صفحه اصلي دانشگاه | صفحه اصلي استاد

  

English

 
منو
پانل اختصاصي
درسها
كتابها
جزوات درسی
مقالات پژوهشی
  اسناد وليستها
  ايجاد
  تنظيمات سايت
  راهنما
 افزودن لینک جدید

 

 

 

 

   

  مهدی تاج‏بخش

دکتری تخصصی زراعت (علوم وتکنولوژی بذر)

کارشناسی ارشد زراعت

کارشناسی زراعت و اصلاح نباتات

 
ImageWebPart
 
 
   
 ContentEditorWebPart ‭[2]‬
 
بيوگرافي علمي ، آموزشي و مدیریتی

آدرس:

 

دانشگاه اروميه , دانشكده كشاورزي, گروه زراعت و اصلاح نباتات

صندوق پستي 165

كد پستي 57135

فاكس 98-441-277558  

پست الکترونیک:  mehditajbakhsh@yahoo.com

 

مشخصات فردي:

نام و نام خانوادگي: مهدي تاج‏بخش شيشوان

آخرين مدرك تحصيلي: دكتري زراعت, مرتبه دانشگاهي استاد,  پايه فعلي: 37.

سمت فعلي: مدير گروه زراعت و اصلاح نباتات.

تاريخ استخدام: 1361 , تاريخ اخذ آخرين مدرك تحصيلي: 1369, نوع استخدام رسمي قطعي

عنوان پايان نامه کارشناسی: تاثير كود ازته و تراكم گياهي در كيفيت و كميت ارقام مختلف ذرت

عنوان پايان نامه دكتري: انبارداري بذر در شرايط آب و هوايي ايران.

دانشگاههاي محل تحصيل: كارشناسي (ايران, دانشگاه اروميه). كارشناسي ارشد (هندوستان دانشگاه كشاورزي پنجاب). دكتري (انگلستان دانشگاه سالفورد)

علايق تحقيقاتي

1-   فيزيولوژي و تكنولوژي بذر

2-   اکولوژی بذر

3-   مواد ضد ترق

4-   تنشهای محیطی بویژه شوری و خشکی

5-   تیمارهای پیش از کاشت بذر

6-   روشهای مختلف مقاوم سازی گیاهان به تنشهای محیطی از جمله شوری و خشکی

7-   آگروهمئوپاتی

8-   کاربرد بیوفیزیک در حوزه کشاورزی و بذر

9-   اهلی سازی گیاهان جدید و معرفی

استاد راهنما:

-        تعداد پایان‏نامه‏های کارشناسی ارشد: بالغ بر 100 مورد.

-        تعداد رساله‏های دکتری تخصصی: 10 مورد

ليست دروس مورد تدريس:

1-   تكنولوژي بذر کارشناسی ارشد و کارشناسی

2-   مباحث نوين در زراعت کارشناسی ارشد

3-   زراعت تكميلي کارشناسی ارشد

4-   تنشهاي محيطي کارشناسی ارشد

5-   كنترل و گواهي بذر کارشناسی

6-   زراعت غلات کارشناسی

7-   زراعت ارگانیک دکتری تخصصی زراعت

8-   فیزیولوژی بذر  دکتری تخصصی زراعت

9-   اکولوژی بذر دکتری تخصی زراعت

 

مقالات چاپ شده در نشريات معتبر علمي:

1- تاجبخش، مهدي (1371).اثر دما و رطوبت نسبي انبار در قوه ناميه و ناهنجاري هاي كروموزومي بذر گندم, جو و ذرت.مجله دانش كشاورزي دانشكاه تبريز جلد 3 شماره 1و2 صفحه 78-95.

 

2-Tajbakhsh, M. (2000). Relationships Between EC of Imbibed Seed leach ate and subsequent seedling growth in Omid Wheat. Journal   

Of Agricultural Science and Technology. Vol. 1 No. 2 pp. 67-7

3- قشم، رحمت اله و مهدي تاجبخش (1380) . تاثير تراكم كاشت ذرت و سويا و سرزني ذرت بر عملكرد, اجزاي عملكرد, رقابت و اكولوژي توليد در كشت مخلوط..  مجله علوم و صنايع كشاورزي جلد 15 شماره 2 صفحه 65-75.

4- تاجبخش، مهدي و اكبر صادقي (1378) . تاثير تنش شوري حاصل از كلريد سديم بر روي غشاء سلولي و جنين در ارقام حساس و مقاوم جو.. مجله نهال و بذر, موسسه تحقيقات وزارت كشاورزي. جلد 15 شماره 3 صغحه 251-261.

5- شرفي، سوران ، مهدي تاجبخش ، عزيز مجيدي ، علي اصغر پورميرزا و محمد جعفر ملكوتي.(1379) . بررسي اثرات آهن و روي در عملكرد, پروتيين و توازن تغذيه اي در دو رقم ذرت دانه اي. مجله آب و خاك. سازمان تحقيقات, آموزش و ترويج كشاورزي جلد 12 شماره 11 صفحه 85-94.

6- كاظم پور، سولماز و مهدي تاجبخش (1381 ). اثر بعضي مواد ضد تعرق بر خصوصيات رويشي, عملكرد و اجزاي عملكرد ذرت تحت آبياري محدود. مجله علوم كشاورزي ايران, جلد 33 شماره 2 صفحه 205-213.

7- پورميرزا، علي اصغر و مهدي تاجبخش (1381). بررسي اثر استون در كنترل حشرات انباري. مجله علوم كشاورزي و منابع طبيعي, جلد 6 شماره 3 صفحه 229-239.

8- رضايي، محمد و مهدي تاجبخش (1381). بررسي عملكرد دانه و برخي از خصوصيات زراعي در كشت خالص و مخلوط ارقام سويا در شرايط خوي. مجله نهال و بذر  جلد 18 شماره 3 صفحه 273-283.

9- ولدياني، عليرضا ، مهدي تاجبخش و محمدرضا زردشتي (1383). بررسي ويژگي هاي زراعي و محصول دهي ارقام كلزا (Brassica napus L.) در منطقه اورميه.

مجله دانش كشاورزي جلد 14 شماره 2. صقحه 31-45.

10- شفق، جليل ، مهدي تاجبخش ، حمداله كاظمي ، مصطفي وليزاده و علي بنده حق.( 1383 ). مطالعه اثر تراكم گياهي بر روي برخي از شاخصهاي رشد و عملكرد در شش رقم گندم . مجله دانش كشاورزي دانشگاه تبريز شماره چهار جلد 14 صفحه 147-161.

11- مرتضوي، سيد مرتضي ، بهمن پاسبان اسلام ، مهدي تاجبخش و محمدرضا زردشتي ( 1384). تاثير ميزان فرسودگي بذر وشوري بر قدرت بذور ژنوتيپهاي نخود در شرايط آزمايشگاهي وگلخانه ائي . مجله دانش كشاورزي دانشگاه تبريز شماره 2 جلد 15 صفحه 131 -149.

12- ولدياني، عليرضا ،‌عبداله حسن زاده قورت تپه و مهدي تاجبخش (1384 ) . بررسي اثرات تنش شوري در جوانه زني ورشد گياهچه ارقام جديد وپر محصول كلزاي پائيزه . مجله پژوهش و سازندگي شماره 66 جلد صفحه 23 -ا 32 .

13-Tajbakhsh, M; Brown, P. H; Gracie., Sourr, C.J., Donovan, N. and Clark, R.J. (2004). Mitigation of stunted root abnormality in onion (Allium cepa L.) using seed priming treatments. Seed Sci. & Technol., 32, 683-692.

 

14- Tajbakhsh, M. Zhou, M. X., Chen, Z. H. and N. Mendham. (2006). Physiological and cytological response of salt-tolerant and non - tolerant  of  Barley to salinity during germination. Australian Journal of Experimental Agriculture. Vol. 46. 555-562. 

