مناسب کاليبره شد تا نتايج بدست آمده از آن مطابق واقعيت شوند. پس از کاليبرة مدل, ناحيه حفاظتی برای چاه های شهر اروميه و همچنين چند چاه نمونه موجود در دشت, تعيين شد. در ادامه, آناليز حساسيت بر نواحی حفاظتی رسم شده, انجام شد و اثر پارا متر های مختلف از جمله ضريب هدايت هيدروليکی, درجة پوکی, دبی پمپاژ, تغذيه و تبخير بر اين نواحی تعيين شد. همچنين اثر چاه های مجاور و چاه های تزريق و پمپاژ بر يکديگر بررسی شد. همچنين مقايسه ای بين نتايج بدست آمده از روشهای دستی و برخی روشهای کامپيوتری, با نتايج بدست آمده از اين مدل کامپيوتری انجام شد. همانطور که در اين تحقيق بيان می شود, انتشار پولوم آلودگی در خاک با ناحيه حفاظتی تعيين شده اندکی اختلاف دارد. که اين اختلاف ناشی از مکانيزمهای مختلف انتقال آلودگی در خاک می باشد. همچنين پولوم آلودگی انتشار يافته از يک منبع آلوده بررسی شده که نتيجه آن تعيين ناحيه ممانعتی برای يک منبع آلودگی ثابت می باشد. در ادامه اثر پارامترهای مختلف خاک بر حرکت پولوم آلودگی نيز بررسی شد, همانطور که خواهيم ديد غلظت ماده آلوده در پولوم انتشار يافته بسيار مؤثر می باشد و ضريب پخش شدگی نيز اثر قابل توجهی بر پولوم آلودگی دارد. همچنين اثرات تغييرات درجة پوکی, ضريب هدايت هيدروليکی, تأثير منبع آلودگی واقع در پايين دست چاه و نيز مکانيزمهای کاهش آلودگی مورد بررسی قرار گرفته شده است.
 
 
 
 
 
مطالعة رفتار خرابي شبكه هاي دو لاية فضاكار

نام ارائه کننده : ابراهيم عباسي (كارشناسي ارشد مهندسي عمران- سازه)
نام استاد راهنما : دكتر محمد رضا شيدايي
اسامی اساتید مشاور :
تاریخ ارائه : 26/1/1385
 
 
 
کلمات کلیدی :
چکیده:
 شبكه هاي دو لايه فضاكارسازه هايي با سختي بالا و وزن كم مي باشند كه در چند دهة اخير به نحو گسترده اي براي پوشش فضاهاي وسيع بدون استفاده از ستونهاي داخلي به كار گرفته شده اند . اين نوع از سيستم هاي فضايي با وجود داشتن درجة نامعيني استاتيكي بالا داراي رفتار خرابي تردند ، به طوريكه خرابي يك عضو و يا بخشي از سازه مي تواند به سرعت در كل سازه منتشر شده و باعث بروز خرابي پيشرونده در سازه گردد. گزارشهاي موجود از خرابي شبكه هاي دو لاية فضاكار نيز رفتار خرابي ترد اين سازه ها و آسيب پذيري آنها در برابر پديدة خرابي پيشرونده را تاييد مي كند. خرابي پيشرونده عبارت است از انتشار زنجيروار خرابي به دنبال خرابي بخش نسبتاً كوچكي از سازه . واضح است كه رفتار خرابي مناسب شبكه هاي دو لاية فضاكار و يا به بيان ديگر شكل پذيري اين سازه ها سبب جذب نيروهاي بازتوزيع شدة ناشي از خرابي هاي موضعي ، بوسيلة سايراعضاي سازه شده و بنابراين باعث مي شود خرابي ها به صورت موضعي در سازه باقي مانده و از انتشار آنها و بروز خرابي پيشرونده جلوگيري مي كند . از اين رو مطالعة رفتار خرابي و عوامل موثر بر شكل پذيري اين سازه ها از اهميت بالايي برخوردار است . پارامترهايي همچون نسبت دهانه به عمق ، شرايط تكيه گاهي ، تعداد چشمه ، ميزان لاغري و ناكاملي اولية اعضا از پارامترهاي مهم موثر بر شكل پذيري شبكه هاي دو لاية فضاكار بوده كه در اين تحقيق اثر آنها بر رفتار خرابي مدل هاي نمونه اي از شبكه هاي دو لاية فضاكار مورد مطالعه قرار گرفته است . نتايج حاصله از مطالعات انجام شده با تحليل هاي خطي و غيرخطي بر روي شبكه هاي دولاية فضاكار مدل هاي انتخابي در اين تحقيق بيانگر اين است كه : 1- درشبكه هاي دو لاية فضاكار با تكيه گاههاي گوشه اي طرح با حداقل وزن به دليل اينكه احتمال بروز خرابي پيشرونده در سازه را افزايش مي دهد نبايستي صرفاً ملاك طراحي قرار بگيرد . 2- در شبكه هاي دو لاية فضاكار با تكيه گاههاي محيطي طرح با حداقل وزن احتمال بروز خرابي پيشرونده در اين سازه ها را كاهش مي دهد . 3- كاهش لاغري اعضاي شبكه هاي دو لاية فضاكار و دور شدن از محدودة لاغريهاي متوسط ( حدود80 ) سبب افزايش شكل پذيري و ظرفيت باربري اين سازه ها مي شود . 4- افزايش نسبت دهانه به عمق باعث افزايش شكل پذيري وظرفيت باربري سازه مي شود . 5- تبديل تكيه گاههاي گوشه اي به محيطي علاوه بر اينكه وزن سازه را به شدت كاهش مي دهد بلكه شكل پذيري آن را نيز افزايش مي دهد . 6- افزايش تعداد چشمه شكل پذيري و ظرفيت باربري شبكه هاي دو لاية فضاكار را افزايش مي دهد .7- افزايش ميزان ناكاملي اولية اعضاي شبكه هاي دو لاية فضاكار شكل پذيري آنها را به شدت بالا مي برد .
 