15- ولدياني، عليرضا و مهدي تاجبخش (1386 ) . مقايشه مراحل فنولوژيك و سازگاري 25 رقم پيشرفته كلزا (Brassica napus L.)در كشت پاييزه در اروميه. مجله علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعي سال 11 شماره اول (ب) بهار. 343 329 .

16- Valimohammadi, Fermesk Mehdi Tajbakhsh and Ali Saeid. (2007). Comparison winter and spring sowing dates and effect of plant density on yield, yield components and some quality, morphologicak traits of Chickpea (Cicer arietinum L.) under environmental condition of Urmia, Iran. Journal of Agronomy 6 (4): 571- 575.

17 شريفي، پريسا و مهدي تاجبخش ( 1386 ) . بررسي اثرات سرزنی بعد از گرده افشاني و تراكم بوته بر عملكرد و اجزاء عملكرد ذزت رقم KSC704 . مجله علوم و فنون كشاورزي منابع طبيعي / سال يازدهم / شماره چهل و يكم ( الف ) . 243 237 .

18-H. Khoshnoud, N. Nemati, R. Amirnia, M. Ghiasi, A.Hasanzadeh Ghourttapeh, M. Tajbakhsh, F. talati and H Salehzadeh. (2008). Insecticidal properties of Verbacum cheirathifolum Against R. dominica on Wheat and Barley. Pakistan Journal of Biological Science 11 (5): 783-787.

19 حبيب زاده ، يعقوب و مهدي تاجبخش (1383) . اثر تراكم بر روند رشد بوته و عملكرد دانه در سه رقم ماش ( Vigna radiate L. Wilczek ) . مجله دانش كشاورزي جلد 17 شماره 3 / 75 65 .

20-Mahdi Ghiasi, Mohamad Reza Zardoshty, Amir Fayyaz Mogadam, Mehdi Tajbakhsh and Reza Amirnia. )2008). Effect of osmopriming On Germination and Seedling growth Of Corn (Zea mays L.)  Research Journal of Biological Sciences 3(7): 779-782.

21- Pourmirza, Ali Asghar and Mehdi Tajbakhsh. (2008). Studies on the Toxicity of Aceton, Acrolein and Carbon Dioxide on Stored-Product Insects and Wheat Seed. Pakistan Journal of Biological Sciences 11 (7): 953-963.

22-Hojat Khoshnoud, Mahdi Ghiyasi, Reza Amirnia, Shiva Sadig fard, Mehdi Tajbakhsh, Hojat Salehzadeh and Parisa Alahyary. (2008). The Potential of Using Insecticide Properties of Medicinal plants Agaiat Insect pests. Pakistan Journal of Biological Sciences 11(10): 1380-1384.

23- Mahdi Ghiyasi, AbrahimAbbasi Seyahjani, Mehdi Tajbakhsh, Reza Amirnia and Hojat Salehzadeh. (2008). Effect of Osmopriming with Polyethylene Glycol (8000) on Germination and Seedling Growth of Wheat (Triticum aestivum L.) Seeds under Salt Stress. Pakistan Journal of Biological Science 3(10): 1254-1256.

24-خليلي محله  مهدي تاجبخش امير فياض مقدم و عطاءا....سيادت (1386). تاثير تراكم بوته بر ويژگي هاي كمي و كيفي هيبريد هاي سورگوم علوفه اي در كشت دوم. پژوهش و سازندگي در زراعت و باغباني شماره 75 تابستان 1386.

25-Mehdi Ghiasi, Mahmoud Pouryousef Myandoab,  Mehdi Tajbakhsh, Abdolh hassanzade Gorttape Mir Vafa Meshkat and Hojat Salehzade. (2008). The Evaluation of Energy Balance of Wheat under Rainfed Farming in West Azarbaigan. Research Journal of Biological Science 3(12): 1408-1410.

26- Mehdi Ghiasi, Mahmoud Pouryousef Myandoab,  Mehdi Tajbakh- Hojat Salehzade and Mir Vafa Meshkat. (2008). Influence of different Osmopriming Treatments On Emergency and Yield of Maize (Zea mays L.)    Research Journal of Biological Science 3(12): 1452-1455.

27- Faide Faqenabi, Mahdi Tajbakhsh, Abdollah Hasanzadeh Grottapeh, Hasan Sedgi, Iraj Bernosi, Maryam Saber Rezaii, Fatemeh Tahri, Simin Parvizi and Musa Izadkhah. (2009) The effect of magnetic field on growth, development and yield of safflower and its comparison with others treatments. Research Journal of Biological Science. 4(2): 174-178.

28-Mehdi Tajbakhsh, Manuchehr Korkan, and Mehdi Giasi. (2009). Effect of Timing on CALLUS Formation and rooting Ability in IBA-Treatment Hardwood Stem Cuttings of Persian Walnut, Hazelnut and Appl. Notudae botanicae Horti Agrobotanica. Cluj 37(1)2009, 103-107.

29-Mousa Izadkhah, Mehdi Tajbakhsh, Mohamad Reza Zardoushti, Abdollah Hasanzade, Fatemeh Taheri Aabag, Maryam Saber-Rezaie, Farideh Feghnabi and Simin Parvizi. (2009). Online International Journal of Agronomy and Biology (OIJAB). 2(4): 189-193.

30-فرميسك ولي محمدي مهدي تاجبخش و علي سعيد. (1387). تاثير تاريخ و تراكم كاشت بر عملكرد اجزاي عملكرد و برخي صفات كيفي و مرفولوژيكي نخود ايران(Cicer arietinum L.) . مجله علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعي/سال دوازدهم/ شماره چهل و ششم (الف)/ 31-41.

31- Mousa Izadkhah, Mehdi Tajbakhsh, Abdollah Hasanzade and Syeed Ali Moosavezade. (2009). Study effects of different planting systems on marketable yield, grading and some bulb quality traits onion (Allium ceoa L.). Online International Journal of Agronomy and Biology (OIJAB).2(7):366-369.

32- Mousa Izadkhah , Mehdi Tajbakhsh , Mohammad Reza Zaddoshti , abdollah Hasanzadeh Grorttape.  (2010). Evaluation effects of different planting systems on water use efficiency, relative water content and some plant growth parameters in onion (Alium cepa L.). Notudae botanicae Horti Agrobotanica. Cluj 2(1):88-93.

 

33- Roghayyeh Sheykhbaglou , Mohammad Sedgi , Mehdi Tajbakhsh and Rauf Syed Sharifi . (2010). Effect of nano-oxide particles on agronomic traits of soybean. Notudae botanicae Horti Agrobotanica. Cluj 2(2)2010, 112-113.

34-  ابوالفضل شکوری، مهدی تاج بخش، محمدرضا زردشتی، عبدا... حسن زاده قورت تپه و اسماعیل قلی نژاد. (1388). بررسی اثرات نظام های مختلف خاکورزی و محلول پاشی عناصر روی، بر و منگنز بر عملکرد کمی و کيفی آفتابگردان. تولیدات گياهی / جلد سی و دوم/ شماره 2/ 27- 43.

35-موسی ايزد خواه شيشوان ، مهدی تاج بخش و عبدا... حسن زاده. 1389. ارزیابی و مقایسه کارایی انرزی دو نظام کشت متداول و مکانیزه در مزارع سیب زمینی استان آذربایجان شرقی. نشریه پژوهش‏های زراعی ایران. جلد 8، شماره 2،297-284.

36- موسی ایزدخواه شیشوان، مهدی تاج بخش و رضا امیرنیا. 1389. مطالعه تاثیر و اندازه‏های متفاوت نشا بر عملکردهای اقتصادی، بیولوژیکی، شاخص برداشت و برخی خصوصیات کیفی ارقام روزبلند و روز متوسط پیاز خوراکی (Allium cepa  L.). نشریه علوم باغبانی (علوم و صنایع کشاورزی). جلد 24، شماره 2، نیمسال دوم ، 285-295.

37- Reaz Amirnia, Hojjat Khoshnoud, Parisa Alahyary, Mehdi Ghiyasi, Mehdi Tajbakhsh and Orouj Valizadegan. 2011. Antimicrobial activity of verbascum speciosum against three bacteria strains. Fresenius Environmental Bulletin. 20(3a): 690-693.

38- Iraj Bernousi , Aliyeh Emami, Mehdi Tajbakhsh, Reza Darvishzadeh and Mahshid Henareh. 2011.Studies on genetic variability and correlation among the different traits in solanuum lycopersicum L. Notudae botanicae Horti Agrobotanica. Clu. 39(1):152-158.

39- موسی ایزد خواه شیشوان ، مهدی تاج بخش و رضا امیرنیا.1389. مطالعه تاثیر سن و اندازه های متفاوت نشا بر عملکردهای اقتصادی، بیولوژیکی، شاخص برداشت و برخی خصوصویات کیفی ارقام روز بلند و روز متوسط پیاز خوراکی. نشریه علوم باغبانی. جلد 24. شماره 2. 215-203.

40- موسی ایزد خواه شیشوان، مهدی تاج بخش و سید علی موسوی زاده. 1390. بررسی سن و اندازه‏های مختلف نشا بر عملکرد، اجزای عملکرد و برخی ویژگیهای انباری پیاز (Allium cepa L.) . مجله علوم و فنون باغبانی ایران. صفحه 1-14.

41- Mahdi Ghiyasi, Mehdi Tajbakhsh and Reza Amirnia. 2011. Effect of osmopriming on harvested seed vigor of maize (Zea mays L.). Adv. Environ. Biol., 5(11): 3540-3542.

42-عسل روحی، مهدی تاج بخش، ایرج برنوسی، محمود رضا سعیدی و پریسا نیکزاد. 1390. بررسی تاثیر پیش تیمارهای متفاوت بر خصوصیات جوانه زنی بذر و گیاهچه ارقام مختلف نخود. نشریه زراعت پژوهش و سازندگی.

43- علیرضا پیرزاد ، مهدی تاج بخش و رضا درویش زاده. 1390. اثر تنش کم آبی بر ترکیبات شیمیایی، جوانه زنی و رشد گیاهچه در بابونه آلمانی. نشریه دانش کشاورزی و تولید پایدار.. جلد 21 شماره 4. 139-153.

44- سکینه عبدی، مهدی تاج بخش، میر حسن رسولی صدقیانی و بابک عبدالهی مندولکانی.1391.  بررسی تاثیر گیاهان مختلف کود سبز بر میزان ماده آلی و نیتروژن خاک در شرایط شور. مجله پژوهشهای تولید گیاهی. جلد 19 شماره 1. 127-144.

45- Simin Azimi, Reza Amirnia, Mehdi Tajbakhsh and Mahdi Ghiyasi.2012. Effects of salt stress on growth and nutrients concentration in cx hickpea (Cicer arietinum L.). Advances in Environmental Biology, 6(2): 907-911.

46- Razieh Khalilzadeh, Mehdi Tajbakhsh, Jalal Jalilian. 2012. Growth characteristics of mung bean affected by foliar application of urea and bio-organic fertilizers. Intenational Journal of Agriculture and Crop Sciences.4(10):637-642.

47- Ahmad Karimi, Mehdi Tajbakhsh, Reza Amirnia, Ali-Reza Eivazi,Korosh Karimi. 2012. Effects of Inducing Plant Growth on performance and performance Components of Corn (Zea mays L.). Life Science Journal. 9(4):223-229.

48- Ahmad Karimi, Reza Amirnia, Mehdi Tajbakhsh, Ali-Reza Eivazi,Korosh Karimi. 2012. Effect of Plant Growth Inducers on Morpho-physiological Traits of Corn (Zea mays L). Life Science Journal. 1683-1688.

49- Reza Amirnia , Mahdi Ghiyasi and Mehdi Tajbakhsh. 2012. Effect of different altitude on some biological parameter of wild mustard. Research journal of Agriculture Science.5(2):144-147.

50-Razieh Khalilzadeh, Mehdi Tajbakhsh and Jalal Jaliliyan. 2012. Effect of foliar aplicationof bio-organic fertilizers and urea on yield and yield components charactertics mung bean. International Journal of Agriculture: Research and Review.  2 (5), 639-645.

51- رسول اسلامی، مهدی تاج­بخش، عبدا... غفاری، مظفر روستایی و ایرج برنوسی. 1391. بررسی تحمل خشکی در ژنوتیپ­های گندم دیم تحت شرایط متفاوت رطوبتی. مجله الکترونیک تولید گیاهان زراعی- دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان. جلد 5 شماره 2. 129-143.

52- سمیرا متاعی، مهدی تاج بخش، رضا امیرنیا، بابک عبدالهی. 1391. تغییرات عملکرد و صفات کیفی ذرت شیرین تحت تاثیر کودهای ریزمغذی و روش مصرف آنها. نشریه علوم باغبانی. جلد 26 شماره 4. 370-377.

53- Mahdi Ghiyasi and Mehdi Tajbakhsh. 2013. Osmopriming alleviates drought stress in soybean seeds during germination and early growth stages. 2013. JABS (Journal of Applied Biological Sciences). 7(1): 35-41.

54- Ahad Motalebi, Mehdi Tajbakhs and Ali Asghar Pourmirza. 2012. Effect of reduced rate herbicides and citowett mixtures on weed control, oil composition and seed viability in canola. Life Science Journal. 2012.9(3): 1942-1950.

 

مقالات ارايه شده در سمينار ها و كنگره‏ها

1-تاج‏بخش، مهدي (1373) .  تاثير رطوبت نسبي انبار روي رشد و نمو قارچهاي انباري و قدرت حياتي گندم نويد . سومين كنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ايران . دانشگاه تبريز. صفحه 254.

2-تاجبخش، مهدي (1375). اثر خيساندن بذر در محلولهاي مختلف بر رشد و نمو و مقدار محصول جو . چهارمين كنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ايران . دانشگاه صنعتي اصفهان. صفحه 238.

3-تاجبخش، مهدي (1379) . بررسي مقاومت به شوري ارقام مختلف جو در شرايت تنش شوري حاصل از كلرور سديم. ششمين كنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ايران. دانشگاه مازندران. صفحه  521.

4-خليلي محله، جواد ، مهدي تاجبخش ، امير فياض مقدم و عطاء اله سيادت (1381) .بررسي تاثير تراكم كاشت بر صفات مورفولوژيك هيبريد هاي سورگوم علوفه اي در شرايط كشت دوم در منطقه خوي. هفتمين كنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ايران. موسسه تحقيقات اصلاح و تهيه نهال و بذر كرج. صفحه 126.

5- خليلي محله، جواد ، مهدي تاجبخش ، امير فياض مقدم و عطاء اله سيادت (1381) . بررسي تاثير تراكم كاشت برعملكرد كمي و كيفي هيبريد هاي سورگوم علوفه اي به عنوان  كشت دوم در منطقه خوي. هفتمين كنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ايران. موسسه تحقيقات اصلاح و تهيه نهال و بذر كرج. صفحه 127.

6- خليلي محله، جواد ، مهدي تاجبخش ، امير فياض مقدم و عطاء اله سيادت (1381) . تاثير تراكم كاشت بر شاخصهاي رشد هيبريد هاي سورگوم علوفه اي به عنوان  كشت دوم در منطقه خوي. هفتمين كنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ايران. موسسه تحقيقات اصلاح و تهيه نهال و بذر كرج. صفحه 128.

7-خوارزمي،كامبيز و مهدي تاجبخش (1381) . بررسي عملكرد دانه و برخي از خصوصيات زراعي در كشت خالص و مخلوط ذرت و سويا. هفتمين كنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ايران. موسسه تحقيقات اصلاح و تهيه نهال و بذر كرج. صفحه 128.