 
 
مطالعه آزمايشگاهی اثر تنش موثر بر کاهش نفوذپذيری هسته مرکزی و پرده¬آببند سد خاکی شهرچای اروميه توسط دستگاه نفوذپذيری سه ¬محوری با ديواره انعطاف¬پذير (Tri flex-2)
نام ارائه کننده : سيامک زادکريم ( کارشناس ارشد مهندس عمران گرايش خاک و پی)
نام استاد راهنما : جناب آقای دکتر بدو
اسامی اساتید مشاور :
تاریخ ارائه : 7/2/1382
 
 
 
کلمات کلیدی :
چکیده:
  سدخاکی شهرچای اروميه در 15 کيلومتری غرب شهرستان اروميه در حال ساخت است. در اين مطالعه با استفاده از يک سری آزمايشات آزمايشگاهی, نفوذپذيری مصالح هسته مرکزی و همچنين ديواره¬های آببند سد توسط دستگاه نفوذپذيری سه¬محوری با ديواره انعطاف¬پذير مورد بررسی قرار گرفت. در هر سری آزمايش, سه نمونه بطور همزمان در داخل محفظه دستگاه قرار گرفته و تحت تنش¬موثر مشخص و گراديان هيدروليکی10 مورد آزمايش قرار گرفتند. برای هر سری آزمايش با سه نمونه ثابت, تنشهای موثر از50 تا250 کيلوپاسکال با بازه تغييراتی 50 کيلوپاسکال, متغير بودند. منحنی¬های حاصل از تغييرات تنش موثر- نفوذپذيری برای هر نمونه آزمايش نشان دادند که با افزايش تنش موثر از50 به250 کيلوپاسکال, نفوذپذيری نمونه¬ها به ترتيب از(m/s)10-10*3/4 به (m/s)11-10*24/1 کاهش می¬يابد. نتايج هر سه سری از آزمايشات بيانگر کاهش اثر تنش¬موثر بر روی نفوذپذيری در تنش¬های بالای 250 کيلوپاسکال بود. در ادامه مطالعه, نفوذپذيری نمونه¬های بتن¬پلاستيک پرده آببند سد در سه حالت (1) نمونه¬های کرگيری شده در زمان اجرای پرده آببند, (2) نمونه¬های تهيه شده در آزمايشگاه با همان درصد اختلاط طراحی, و (3) با درصد اختلاط جديد, آزمايش شدند. نتايج آزمايشات نشان داد که حفظ درجه رطوبت طراحی, نحوه اختلاط مصالح و نيز فشار اعمال شده به نمونه در نفوذپذيری بتن¬پلاستيک نقش اساسی دارد.
 
 
 
 
 
مطالعه آزمايشگاهی حرکت آلودگی از يک منبع آلوده به طرف لايه های خاکی با استفاده از مدل دو بعدی
 
نام ارائه کننده : هادي جعفري( کارشناس ارشد عمران گرايش خاک و پی)
نام استاد راهنما : جناب آقای دکتر بدو
اسامی اساتید مشاور :
تاریخ ارائه : 1383
 
 
 
کلمات کلیدی :
چکیده:
  حرکت دو بعدی آلودگی از ميان خاکهای ريزدانه به منابع آب زيرزمينی بطريقه ديفيوژن (Diffusion) و ادوكشن ـ ديفيوژن (Advection-Diffusion) و با استفاده از مدلهای آزمايشگاهی مورد مطالعه قرار گرفت. در آزمايش های ديفيوژن يک و دو بعدی از محلول كلرور سديم در بالاي خاك بعنوان مادة آلوده و يک لايه رس متراکم شده بعنوان لاينر استفاده شد. مدل ادوكشن ـ ديفيوژن به ترتيب از بالا به پايين شامل يك مخزن آلودگي حاوي محلول كلرور سديم، يك لايه خاك رسي بعنوان لاينر، و سپس يك مخزن دريافت كننده آلودگي بمنزله يك منبع آب زيرزميني بود. در طول آزمايشها از مخزن آلودگی در بالا و مخزن دريافت کننده آلودگی در پايين نمونه برداري شده و تغييرات غلظت نسبت به زمان به دست آمد. در پايان نيز نمونه¬هاي خاك به قطعاتي بريده شده و غلظت يون كلر در مقطع عرضی خاک بصورت دو بعدی تعيين گرديد. در دو آزمايش ديفيوژن يک بعدی که توسط کد کامپيوتری POLLUTE مورد تحليل قرار گرفتند، نتايج آزمايشات با نتايج بدست آمده توسط ديگر محققين روي نمونه خاكهاي مشابه همخواني داشت. ضرايب ديفيوژن بدست آمده از آزمايش يک بعدی در آزمايشات ديفيوژن دو بعدی مورد استفاده قرار گرفت، و در نهايت به اين نتيجه رسيديم که می توان در يک نوع خاک، رفتار مدل دو بعدی را توسط مدل يک بعدی پيش بينی کرد. در دو آزمايش دوم حرکت آلودگی به همراه جريان آب (ادوکشن) و ديفيوژن از منبع آلوده به طرف منبع آب زيرزمينی بود. در کليه آزمايش ها رفتار مشاهده ای مدل ها با محاسبات تئوريک (كد كامپيوتري MIGRATE) تطابق داده شد. نتايج حاصله حاکی از تطابق خوب نتايج مشاهده ای با نتايج تئوريک بود. همچنين نتايج بدست آمده نشان داد که ميزان تاثير پديده ادوکشن درانتشار آلودگي قابل ملاحظه می باشد. در قسمت آخر اين مطالعه آناليز حساسيت برای پارامترهای مختلف در انتقال آلودگی در لندفيل ها بوسيله نرم افزار MIGRATE V9 انجام پذيرفت و تاثير هر کدام از پارامتر ها در انتقال آلودگی مورد بررسی قرار گرفت.
 