8-رضائي، محمد و مهدي تاجبخش (1381) . بررسي عملكرد دانه و برخي از خصوصيات زراعي در كشت خالص و مخلوط دو رقم سويا در شرايط خوي. هفتمين كنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ايران. موسسه تحقيقات اصلاح و تهيه نهال و بذر كرج. صفحه 150.

9-شفق، جليل ، مهدي تاجبخش ، حمداله كاظمي ، مصطفي وليزاده ، علي بنده حق و حسن اسماعيل زاده (1381) . تجزيه حساسيت محيطي ارقام گندم بهاره در تراكمهاي مختلف بوته. هفتمين كنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ايران. موسسه تحقيقات اصلاح و تهيه نهال و بذر كرج. صفحه 187.

10-شفق، جليل ، مهدي تاجبخش ، حمداله كاظمي ، مصطفي وليزاده و علي بنده حق (1381) . بررسي ميزان پروتئين , عملكرد پروتئين, عملكرد دانه, بيوماس و شاخصهاي برداشت در تراكم هاي مختلف بوته در شش رقم گندم بهاره. هفتمين كنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ايران. موسسه تحقيقات اصلاح و تهيه نهال و بذر كرج. صفحه 492.

11-تاجبخش، مهدي و منوچهر كركان (1380) . تاثير خواص مشابه درماني اوره و كلرور سديم بر روي قابليت جوانه زني و شاخصهاي رشد كندم. اولين همايش بيوتكنولوژي شمال و شمالغرب كشور در اروميه. صفحه 76.

12-شرفي، سوران ، مهدي تاجبخش ، زيز مجيدي و علي اصغر پور ميرزا (1380) . تاثير عناصر غذايي آهن و روي بر عملكرد و ميزان پروتئين در دو رقم ذرت دانه اي.هفتمين كنگره علوم خاك ايران. دانشگاه شهر كرد صفحه 424.

13-شفق، جليل ، مهدي تاجبخش ، حمداله كاظمي ، مصطفي وليزاده و علي بنده حق ( 1383 ) . اثر ارقام و تراكم هاي مختلف بوته بر روي برخي از شاخص هاي رشد و عملكرد در گندم بهاره. هشتمين كنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ايران . دانشكده علوم كشاورزي دانشگاه گيلان. صفحه 163.

14-شكوري، ابوالفضل ، محمدرضا زردشتي ، مهدي تاجبخش و عبداله حسن زاده (1383) . ارزيابي و مقايسه ميزان انرژي مورد نياز در روش هاي مختلف خاك ورزي با كاربرد كود هاي ريز مغذي در آفتابگردان. هشتمين كنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ايران . دانشكده علوم كشاورزي دانشگاه گيلان. صفحه403.

15-ولدياني، عليرضا ، عبداله حسن زاده قورت تپه و مهدي تاجبخش (1383) . بررسي اثرات تنش شوري در مرحله جوانه زني و رشد گياهچه ارقام جديد و پر محصول كلزاي پاييزه (Brassica napus L.)  . هشتمين كنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ايران . دانشكده علوم كشاورزي دانشگاه گيلان. صفحه 462.

16-ولدياني، عليرضا ، مهدي تاجبخش ، محمدرضا ارسلان بد و محمدرضا زردشتي (1383) .مقايسه عملكرد و كسب انرژي توسط ارقام پاييزه كلزا  و ارزيابي اقتصادي زراعت آن در منطقه اروميه. هشتمين كنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ايران . دانشكده علوم كشاورزي دانشگاه گيلان. صفحه 462.

17-ولدياني، عليرضا ، مهدي تاجبخش و محمدرضا زردشتي (1383) . بررسي ميزان عملكرد و ساير ويژگي هاي زراعي ارقام كلزا در منطقه اروميه. اولين همايش و جشنواره ملي دانه هاي روغني . سازمان جهاد كشاورزي استان گلستان. صفحه 81

18-ولدياني، عليرضا و مهدي تاجبخش ( 1383 ). مقايسه مراحل نموي ارقام پيشرفته كلزل. (Brassica napus L.) در منطقه اروميه. اولين همايش و جشنواره ملي دانه هاي روغني . سازمان جهاد كشاورزي استان گلستان. صفحه 115

19-شريفي، پريسا و مهدي تاجبخش (1385). اثر دوره هاي آبياري بر عملكرد و صفات كمي در سه رقم آفتابگردان. نهمين كنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ايران- دانشگاه تهران-پرديس ابوريحان. صفحه 530.

20-ناجكار، نسترن ،‌ايرج اله دادي ، مهدي تاجبخش و غلامعباس اكبري (1385). تاثير تنش شوري بر كربوهيدرات هاي محلول و كلروفيل و محتواي يوني ارقام گندم بهاره. نهمين كنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ايران- دانشگاه تهران-پرديس ابوريحان. صفحه 564.

21-خليلي محله، جواد ، مهدي تاجبخش ،‌ساسان رضا دوست ، محسن رشدي ، رضا وليلو و مهدي زهدي اقدم (1385) . اثرات مصرف برگي عناصر ريز مغذي آهن, روي و منگنز بر خصوصيات كمي و كيفي سورگوم اسپيد فيد در كشت دوم در خوي. نهمين كنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ايران- دانشگاه تهران-پرديس ابوريحان. صفحه80.

22-Mehdi Tajbakhsh, Hassan Sedghi Mahdi Ghiyasi and Fermisk valimohammadi. (2007). Effect of static fields treatments on germination, seedling growth and chlorophyle content of wheat. Turkiye v11. Tara Bitkileri Kongresi 25-27 Haziran 2007, Erzurum. 255-258

23-Mehdi Tajbakhsh, Davud Davany, Fermisk valimohammady and Zahra Tajbakhsh.(2007). Effect of Osmotic priming with polyetylen Glycol on the Germination and seedling growth of wheat (Triticum aestivum L.) seeds. Turkiye v11. Tara Bitkileri Kongresi 25-27 Haziran 2007, Erzurum. 244-246.

24-Mehdi Tajbakhsh, Hossein Abdullahi, Fermisk Valimohammady and Mahdi Ghiasi. (2007). Effect of planting date and plant density on yield and yield components of two corn hybrids in Urmia. Turkiye v11. Tara Bitkileri Kongresi 25-27 Haziran 2007, Erzurum. 247-250.

25-Mehdi Tajbakhsh, Mohhsen Roshdi and Sasan Rezadust. (2007). Effect of some Antitranspirants  on the vegetative characteristics, oil contents, yield and yield components of soybean under irrigation. Turkiye v11. Tara Bitkileri Kongresi 25-27 Haziran 2007, Erzurum. 678-681.

26-Mehdi Tajbakhsh, Hassan Sedghi Mahdi Ghiyasi, and Fermisk Valimohammadi. (2007). Effect of static fields treatments on germination, seedling growth and chlorophyle content of wheat. Turkiye v11. Tara Bitkileri Kongresi 25-27 Haziran 2007, Erzurum. 251-254.

27-Reza Amirnia, Amir Fayyaz Moghaddam, Mehdi Tajbakhsh and Majid sarayi. (2007). Evaluation Effects of Plant Growth Regulation of Sodium and Potassium in Tobacco. Turkiye v11. Tara Bitkileri Kongresi 25-27 Haziran 2007, Erzurum. 832-835.

28-Mehdi Ghiyasi, Amir Fayyaz Moghaddam, Mehdi Tajbakhsh and Reza Amirnia. ( 2007). Effect of Osmopriming with Polyethylen glycol (8000) on germination and seedling growth of Wheat (Triticum aestivum L.) seeds under Salt Stress. Turkiye v11. Tara Bitkileri Kongresi 25-27 Haziran 2007, Erzurum. 240-243.

29- Reza Amirnia, Mehdi Tajbakhsh Mohsen Rushdi, Rezadost and Mahdi Ghiyasi. (2007). ). Turkiye v11. Tara Bitkileri Kongresi 25-27 Haziran 2007, Erzurum. 416-419.