 
 
 
 
مطالعه تاثير سيستم هاي زهكش نيمه اشباع و كنترل هيدروليكي در انتقال آلودگي توسط مدل هاي آزمايشگاهي يك بعدي سه لايه اي
 
نام ارائه کننده : بهزاد عيسي زاده( کارشناس ارشد عمران گرايش خاکو مهندسی پی)
نام استاد راهنما : دكتر كاظم بدو
اسامی اساتید مشاور :
تاریخ ارائه : 13/5/1383
 
 
 
کلمات کلیدی :
چکیده:
 نقش سيستم هاي زهكش نيمه اشباع و كنترل هيدروليكي در مدفن هاي مهندسي ـ بهداشتي زباله (لندفيل)، توسط مدلهاي آزمايشگاهي يك بعدي سه لايه اي شبيه سازي شد. در مدل مورد مطالعه به ترتيب از بالا به پايين مدل شامل محلول كلرورسديم بعنوان مخزن آلودگي، لاية متراكم شدة سيلت رس دار اول بعنوان لاينر اوليه، لاية ماسه اي درشت دانه بعنوان لاية زهكش ثانويه و يا لاية كنترل هيدروليكي، لايه سيلت رس دار بعنوان لاينر ثانويه و در انتها نيز يك مخزن آب بعنوان سفرة آب زير زميني مي باشد. در دو آزمايش اول، مدل سيستم هاي زهكش ثانويه و تله هيدروليكي طبيعي (حركت رو به بالاي جريان آب در لاية سيلت رس دار دوم) را شبيه سازي كرد. در اين حالت، انتقال آلودگي از ميان لايه سيلت رس دار اول بصورت ادوكشن ديفيوژن رو به پايين و انتقال از ميان لايه سيلت رس دار دوم بصورت ديفيوژن رو به پايين و ادوكشن رو به بالا انجام مي شد. نتايج بدست آمده نشان دادكه بكار گيري سيستم تله هيدروليكي طبيعي در كاهش انتقال آلودگي به مخزن پايين(سفرة آب زير زميني) موثر است. در آزمايش سوم، مدل سيستم هاي تله هيدروليكي طبيعي و مهندسي (حركت رو به بالاي آب از مخزن پايين تا مخزن آلودگي بالا) و در آزمايش چهارم، مدل فقـط سيـستم تـله هيدروليكي مهندسـي (حركت جريان آب در لاية سيلت رس دار اول رو به بالا و در لايه سيلت رس دار دوم رو به پايين) را شبيـه سـازي كرد. نتـايج اين آزمايشات نشان داد كه سيستم هاي تله هيدروليكي در كاهش انتقال آلودگي نقش موثري داشته وسيستم تله هيدروليكي مهندسي نيز از انتقال آلودگي به مخزن پايين بطور چشمگيري جلوگيري مي كند. در تمامي آزمايشات غلظت يون كلر در لايه هاي سيلتي و ماسه اي و همچنين در مخازن بالا و پايين تعيين شد و داده هاي مشاهده اي با داده هاي تئوري بدست آمده از كد كامپيوتريPOLLUTE-V6 مقايسه گرديد. نتايج نشان داد كه تطابق خوبي بين داده هاي تئوري و داده هاي مشاهده اي وجود دارد. تطابق اين نتايج همچنين نشان داد كه مدل فيزيكي و روش هاي آزمايشگاهي بكار گرفته شده به همراه مدل تئوريك استفاده شده از صحت و كارائي خوبي برخوردار هستند.
 
 
 
 
 
مطالعه تجربی اثر طول آزاد بال فشاری بر کمانش جانبی – پیچشی تیرهای لانه زنبوری
 
نام ارائه کننده : مجتبی مسگرزاده (کارشناسی ارشد مهندسی عمران سازه )
نام استاد راهنما : دکتر حسين شوکتی
اسامی اساتید مشاور :
تاریخ ارائه : 1379
 
 
 
کلمات کلیدی :
چکیده:
 ابعاد مقاطع نورد شده به گونه‌ايی انتخاب شده است که عموماً کنترل چند مورد از معیارهای طراحی کفایت می‌کند. ولی رعایت سایر معیارها در تیر ورق‌ها و تیرهای لانه زنبوری بر حسب مورد الزامی است. در این پایان‌نامه تلاش شده است تا شناخت عمیق‌تری از رفتار تیرهای لانه زنبوری حاصل شود که در زیر به تعدادی از دلایل آن اشاره شده است. - کاهش پایداری جان تیر در اثر افزایش ارتفاع نسبت به ضخامت جان مقطع ) ( - افزایش مقاومت خمشی تیر بدون افزایش مقاومت ستونی بال فشاری - کاهش صلبیت پیچشی در نتیجه ایجاد سوراخ در جان تیر (GJ) - کاهش مقاومت برشی در نتیجه کاهش سطح جان - اثرات خمش ثانویه ناشی از افزایش تنش برشی در تیر - نارسایی هندسی ناشی از عملیات حرارتی بر تیر مجموعه عوامل فوق موجب می‌شود تا محدودیت‌هایی در طراحی تیرهای لانه زنبوری ایجاد شود بطوریکه اغلب این محدودیت‌ها به مقوله کمانش کلی و موضعی مربوط می‌شود. بدین ترتیب کنترل اثر کمانش برای تعیین ظرفیت نهایی در تیرهای لانه زنبوری به سایر کنترل‌های لازم در تیرهای نورد شده اضافه می‌شود و احتمال می‌رود قبل از اینکه تیر به حداکثر ظرفیت خمشی خود برسد، کمانه کند و منهدم شود. بدین ترتیب اکثراً مقاومت خمشی اثر تعیین‌کننده‌ای در ظرفیت باربری مقطع ندارد. در مبحث کمانش موارد مشترکی در تئوری و آیین نامه‌های مختلف طراحی مشاهده می‌شود که نیروی کمانش را تعیین می‌کنند و شامل موارد زیر است. صلبیت خمشی تیر حول محور ضعیف – صلبیت پیچشی – صلبیت تاب خوردگی – نوع تکیه گاه – نوع بارگذاری – طول آزاد بال فشاری هر گونه تغییرات برای افزایش نیروی کمانش در موارد مختلف صلبیت‌های فوق‌الذکر مستلزم تقویت تیر است که طراح متناسب با شرایط پروژه انجام می‌دهد. همچنین مطالعه اثرات تکیه‌گاه، نوع بارگذاری و طول آزاد بال فشاری در تعیین ظرفیت باربری تیر قابل توجه است. محققان پیشین اثرات تکیه گاه و بارگذاری را مطالعه کرده‌اند و جدولی از ضرایب برای انواع مختلف تکیه‌گاه و بارگذاری در کتب سازه‌های فولادی موجود است. ]8[. اگر چه به نظر می‌رسد که جدول فوق برای مقاطع توپر تهیه شده است ولی محدودیتی در آن برای تیرهای لانه زنبوری ذکر نشده است. بهمین جهت در این پایان‌نامه تلاش شده است اثر طول آزاد فشاری در ظرفیت باربری تیرهای لانه زنبوری بررسی شود. از مفاهیم مربوط به اعضاء فشاری می‌توان استنباط کرد که هرقدر طول آزاد فشاری افزایش یابد، ظرفیت باربری مقاطع کاهش می‌یابد و هرقدر طول آزاد فشاری کاهش یابد ظرفیت باربری مقطع به حالت پلاستیک آن نزدیک می‌شود. از اینرو هدف اصلی در این پایان‌نامه شناخت تجربی تغییرات ظرفیت نهایی نسبت به تغییرات طول در تیرهای لانه زنبوری است بطوریکه در انتهای این پایان‌نامه منحنی‌های P-L و M-L برای تیرهای لانه زنبوری ارائه شده است. رفتار ارتجاعی و غیر ارتجاعی تیرهای لانه زنبوری اثر مهمی در شناخت دقیق‌تر و حصول روابط طراحی دارد از اینرو هدف دیگری که در این پایان‌نامه مد نظر بوده است شناخت تجربی مرز الاستیک و غیر الاستیک تیرهای لانه زنبوری است
 
 
 
 
 
مطالعه حريم بهداشتي چاه ها با استفاده از روشهاي تئوريك و كد كامپيوتري WHPA
نام ارائه کننده : مرتضي مولايي( کارشناس ارشد عمران گرايش خاک و پی)
نام استاد راهنما : دكتر كاظم بدو
اسامی اساتید مشاور :
تاریخ ارائه : 1382
 
 
 