30- Mehdi Ghiyasi, mohama Reza Zardoshty,Amir Fayyaz Moghaddam, Mehdi Tajbakhsh and Reza Amirnia. (2007). Turkiye v11. Tara Bitkileri Kongresi 25-27 Haziran 2007, Erzurum. 236-239.

 

31- رامين تقوي مهدي تاجبخش ايرج برنوسي كاظم دانشور حسيني و رحمت اله رنجبر (1387)  بررسي اثر هورمون اتفان بر رشد نشاء توتون و استفاده از آن در خشبي سازي نشاء در خزانه شناور. دهمين كنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ايران- دانشگاه تهران-پرديس كرج. صفحه 282.

32- كامران انوري ساوجبلاغي مهدي تاجبخش رجب چوكان معروف خليلي كيوان فتوحي و كيوان پيروتي.(1387).تعيين نياز حرارتي مراحل مختلف فنولوژي هيبريد هاي مختلف ذرت بر اساس سيستم واحد حرارتي گياه (CHU) در تاريخ كشت هاي مختلف. دهمين كنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ايران- دانشگاه تهران-پرديس كرج. صفحه 303.

33- سارا صمدوند مهدي تاجبخش كامران انوري جمال احمد آلي و كيوان فتوحي (1378). اثر سطوح و روش هاي مختلف آبياري و تراكم بر روي عملكرد و اجزا عملكرد ذرت دانه اي رقم سينگل كراس 704. دهمين كنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ايران- دانشگاه تهران-پرديس كرج. صفحه 323.

34-مهدي تاجبخش و مهدي قياسي. (1387). مطالعه تاثير اسموپرايمينگ بذر بر جوانه زني و رشد گياهچه در كلزا.  دهمين كنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ايران- دانشگاه تهران-پرديس كرج. صفحه 403.

35-پريسا نيكزاد مهدي تاجبخش عسل روحي و محمود رضا سعيدي (1378). بررسي اثر تنش خشكي بر برخي صفات زراعي نخود. دهمين كنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ايران- دانشگاه تهران-پرديس كرج. صفحه 474.

36-عسل روحي  مهدي تاجبخش  محمود رضا سعيدي و پريسا نيكزاد (1387). بررسي اثر پيش تيمار هاي مختلف بذر روي ارقام نخود در شرايط تنش خشكي. دهمين كنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ايران- دانشگاه تهران-پرديس كرج. صفحه 474.

37- فريده فقه نبي مهدي تاج بخش حسن صدقي و ايرج برنوسي (1387). اثر تيمارهاي مخالف بذر بر اجزاي عملكرد , عملكردهاي دانه و گلبرگ گلرنگ. اولين همايش ملي علوم و تكنولوژي بذر ايران. صفحه 346.

38- موسي ايزد خواه و مهدي تاج بخش (1387). مقايسه كارايي آزمونهاي مختلف بذر جهت تعيين بنيه بذر به منظور دستيابي به خصوصيات كيفي بذر گندم. اولين همايش ملي علوم و تكنولوژي بذر ايران. صفحه 56.

39- موسي ايزد خواه و مهدي تاج بخش (1387). بررسي اثر قدرت بذر بر عملكرد و اجزاي عملكرد و برخي خصوصيات كيفي بذر گندم. اولين همايش ملي علوم و تكنولوژي بذر ايران. صفحه 57.

40- موسي ايزد خواه و مهدي تاج بخش (1387). بررسي اثر خيساندن بذر در محلول هاي شيميايي بر روي برخي صفات موثر در بنيه بذر نان. اولين همايش ملي علوم و تكنولوژي بذر ايران. صفحه 214.

41- سولماز نجفي مهدي تاج بخش و بابك عبدالهي  (1387). تاثير سرمادهي, خراشدهي شيميايي و مكانيكي, بر روي جوانه زني بذر كاپاريس. اولين همايش ملي علوم و تكنولوژي بذر ايران. صفحه 232.

42- شراره جهان نورد مهدي تاج بخش و عليرضا پيرزاد (1387). اثرات آللوپاتيك عصاره برگ گردو, درمنه و مريم گلي بر برخي ويژگيهاي جوانه زني و رشد گياهچه چاودار. اولين همايش ملي علوم و تكنولوژي بذر ايران. صفحه123.

43- داوود دواني مهدي تاج بخش و نوذر منفرد (1387). اثر خيساندن بذر در محلول پلي اتيلن گليكول بر روي جوانه زني و رشد گياهچه گندم. اولين همايش ملي علوم و تكنولوژي بذر ايران. صفحه 189.

44- ساسان رضا دوست محسن رشدي مهدي تاج بخش جواد خليلي محله و نواب حاج حسني اصل (1387). بررسي پيش تيمار بذر بر شاخص هاي جوانه زني و رشد ارقام گندنم تحت شرايط تنش شوري. اولين همايش ملي علوم و تكنولوژي بذر ايران. صفحه 205.

45- محسن رشدي مهدي تاج بخش ساسان رضا دوست جواد خليلي محله نواب حاج حسني اصل (1387). تاثير پيش تيمار بذر بر جوانه زني و رشد ارقام گندم تحت شرايط خشكي. اولين همايش ملي علوم و تكنولوژي بذر ايران صفحه 205. 

46-نگين جعفري فر، مهدي تاج بخش و بابك عبدالهي مندولكاني (1387). بررسي اثرات آللوپاتيك پنج گونه گياهي بر وي‍ژگي‏هاي رشدي كلزاي بهاره. سومين همايش يافته هاي پژوهشي كشاورزي و منبع طبيعي غرب كشور. صفحه 332.   

47- موسي ايزد خواه شيشوان، مهدي تاج بخش، محمد رضا زردشتي، عبدا.. حسن زاده قورت تپه، زهرا تاج بخش و كريم پاكپور(1388). بيلان انرژي در مزارع كلزا(Barassica napus L.) آذربايجان شرقي و نقش آن در تامين انرژي مصرفي انسان. همايش ملي گياهان دانه روغني دانشگاه صنعتي اصفهان. صفحه 22.

48- موسي ايزد خواه شيشوان و مهدي تاج بخش. (1388).بررسي تاثیر شوري بر جوانه زني و برخي خصوصيات بنيه بذر ژنوتيپ هاي كلزاي پاييزه  (Barassica napus L) در شرايط آزمايشگاهي. همايش ملي گياهان دانه روغني دانشگاه صنعتي اصفهان. صفحه 22.

49- موسي ايزد خواه شيشوان، مهدي تاج بخش، محمد رضا زردشتي، رضا اميزنيا و زهرا تاج بخش (1388). بررسي تاريخ كاشت و تراكم بوته بر عملكرد، اجزاي عملكرد كلزا (Barassica napus L) رقم اوكاپي در آذربايجان شرقي. همايش ملي گياهان دانه روغني دانشگاه صنعتي اصفهان. صفحه 23.

50- شراره جان نورد، مهدي تاج بخش و ايرج برنوسي (1388). بررسي تاثير تاريخ و تراكم هاي مختلف كاشت بر ميزان و عملكرد روغن و پروتئين در كرچك (Ricinus communis) . همايش ملي گياهان دانه روغني دانشگاه صنعتي اصفهان. صفحه 46.

51- Mahnaz Zahedmanesh, Reza Amirnia, Abdollad Hassanzade Gourttape, Mehdi Ghiyasi, Shiva Sadig Fard and Mehdi Tajbakhsh. (2009). Study of Tomato important disease in West Azerbaijan province of Iran. Turkiye III. Bitki Koruma Kongresi.

52-  Mahdi Ghiyasi, Reza Amirnia, Hojat  Khoshnoud, Parisa Allahyary, Shiva Sadigh Fard and Mehdi Tajbakhsh. (2009). Allelopathic Effect of verbascum cheiranthifolium L. shoot extraction germination and abnormal seedling percentage of chenopodium album L.. Turkiye III. Bitki Koruma Kongresi.