کلمات کلیدی :
چکیده:
 افزايش توليد مواد آلوده كننده، و احتمال نفوذ و انتقال آنها به منابع آب زير زميني، و استفاده از اين منابع براي تأمين آب شرب ازطريق چاه ها، ما را ملزم مي كند از طريق محاسبه واعمال حريم بهداشتي چاه ها به حفاظت بهداشتي آنها اقدام كنيم. در اين مطالعه به محاسبه حريم بهداشتي چاههاي شهر اروميه، در محدودة حوزه رودخانه شهرچايي با استفاده از كد كامپيوتري WHPA پرداخته شده است . در اين مطالعه معيارهاي محاسبه حريم بهداشتي و ارتباط آن با مكانيزم هاي انتقال آلودگي بررسي شده است ، و معيار زمان سفر (TOT ) كه بيشتر مكانيزم هاي انتقال آلودگي مانند انتقال آلودگي همراه جريان آب زير زميني (ADVECTION )، پخش شدگي (DISPERSION ) و اندر كنش آلودگي با دانه هاي خاك (SOLID-SOLUTE INTERACTION )، را شامل مي شود، به عنوان يك معيار خوب در تعيين حريم بهداشتي تشخيص داده شده و مورد استفاده قرار گرفته است . در بخش مطالعة روشهاي تئوريك ، نتيجه گرفته شد كه روش تحليل گرافيكي cape cod كه بيشتر پارامترهاي مؤثر در تعيين حريم بهداشتي را در نظر مي گيرد، قادر است مختصات حريم بهداشتي چاه را بطور كامل ارائه نمايد .در قسمت ديگر اين مطالعه از كد كامپيوتري WHPA براي تعيين حريم بهداشتي چاهها استفاده شد. اين كد داراي مدول هاي محاسباتي با كاربردهاي مختلف است كه عبارتنداز: 1- مدول محاسباتي MWCAP : اين مدول حريم بهداشتي چاه را در شرايط مختلف مرزي و تيپ هاي مختلف زماني محاسبه مي نمايد ،2- مدول محاسباتي RESSQC : اين مدول حريم بهداشتي چاه پمپاژ و حريم آلودگي چاه تزريق را محاسبه كرده و چگونگي انتقال آلودگي از چاه تزريق به چاه پمپاژ و اثر متقابل چاهها را بر روي همديگر اعمال مي نمايد ، 3-مدول محاسباتي GPTRAC : اين مدول به دوقسمت تحليلي وعددي تقسيم مي شود . قسمت تحليلي آن مانند مدول MWCAP است ولي قسمت عددي آن داراي قابليت هاي زير است : الف- مي توان فايل هد ( بار آب) منطقه را به آن وارد كرد ،كه برنامه با تحليل بر روي اين فايل هد ، گراديان هيدروليكي و جهت جريان آب زير زميني را براي چاه هاي موجود در نظر مي گيرد ، ب- مي توان منطقه مورد مطالعه را به لايه هاي مختلف با ضخامت ها وخصوصيات مختلف تقسيم بندي كرد. در اين مطالعه ،نتايج آناليزهاي حساسيت روي پارامترهاي هيدروژئولوژيك تأثير گذاردر حريم بهداشتي چاه نشان داده كه : 1) با افزايش گراديان هيدروليكي لايه آبده، طول ناحيه حريم بهداشتي افزايش مي يابد و پهناي حداكثر حريم كاهش مي يابد، اما مساحت حريم بهداشتي همواره ثابت مي ماند . در حالت گراديان صفر ( آب زيرزميني در حالت سكون) حريم بهداشتي بصورت دايره در مي آيد. 2) با افزايش پوكي لايه آبده، طول و پهناي حريم بهداشتي كاهش مي يابد ودر نهايت مساحت حريم نيز كاهش پيدا مي كند. 3) با افزايش ضريب انتقال لايه آبده ، طول حريم بهداشتي افزايش ، پهناي حداكثر حريم بهداشتي كاهش و مساحت حريم تقريباً ثابت باقي مي ماند . 4) با افزايش دبي پمپاژ چاه ، طول وپهنا و مساحت حريم بهداشتي افزايش مي يابد. 5) با افزايش عمق مؤثر اشباع لايه آبده ، طول ، پهناي حداكثر و مساحت حريم كاهش مي يابد. پارامترهاي هيدروژئولوژيك ، چون گراديان هيدروليكي ، پوكي ، و ضريب انتقال لاية آبده منحصر به سفرة آب زير زميني منطقة مورد مطالعه بوده و غير قابل تغيير هستند . لكن با تغيير ( افزايش يا كاهش ) دبي پمپاژ چاه و عمق مؤثر اشباع لاية آبده ( با افزايش يا كاهش عمق نفوذ چاه در قسمت اشباع لايه آبده ) مي توان حريم بهداشتي چاه را تغيير داد.
 
 
 
مطالعه رفتار دینامیکی اعضاء بتن آرمه معیوب به روش اجزا محدود

نام ارائه کننده : رضا شاهین‌پر (کارشناسی ارشد معندسی عمران - سازه )
نام استاد راهنما : دکتر محمد‌علی لطف‌اللهی یقین و دکتر سعید تاریویردیلوی اصل
اسامی اساتید مشاور :
تاریخ ارائه : 1380
 
 
 
کلمات کلیدی :
چکیده:
 بارها و عوامل گوناگون و متعددی اعم از اینکه قابل پیش‌بینی یا غیر قابل پیش‌بینی باشند، می‌توانند موجب بروز خرابی (ترک خوردگی) در سازه‌ها شوند. از اینرو بازرسی‌های منظم و ارزیابی سلامتی سازه‌های مهندسی ضروری می‌نماید، زیرا هرچه تشخیص خرابی‌ها سریع‌تر انجام شود، ایمنی و دوام آنها بیشتر تامین و تضمین می‌گردد. زمانیکه خرابی سازه کوچک بوده و یا در درون سیستم قرار دارد، تشخیص و مکان‌یابی آن با چشم میسر نیست. یک روش سودمند و دقیق برای ارزیابی غیرمخرب سازه‌ها، کنترل ارتعاشی است. این روش بر این عقیده بنا نهاده شده است که وقوع خرابی در یک سیستم سازه‌ای، منجر به تغییر در خواص دینامیکی آن سازه خواهد شد. این تحقیق به منظور بررسی پاسخ یک عضو معیوب بتن‌آرمه به تحریک دینامیکی، و به دنبال آن شناسایی و مکان‌یابی عیوب و خرابی‌های احتمالی در آن است. مطالعه بصورت عددی بوده و نرم‌افزار اجزا محدود با قابلیت‌هایی ازجمله آنالیزهای مودال و راندوم، در حوزه فرکانس بکار گرفته شده است. مدل‌های بررسی شده دوبعدی بوده و خرابی شبیه‌سازی شده نیز بصورت یک ترک منفرد عرضی، بوسیله جدایش مابین المان‌های بتن ایجاد شده است. نمونه‌های بررسی شده شامل یک ترک‌خوردگی هستند که عمق و موقعیت آن در طول عضو متغیر است. بکمک آنالیز مودال، تغییر در چند فرکانس ارتعاش طبیعی اول این مسائل مورد بررسی قرار گرفته است. نمونه‌ها تحت نویز سفید قرار گرفته و پاسخ سیستم، در نقاطی به فواصل یکسان در طول نمونه‌ها برداشت گردیده است. موقعیت ترک‌خوردگی توسط ماکزیمم‌هایی در نمودارهای سه‌بعدی پاسخ در طول عضو، قابل تشخیص است. با تغییر عمق و موقعیت ترک‌خوردگی در نمونه‌های مختلف، پیکهای مذکور در نمودار پاسخ، در فرکانس‌هایی متناظر با فرکانس‌های ارتعاش طبیعی بالاتر سیستم نمایان میگردد. ملاحظه شد که بررسی پاسخ شتاب عضو برای مکان‌یابی خرابی، نسبت به پاسخهای تغییرمکان و سرعت مناسب‌ترند.
 
 
 
مطالعه رفتار کمانشی و فراکمانشی سازه های پوسته ای مخروطی تحت اثر فشار یکنواخت بیرونی به روش آزمایشگاهی و تحلیل اجزاء محدود(مخروطهای ناقص و سقفهای مخروطی کم ارتفاع)

نام ارائه کننده : سید بهنام گلزان (کارشناسی ارشد مهندسی عمران-سازه)
نام استاد راهنما : دکتر حسین شوکتی
اسامی اساتید مشاور :
تاریخ ارائه : 15/5/1385
 
 
 
کلمات کلیدی :
چکیده:
 پوسته ها و صفحات سازه ای ، با عنوان سازه های جدار نازک که تشکیل دهنده بخش اعظمی از ساختمانهای مهندسی با محدوده کاربری روزافزون می باشند چندی است که توسط مهندسین فعال در زمینه عمران، مکانیک، نفت وپتروشیمی، هوافضا و سازه های دریائی، درگستره وسیعی از کاربردها شامل هواپیماها، کشتیها، پلها، مخازن ذخیره و ساختمانها وانبارهای صنعتی مورد استفاده قرار می گیرند. عوامل زیادی چون اقتصادی بودن از لحاظ مصالح و هزینه ها و راهبردهای ساخت با در نظر قرار دادن ضخامت ناچیز این سازه ها در مقایسه با سایر ابعاد در طراحی و اجرای اینگونه سازه ها دخیل می باشند. بر اساس موارد فوق الذکر ، محققین در طی سالیان متمادی به صورت تئوریک و آزمایشگاهی روی رفتار چنین سازه هائی به تحقیق و تفحص پرداخته اند و معادلات دیفرانسیلی مختلفی را جهت حل چنین مسائلی ارائه کرده اند که منجر به مبحث تئوری الاستیک و پلاستیک و تئوری پایداری صفحات و پوسته ها شده است. در این زمینه ها کارهای تئوریک و آزمایشگاهی بسیاری انجام شده است ولی با توجه به اینکه در اجرای پوسته ها تفاوتهای بسیاری بین شرایط تئوریک و اجرائی حاکم است لذا مدل کردن آزمایشگاهی چنین سازه هائی در ابعاد کوچک ولی در عین حال با دقت بالا از اهمیت بارزی در مهندسی برخوردار است. به علت فرم خاص هندسی پوسته ها مسأله پایداری این سازه ها یکی از عمده موارد بحث و بررسی می باشد. با گسترش تنش فشاری تحت اثر بارگذاری ، پوسته های مخروطی دچار کمانش می شوند؛از این رو لازم است که رفتار چنین پوسته هائی ، قبل از کمانش، حین کمانش وبعد از کمانش مورد مطالعه قرار گیرد. در این تحقیق، با استفاده از دو روش آزمایشگاهی و عددی (المانهای محدود) رفتار کمانشی و فرا کمانشی شش مخروط ناقص با اسمهای SC6 ,SC5 ,SC4 ,SC3 ,SC2 ,SC1 و چهار سقف مخروطی کم ارتفاع با نامهای SCC4 ,SCC3 ,SCC2 ,SCC1 مورد آزمایش و بررسی قرار گرفته است. در مخروطهای ناقص شش نسبت مختلف طول یال به شعاع قاعده بزرگ ولی یک نسبت ثابت شعاع به ضخامت در نظر گرفته شده است.از طرف دیگر در سقفهای مخروطی کم ارتفاع سه نسبت مختلف طول یال به شعاع و شعاع به ضخامت مد نظر قرار گرفته است.همه نمونه ها از فولاد نرمه و با ضخامت ثابت با دو خط جوش مقابل هم روی یال مخروط ساخته شده اند.شرایط مرزی برای تمام نمونه ها یکسان و مفصلی ساده با عدم جابجائی در راستای شعاعی می باشد. برای بارگذاری نمونه ها از یک پمپ خلأ جهت اعمال بار گسترده یکنواخت روی نمونه ها با تخلیه تدریجی هوا از داخل آنهااستفاده شده است. در آزمایش نمونه های سقف مخروطی کم ارتفاع به یک فرم جدیدی از کمانش دست یافتیم که به دلیل شباهتش با سفره ماهی این نوع از کمانش را "کمانش سفره ماهی" نامیدیم. در بخش تحلیل عددی تمام ده نمونه را در نرم افزار ANSYS مدل کرده و آنالیز نموده ایم و نتایج حاصله را با نتایج آزمایشگاهی مورد مقایسه قرار داده ایم و شاهد همخوانی قابل قبولی از آنها هستیم. بر اساس ایده های قبلی در سال 1384 و پس از ارزیابی شرایط و امکانات طرحهای اولیه یک دستگاه ازمایشگاهی تهیه و به اجرا در آمد.حسب کاربری دستگاه نام " دستگاه شناسائی و مطالعه خطوط تسلیم در رفتار خمشی صفحات فولادی" برای آن انتخاب گردید که متعاقباً نیز به عنوان اختراع به ثبت رسیده است. این دستگاه در حال حاضر در آزمایشگاه تحقیقاتی سازه در دانشکده فنی دانشگاه ارومیه مستقر بوده و مورد استفاده دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد رشته سازه در تعریف مسائل جدید مربوط به صفحات و پوسته ها قرار می گیرد.
 