53- موسي ايزد خواه شيشوان،   مهدي تاج بخش، رضا اميرنيا، كريم پاكپور و زهرا تاج بخش (1388). بررسي اثر تيمار حرارتي بر جوانه زني سوخ، كاهش وزن و عمر انباري پياز خوراكي (Allium cepa L.). ششمين كنگره علوم باغباني ايران دانشگاه گيلان. صفحه 846.

54- موسي ايزد خواه شيشوان، مهدي تاج بخش، محمد رضا زردشتي، علي موسوي زاده و زهرا تاج بخش (1388). مقايسه دو روش كاشت روي عملكرد و برخي خصوصيات كيفي دو رقم پياز خوراكي (Allium cepa L). ششمين كنگره علوم باغباني ايران دانشگاه گيلان. صفحه 665.   

55- Reza AMİRNİA, Mahdi GHIYASI, Mehdi TAJBAKHSH, Amir FAYYAZMOGHADDAM Shiva SADİGH FARD, , Zahra TAJBAKHSH, Solmaz NAJAFİ, Hojat SALEHZADEH.2009. EFFECT OF PRE-SOWING SEED TREATMENTS ON GERMINATION AND  VIGOR OF LENTIL (Lens Culinaris medikus) SEED. Türkiye VIII. Tarla Bitkileri Kongresi.

56- Mehdi TAJBAKHSH, Reza AMİRNİA ,Mahdi GHIYASI,Abdollah HASANZADEH, Hojat SALEHZADEH,Zahra TAJBAKHSH.2009. EVALUATION OF ENERGY EFFICENCY OF WHEAT CULTIVATION IN NORTHWEST OF IRAN UNDER RAINFED  CONDITION.  Türkiye VIII. Tarla Bitkileri Kongresi.

57- Mehdi TAJBAKHSH, Mahdi GHIYASI, Reza AMIRNIA, Zahra TAJBAKHSH.2009. Effect of Osmopriming Treatments on Germination and Seedling Emergency of Canola (Brassica napus) Seeds under Salt Stress. Türkiye VIII. Tarla Bitkileri Kongresi.

58- Reza AMİRNİA,Mahdi GHIYASI, Mehdi TAJBAKHSH,  Abdollah HASANZADEH, Shiva SADİGH FARD, Zahra TAJBAKHSH, Hojat SALEHZADEH, Solmaz NAJAFİ, Musa İZADKHAH SHİSHVAN. 2009. EVALUATION OF ENERGY EFFECIENCY OF CANOLA CULTIVATION IN NORTHWEST OF IRAN. Türkiye VIII. Tarla Bitkileri Kongresi.

59- Slomaz NAJAFI  Ozcan,S., Khawar Kh. M., Tajbakhsh, M., Abdollahi Mandoulakani, B., Amirnia, R., Motallebi, A,. Abdi, S. 2009. THE EFFECTS OF PRECHILLING, SCARIFICATION, CHEMICAL TREATMENTS AND PREHEATING SHOCK ON  SEED GERIMINATION ON CAPER (Capparis ovata Desf.). Türkiye VIII. Tarla Bitkileri Kongresi.

60- Mahdi GHIYASI, Reza AMİRNİA, Mehdi TAJBAKHSH, Zahra TAJBAKHSH ,Hojjat SALEHZADEH Sakine Abdi, Abrahim ABBASI.2009. INFLUENCE OF PRIMING TREATMENTS ON GERMINATION AND SEEDLING GROWTH OF PUMPKIN SEED  Türkiye VIII. Tarla Bitkileri Kongresi.

61- Mir Maghsoud GOLZAN, Mehdi TAJBAKHSH,  Mahdi GHIYASI, Reza AMİRNİA,  Zahra TAJBAKHSH,   Sharareh JAHANNAVARD. 2009. INFLUENCE OF ULTRASONIC TREATMENTS ON GERMINATION AND SEEDLING GROWTH OF WHEAT SEEDS. Türkiye VIII. Tarla Bitkileri Kongresi.

62- Mahdi GHIYASI, Mohammad Reza Zardoshti, Amir FAYYAZ MOGADDAM, Mehdi TAJBAKHSH, Reza AMIRNIA,  Zahra TAJBAKHSH, Hojat SALEHZADEH.2009. EFFECT OF PRE-SOWING SEED TREATMENTS ON SOME VEGETATIVE CHARACTERS OF CORN (Zea mays L.). Türkiye VIII. Tarla Bitkileri Kongresi.

63- Simin AZIMI, Mehdi TAJBAKHSH, Reza AMİRNİA, Maryam AZIMI. 2009. INFLUENCE OF SALINITY ON GERMINATION INDICES IN CHICKPEA (Cicer arietinum L.) CULTIVARS. Türkiye VIII. Tarla Bitkileri Kongresi.

64- Reza AMİRNİA, Mahdi GHIYASI, Mehdi TAJBAKHSH, Hojjat SALEHZADEH, Hojat KHOSHNOUD,  shiva SADİGH FARD,   Zahra TAJBAKHSH,Solmaz NAJAFİ. 2009. ALLELOPATHIC EFFECTS OF (Verbascum cheiranthifolium L.)  SHOOT WATER EXTRACT ON GERMINATION AND VIGOR OF JOHNSON GRASS SEEDS. VIII. Tarla Bitkileri Kongresi.

65- Parisa SHARIFI, Mehdi TAJBAKHSH, Ahad MOTALLEBI, Zahra MAHDNESHIN, Hadi Mohammad Ali POUR, Solmaz NAJAFI.2009. COMPARİSON OF ALLELOPATHİC ACTİVİTY OF DİFFERENT ARTEMİSİA SPECİES ON SEED GERMİNATİON RATE AND SEEDLİNG GROWTH OF Avena Iudoviciana. VIII. Tarla Bitkileri Kongresi.

66- Mahdi GHIYASI,Reza AMİRNİA, Mehdi TAJBAKHSH,  Abdollah HASANZADEH, Hojat SALEHZADEH, Zahra TAJBAKHSH. 2009. THE EVALUATION OF ENERGY BALANCE OF BARLEY IN NORTHWEST OF IRAN UNDER RAINFED CONDITION. VIII. Tarla Bitkileri Kongresi.

67- علیرضا پیرزاد، مهدی تاج بخش و رضا درویش زاده (1389). تاثیر آبیاری روی جوانه زنی و رشد گیاهچه در بذدرهای تولید شده بابونه آلمانی. یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات. صفحه 1758 - 1760.

68- داوود داوانی ، مهدی تاج بخش و محمد رضا زردشتی (1389). تاثیر نیتروزن و تراکم بوته روی کمیت و برخی از خصوصیات مرتبط با کیفیت علوفه ذرت سیلویی. یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات. صفحه 2973-2976.

69- فریده فقه نبی، مهدی تاج بخش، حسن صدقی، هاشم هادی و کامران شفایی |(1389). تاثیر تیمارهای مختلف بذر بر شاخص سطح برگ، دوام سطح برگ و ارتباط انها با عملکرد. یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات. صفحه3905-3908.

70- سارا صمد وند، مهدی تاج بخش ،کامران انوری و جمال احمد آلی(1389). بررسی کارآیی مصرف اب در سیستم های مختلف آبیاری در کشت یک و دو ردیفه ذرت دانه ای و تاثیر آن روی عملکرد. یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات. صفحه3923-3926.

71- کامران انوری ساوج بلاغی، مهدی تاج بخش، رجب چوگان، معروف خلیلی و کیوان پیروتی (1389). بررسی روند تغییرات نیاز حرارتی انواع گروههای رسیدگی ذرت در تاریخ کشت های مختلف بر اساس شاخص کل دمایی (GTI). یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات. صفحه3965-3967.

72- علیرضا پیر زاد، مهدی تاج بخش و رضا درویش زاده (1389). مقادیر عناصر غذایی و پروتئین بذر بابونه آلمانی تحت رژیم های مختلف آبیاری. یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات. صفحه 4128-4131.