 
 
مقاوم سازی شبکه های دولایه فضاکار در مقابل خرابی پیشرونده

نام ارائه کننده : سامان رشیدیان (کارشناسی ارشد مهندسی عمران سازه )
نام استاد راهنما : دکتر محمد رضا شیدایی
اسامی اساتید مشاور :
تاریخ ارائه : 26/6/84
 
 
 
کلمات کلیدی :
چکیده:
 شبکه های دولایه فضاکار از جمله سازه هایی هستند که در برابر پدیده خرابی پیشرونده آسیب پذیر هستند . خرابی پیشرونده پدیده ای است که در آن خرابی از یک قسمت سازه به صورت موضعی شروع شده و این خرابی موضعی تحت شرایطی می تواند به خرابی کل سازه منجر شود . زمانی که در یک نقطه از سازه خرابی موضعی اتفاق می افتد چنانچه سازه طوری طراحی شده باشد که خرابی موضعی نتواند به سایر اعضا سرایت کند ، خرابی به صورت موضعی باقی خواهد ماند و موجب خرابی کل سازه نخواهد شد . در غیر اینصورت خرابی به سایر قسمت های دیگر سازه سرایت کرده و موجب بوجود آمدن پدیده خرابی پیشرونده در سازه خواهد شد . بر این اساس برای شبکه های دولایه فضاکار باید روشهایی مورد بررسی قرار گیرد تا رفتار خرابی آنها را از رفتار خرابی ترد به رفتار نرم و شکل پذیر تبدیل کند . علاوه بر این ، این روشها باید بتوانند ظرفیت باربری این سازه ها را افزایش دهند چرا که در بسیاری موارد مشاهده شده است که شبکه های دولایه فضاکار در عمل بار کمتری را نسبت به مقدار بدست آمده از تئوری تحمل می کنند . در این تحقیق پنج مدل شبکه های دولایه فضاکار نمونه مورد بررسی قرار گرفته اند که این پنج مدل دارای شرایط مختلف تکیه گاهی ، ارتفاع سازه ، ناکاملی اعضا و شکل پلان سازه می باشند . در اولین گام از بررسی رفتار این سازه ها با توجه به اینکه رفتار اعضای این سازه ها نقش عمده ای را در رفتار کلی سازه ایفا میکنند ، رفتار اعضای این سازه ها در کشش و فشار با استفاده از روش خطی سازی قطعه به قطعه مدل سازی شده است . پس از آن تحلیل استاتیکی خرابی برای مدلها انجام شده و در حالتیکه نوع مکانیسم خرابی سازه از نوع خرابی موضعی با فروجهش می باشد تحلیل دینامیکی خرابی نیز انجام شده است .پس از تعیین رفتارخرابی مدل ها و مشاهده رفتار خرابی ترد در آنها دو روش طرح دست بالای اعضای فشاری و طرح دست پایین اعضای کششی و استفاده از ابزار محدود کننده نیرو برای جلوگیری از کمانش عضو فشاری، برای شکل پذیر نمودن رفتار آنها مورد استفاده قرار گرفته است.
 
 
 
 
 
مکان يابي ديوارهاي برشي در پلان و ارتفاع بر اساس تحليلهاي استاتيکي و ديناميکي
نام ارائه کننده : رامين تقي نژاد( کارشناس ارشد عمران گرايش سازه)
نام استاد راهنما : دکتر لطف اللهي يقين
اسامی اساتید مشاور :
تاریخ ارائه : 23/3/1383
 
 
 
کلمات کلیدی :
چکیده:
 يكي از عوامل مهم و تاثيرگذار بر رفتار سازه هاي قاب- ديوار محل قرار گيري ديوارهاي برشي در پلان مي باشد. در اين تحقيق ابتدا يك ساختمان 23 طبقه تحت آناليز استاتيكي، ديناميكي طيفي و ديناميكي تاريخچه زماني آناليز شد. سپس ديوارهاي برشي در مكانهاي مختلف پلان جاگذاري گرديد. براي بررسي تاثير ديوار برشي در پلان، بعضي از پارامترهاي مهم سازه اي از قبيل جابجايي مطلق و نسبي طبقات، چرخش ايجاد شده در هر تراز، ميزان نيروي برشي جذب شده توسط ديوار و... مورد تحقيق قرار گرفت. در قسمت دوم اين تحقيق اثر اندركنش قاب خمشي و ديوار برشي و نيروهايي كه ديوار در طبقات بالايي در جهت نيروهاي خارجي به قاب وارد مي كند بررسي شد. براي اين منظور يك قاب دوبعدي 61 طبقه تحت دو نوع آناليز استاتيكي معادل و ديناميكي طيفي آناليز شده، سپس ديوار برشي مرحله به مرحله قطع گرديد و اثر آن بر ديگر پارامترها مورد مطالعه قرار گرفت. در نهايت، در قسمت سوم اين تحقيق آرايشهاي متفاوت ديوار برشي كه اكثرا در ساختمانهاي بلند در جهت محدود كردن تغيير مكانهاي جانبي مورد استفاده قرار مي گيرند مورد مطالعه قرار گرفت.
 
 
 
 
 
کمانش اعوجاجی تیرهای I- شکل فولادی جاﻥپر و لاﻧﻪزنبوری

نام ارائه کننده : تاده زیرکیان (کارشناسی ارشد مهندسی عمران – سازه)
نام استاد راهنما : دکتر حسین شوکتی
اسامی اساتید مشاور :
تاریخ ارائه : 1384
 
 
 
کلمات کلیدی :
چکیده:
 کمانش اعوجاجی (Distortional Buckling) در کنار دو مد کمانشی شناخته شده موضعی و جانبی- پیچشی در حدود سه دهه اخیر بعنوان مد کمانشی سومی در سازه های فولادی جدار نازک از جمله تیرهای I- شکل مطرح بوده و تحقیقات بیشماری را به خود اختصاص داده است. با وجود تحقیقات ﺗﺌﻮریک فراوانی که در این زمینه توسط محققین صورت گرفته است، تحقیقات عملی نادری در ادبیات فنی گزارش شده است و تمامی نتیجه گیریها بر اساس تحلیلهای کامپیوتری با استفاده از روشهای عددی بوده است. لذا با توجه به این مهم، در این تحقیق به مطالعه آزمایشگاهی پدیده پیچیده کمانش اعوجاجی در شش تیر I- شکل فولادی جان پر و شش تیر لانه زنبوری پرداخته شده است. براساس مطالعه آزمایشگاهی صورت گرفته ثابت شده است که کمانش جانبی نمونه ها با اعوجاج جان این اعضاء همراه بوده و عملاً وقوع کمانش جانبی- اعوجاجی (یا بطور ساده کمانش اعوجاجی) به اثبات رسیده است. با استفاده از برخی روشهای برونیابی مقادیر بارهای بحرانی نمونه ها، بر اساس داده های آزمایشگاهی، بدست آمده و مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است. مقایسه ای نیز مابین نتایج عملی و مقادیر ﺗﺌﻮریک حاصل از برخی روابط اراﺋﻪ شده جهت تعیین مقاومت کمانشی تیرها صورت پذیرفته است و همچنین رفتارهای کمانشی و اعوجاجی تیرهای I- شکل جان پر و لانه زنبوری مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است.
 
 
 
 
 
کمانش جانبی- پيچشی غيرالاستيک تيرهای معمولی و لانه زنبوری در قاب پرتال
 
نام ارائه کننده : علی رضا فياضی( کارشناس ارشد عمران گرايش سازه)
نام استاد راهنما : دکتر حسين شوکتی
اسامی اساتید مشاور :
تاریخ ارائه : 1381
 
 
 
کلمات کلیدی :
چکیده:
  پديده كمانش جانبي پيچشي در تيرهاي بدون تكيه‎گاه جانبي كافي، از ديرباز مورد توجه بسياري از محققين در مطالعه رفتار سازه‎ها بوده اسـت. در تيرهاي لانه‎زنبوري به‎دلـيل هنـدسه خاص اينـگونه تيـرهـا و تأثيرات قابل توجه بازشوها به‎صورت تمركز تنش در گوشه‎هاي بازشو و همچنين تحميل تغييرشكل‎هاي ثانويه برشي به تير، مسأله كمانش پيچشي جانبي از حساسيت ويژه‎اي برخوردار است. در تحقـيق حــاضـر كوشش شده است، مقايسـه‎اي بين رفـتار غيرخـطي كـمـانشي در تيـرهاي مـعـمولـي و تيرهاي لانه‎زنبوري معادل (هموزن) درقالب يك قاب صورت گيرد. بدين منظور با استفاده از يك نرم‎افزار قدرتمند در تحليل‎هاي سازه‎اي، مدل‎هاي قابي با ستون‎هاي از جنس IPB18 ، تيرهاي معمولي از نوع IPE14 تا IPE20 و تيرهاي لانه‎زنبوري از نيمرخ CPE14 تا CPE20 در طول دهانه‏های مختلف ساخـته شـدند. مـدل‎هـا تحـت اثر دو نـوع بارگـذاري، بارگـسترده روی بال فـوقانی تـيـر و خمش خـالص در دو سـر تير تحـليل غيرخـطي شـد. به منظور تعيين ظرفيت کمانشی تيرها در قاب و به عبارتی تيرهای با اتصـالات نيـمه گـيردار، نتايج حـاصله به‎صـورت منحـني‎هاي نيرو- تغييرمـكان و همچنين مفهوم جديد خيزجانبي- خيزصفحه‎اي استخراج گرديدند. با استفاده از منحني‎هاي فوق الذكر و نخستين بهره‎گيري عملي از تعريف جديدي كه براي اولين بار توسط آقاي شوكتي پيرامون لحظه كمانش (آستانه کمانش) ارائه شده است، نمودارهاي لنگربحراني- طول تير براي تمامي نيمرخ‎هاي مورد تحقيق ارائه شد و با توجه به منحني‎ها و نمودارها، مقايسه‎هايي بين نتايج حاصل از به‎كارگيري تيرمعمولي و تيرلانه‎زنبوري در قاب‎ها انجام پذيرفت. اين مقايسه‎ها نتايج جالب توجهي در برداشت كه از آن جمله، به‎طور خلاصه مي‎توان به نتايج زير اشاره كرد: • مـعـرفـی منحنـی های خيزجانبي- خيزصفحه‎اي، تـعـريف پديده واگرايي و اطلاق تعابير تقعر و تحدب، برای تشريح رفتار منحنی های خيز. • ارائه تعريفی جديد برای کمانش که بر مبنای آن، کمانش در مقطع غيرالاستيک، پيش از تسليم شدن تارهای مقطع رخ مي دهد. • دسته‎بندي منحني‎هاي نيرو- تغييرمكان و تفسير رفتاري منحني‎ها. • ترسيم منحني‎هاي لنگربحراني- طول تير براي تمامي نيمرخ‎ها. • ارائه ضرايب اصلاح لنگر براي تمامي نيمرخ‎ها. • اثبات عدم كارآيي نيمرخ CPE16 در حالات بارگذاري مورد آزمون در مقايسه با IPE16.