73- مهدی قیاسی، مهدی تاج بخش، رضا امیرنیا، هاشم هادی، اروج ولیزادگان و ابراهیم عباسی سیه جانی (1389). بیوتکنولوژی کشاورزی و تاثیر آن بر تنوع زیستی و محیط زیست. همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست. صفحه 1237-1241.

74- ملیحه همایونی فر، مهدی تاج بخش، محمدرضا زردشتی و عبدا... حسن زاده قورت تپه (1389). بررسی تنوع خصوصیات رویشی و زایشی گیاه کلزا در تاریخ و تراکم های مختلف. همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست. صفحه 969-975.

75- میر مهدی نیکنام، مهدی تاج بخش، عبدا.... حسن زاده و محسن رشدی (1389). تنوع رشد و تولید در سه رقم سیب زمینی در شرایط ارومیه. همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست. صفحه 922-928.

76- موسی ایزد خواه شیشوان ،مهدی تاج بخش و عبدا... حسن زاده (1389). توسعه پایدار و نقش محوری آن در حفاظت از محیط زیست. همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست. صفحه 724-730.

77- موسی ایزد خواه شیشوان ،مهدی تاج بخش و عبدا... حسن زاده (1389). بررسی تاثیر آبیاری با پساب و لجن فاضلاب در کشاورزی و نقش آن در آلودگی محیط زیست و تنوع زیستی. همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست. صفحه 716-723.

78- موسی ایزد خواه شیشوان ،مهدی تاج بخش و عبدا... حسن زاده (1389). تاثیر کشاورزی اکولوژیک بر حفاظت از محیط زیست، تنوع زیستی و نقش ان در پایداری و توسعه کشاورزی (1389). همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست. صفحه 708-715.

79- موسی ایزد خواه شیشوان ،مهدی تاج بخش و رضا امیر نیا(1389). مطالعه تاثیر نظام آگروفارستی برظت از منابع طبیعی تجدید شونده. همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست. صفحه 700-707.

80- رحیم شیدفر، مهدی تاج بخش ، عبدا.... حسن زاده قورت تپه و محسن رشدی (1389). بررسی  تنوع زیستی ارقام مختلف کرچک از لحاظ خصوصیات مورفولوژیک. همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست. صفحه 30- 37.

81-  رقیه شیخ بگلو، محمد صدقی، مهدی تاج بخش و رئوف سید شریفی. 1389. اثر محلول پاشی گیاهان مادری سویا با نانو اکسید آهن بر شاخص‏های جوانه زنی و میزان هدایت الکتریکی بذور حاصل. اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم اصفهان. صفحه 1-4.

82- Reza Amirnia, Mahdi Ghiyasi, Mehdi Tajbakhsh, Ali Khalvati, , Amir Fayaz Mogadam, Ebrahim Abbasi SiyahJani and Alireza Nourabadi. 2010. Effect of osmopriming treatments on germination and seedling emergency of tomato (solanum lypoersicim L.)  seeds under salt stress. I. Ulusal toprak ve su kaynaklari kongrasi.619-623.

83- Reza Amirnia, Mouhamad Reza Radfar, Iraj Bernousi, Kambiz Kharazmi, Mehdi Tajbakhsh, Hashem Hadi and Mehdi Ghiyasi. 2010. Study on the suitable time to treatment of irrigation in alfalfa seed production. I. Ulusal toprak ve su kaynaklari kongrasi.87-91.

84- سارا افشانی، علیرضا پیرزاد، مهدی تاج بخش و محمد صدقی. 1389. اثرات دگر آسیبی عصاره آبی ساقه و گل گرچک روی جوانه زنی و رشد گیاهچه تاج خروس. همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست. صفحه 1010- 1016.

85-علیرضا پیرزاد، مهدی تاج بخش و رضا درویش زاده. 1389. تاثیر رژیمهای آبیاری روی جوانه زنی و رشد گیاهچه در بذرهای تولید شده بابونه آلمانی. یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نهباتات ایران. 1758-1770.

86-  شراره جهان نورد، مهدی تاج بخش. 1389. اثرات آللوپاتیک عصاره‏های برگ گردو درمنه و مریم گلی بر برخی ویژگی‏های جوانه زنی و رد گیاهچه علف هرز تاج خروس. چهارمین همایش منطقه‏ای یافته های یافته‏های پژوهشی کشاورزی غرب ایران.1049-1052.

87- شراره جهان نورد، مهدی تاج بخش، ایرج برنوسی.1389. بررسی خصوصیات مرفولوژیک عملکرد و اجزای عملکرد کرچک در تاریخ و تراکم های مختلف گیاهی در شرایط ارومیه. چهارمین همایش منطقه ایی یافته های پژوهشی کشاورزی غرب کشور.1015-1018.

89-سیده لیلا موسوی مقدم، مهدی تاج بخش، علیرضا عیوضی، محمد علی زهتابی آذر، نسیم فارغبال. 1389. بررسی اثر تاریخ های مختلف برداشت بر جوانه زنی و رشد اولیه گیاهچه در چهار رقم گلرنگ. سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغن های خوراکی. 1-8.

90-سیده لیلا موسوی مقدم، مهدی تاج بخش، علیرضا عیوضی. 1389. بررسی اثرات تاریخ برداشت بر

91- سمیرا متاعی، مهدی تاج بخش، رضا امیرنیا و بابک عبدالهی مندولکانی. 1389. بررسی اثرات کاربرد کودهای آهن، روی و منگنز و مقایسه دو روش مصرفی آنها بر روی میزان عملکرد و قند موجود در دانه ذرت شیرین. اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم. صفحه 210.

92- سمیرا متاعی، مهدی تاجبخش، رضا امیرنیا، بابک عبدالهی مندولکانی، سکینه عبدی و سارا افشانی. 1390. نقش کودهای آهن، روی و منگنز بر کمیت و کیفیت ذرت شیرین. پنجمین همایش منطقه ایی پژوهش های کشاورزی غرب کشور. صفحه624-628.

93-سمیرا متاعی، مهدی تاج بخش، رضا امیرنیا و بابک عبدالی مندولکانی. 1390. بررسی کاربرد ریزمغذی ها به صورت محلول پاشی در مقابل مصرف خاکی بر روی عملکرد و اجزای عملکرد ذرت شیرین. پنجمین همایش منطقه ایی پژوهش های کشاورزی غرب کشور.629-633.

94-لعیا مراد بیگی ، رضا امیرنیا، مهدی تاج بخش و رامین تقوی. بررسی امکان استفاده از کودهای آلی و تاثیر آن بر کیفیت و کمیت نشا واریته بارلی 21 تولید شده در بسترای مختلف کشت خزانه شناور. 1390. پنجمین همایش منطقه ایی پژوهش های کشاورزی غرب کشور.746-750.

95- مینا جوان، مهدی تاجبخش شیشوان و بابک عبدالهی. 1390. اثر برخی مواد ضد تعرق بر روی صفات رویش و عملکرد دانه سویا تحت شرایط آبیاری محدود. پنجمین همایش منطقه ایی پژوهش های کشاورزی غرب کشور. 38-41.

96- Reza Amirnia , Mehdi Tajbakhsh and Mahdi Ghiyasi. 2011. Effect of priming tratments on germination and seedling growth of barley aged seeds. IV. Turkish Congress of seed. 224-228.

97- Reza Amirnia , Yalda MomenzadehوMehdi Tajbakhsh and Mahdi Ghiyasi. Effect of gama irradiation on yield and some yield components of single cross 704 corn IV. Turkish Congress of seed. 127-132.

98- آرمین بهروش، مهدی تاج بخش، محسم رشدی و عبدا... حسن زاده. 1390. بررسی تاثیر تاریخ کشت و رقم بر خصوصیات رویشی و زایشی کتان. همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست. 1888-1895.

99- مهدی قیاسی، مهدی تاج بخش و رضا امیرنیا. 1390. پرایمینگ بذر روشی برای بهبود تولید محصولات کشاورزی در مناطق کم بازده. همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست.2068-2071.

100- میثم حسنی تقلید  آباد، مهدی تاج بخش،  محسن رشدی ، سید رضا علوی، ناصر موید زاده و حسین فیاض طلب. 1390. مطالعه اثر متقابل  ژنوتیپ در محیط بر عملکرد لاین‏های زودرس توتون تیپ هوا خشک بارلی در اقلیم سرد ایران.  پنجمین همایش منطقه‏ایی یافته‏های پژوهشی در کشاورزی.

101- شراره جهان نورد،مهدی تاج بخش و مهدی قیاسی. 1390. اثر پرایمینگ بذر با استفاده از مارمارین ، نانواکسید و هیپرتونیک بر برخی ویژگی‏های  جوانه زنی و رشد گیاهچه ذرت. پنجمین همایش منطقه‏ایی یافته‏های پژوهشی در کشاورزی.

102- مینا جوان قلیلو، مهدی تاج بخش شیشوان، بابک عبدالهی و آذین نجف آبادی. 1390. تاثیر مواد ضد تعرق بر محتوای کلروفیل سویا تحت شرایطی محدودیت آبیاری. همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر ان بر کشاورزی و محیط زیست.

103- موسی ایزد خواه شیشوان، مهدی تاج بخش، رضا امیرنیا. 1390. استفاده از شبکه‏های عصبی مصنوعی برای تخمین سطح برگ سیب زمینی بعد از مرحله غده‏دهی. اولین کنفرانس ملی دانش پژوهان کامپیوتر و فناوری اطلاعات.

104- Mahdi Ghiyasi, Mehdi Tajbakhsh and Reza Amirnia.2011.Effect of osmopriming on harvested seed vigor of maize. Türkiye 9. Tarla Bitkileri Kongresi.

105- Reza Amirnia, Mehdi Tajbakhsh, Mahdi Ghiyasi, Hojat Khoshnod, Abdolah Hasanzadeh. 2011.Effect of different harvesting time on germination and abnormal seedling of Pea. Türkiye 9. Tarla Bitkileri Kongresi.

106-Mehdi Tajbakhs, Mahdi Ghiyasi. 2011 Allelopatic effects of chenopodium album L. on germination and abnormal seedling of canola. Türkiye 9. Tarla Bitkileri Kongresi.

107-Mahdi Ghiyasi, Reza Amirnia, Mehdi Tajbakhsh, Reza Amirnia, Abdolah Hassanzadeh and Orouj Valizadeghan.2011.Effect of microwave adiation on germination and seedling growth of soybean seeds. Türkiye 9. Tarla Bitkileri Kongresi.

108- Laya Morad Beygi, Reza Amirnia, Mehdi Tajbakhsh, Ramin Taghavi, Solamaz Najafi. 2011. Application of biofertilizer in floats system on tobacco seedling quality. Türkiye 9. Tarla Bitkileri Kongresi.

109- Mehdi Tajbakhsh, Reza amirnia and Mahdi Ghiyasi. 2011. Use of ultrasonic treatments for germination stimulation of alfalfa. Türkiye 9. Tarla Bitkileri Kongresi.

110- Javad Kharazmi, Mehdi Tajbakhsh and Abrahim Masodnia. 2011. Study of seed yield and some agronomic characteristics in sole cropping and tercroping maize and soybeans. Türkiye 9. Tarla Bitkileri Kongresi.

 

111- Reaz Amirnia, Mahdi Ghiyasi, Mehdi Tajbakhsh and Abdolah Hasanzadeh. 2011. Effect of pre sowing seed treatment with NaCl on germination and seedling growth of cumin seeds under salin condition. Canadian Plant Adaptation to Environmental Change.

112- Reza Amirnia, Mahdi Ghiyasi, Mehdi Tajbakhsh. Drought tolerance of cumin as affected by seed priming. Canadian Plant Adaptation to Environmental Change.

113-Reza Amrnia, Mahdi Ghiyasi and Mehdi Tajbakhsh. 2011. Effect of different levels of zinc and copper on germination and seedling growth of oat. Canadian Plant Adaptation to Environmental Change.

114- رقیه عبدالعظیم زاده، هاشم هادی، مهدی تاج بخش، عبدا... حسن زاده. 1391. تاثیر پرایمینگ گندم بر روی صفات مورفولوژیکی و عملکرد گندم تحت شرایط تنش خشکی. دومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست.

115- الناز مطلبی طلاتپه مهدی تاج بخش عبدا.. حسن زاده قورت تپه.1391.تأثير زمان و غلظت‌هاي مختلف محلول پاشي با كودهاي نانواكسيد و كلات‌آهن بر روي خصوصيات كمي‌وكيفي سورگوم‌ علوفه‌اي در كشت‌دوم. . دومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست.

116- عزیز عذار ، جلیل خارا، عباس صیامی، مهدی تاج بخش، اروج ولیزادگان، اسماعیل رضایی چیانه.1391.بررسی فلوریستیک و شکل زیستی گونه های گیاهی ذخیره گاه و پارک جنگلی حفاظت شده سلطان یعقوب در شهرستان نقده (سولدوز) واقع در استان آذربایجان غربی. دومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست.

117- مهراب آقا علي نژادچیانه مهدی تاج بخش اروج ولیزادگان بهمن حسینی عبداله حسن زاده قورت تپه واسماعيل رضايي چیانه. 1391. بررسی تنوع زيستي برخی از گياهان دارويي شهرستان نقده. دومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست.

118- مهراب آقا علي نژاد چیانه، اروج ولیزادگان، مهدی تاج بخش، عبداله حسن زاده قورت تپه، مهدی قیاسی ، اسماعيل رضايي چیانه.1391. تنوع زيستي و معرفي گياهان در حال انقراض دره‌هاي نعمت، باباحسن و سلطان يعقوب شهرستان نقده. همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست.

119- یونس رضایی دانش ، مهدی تاج بخش ، مهدی قیاسی .1391.بررسی وضعیت پراکنش قارچ میکوریزای آربسکولار همراه درمنه در مناطق بیابانی شاهرود. همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست.

120- یونس رضایی دانش،محمد قانع پور، مهدی تاج بخش،رضا امیرنیا و مهدی قیاسی . 1391. مطالعه قارچهای ریزوسفر گندم در منطقه بیابانی دامغان. همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست.

121- Mehdi Tajbakhsh Reza Amirnia  Mahdi Ghiyasi  Younes Rezaee Danesh.2012. The effect of hana leaf extract on reducing fungal infection of seed media culture. Turkish medicinal plant congress.

122- Mehdi Tajbakhsh Reza Amirnia  Mahdi Ghiyasi  Younes Rezaee Danesh.2012. Determine the optimum temperature for hydropriming of ziziphora clinopodiodes seed. Turkish medicinal plant congress.

123- Mehdi Tajbakhsh Reza Amirnia  Mahdi Ghiyasi  Younes Rezaee Danesh. 2012. Assess the effect of different seed priming treatments to improve germination in garden cress seeds.Turkish medicinal plant congress.

124- آرش جلیل زاده، مهدی قیاسی، رضا امیرنیا، اروج ولیزادگان، مهدی تاج‏بخش. 1391. اثر تیمارهای پیش از کاشت بر روی صفا ت جوانه زنی سویای رقم ویلیامز، دومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه، 21 تیر.

125- یونس رضایی دانش، علینقی جنایی، محمد تقی قانع پور، رضا امیرنیا، مهدی تاج‏بخش، مهدی قیاسی. 1391. بررسی وضعیت پراکنش قارچ های میکوریزا آربوسکولار همراه درمنه در مناطق بیابانی شاهرود، دومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه، 21 تیر 1391.

126- یونس رضایی دانش، محمد تقی قانع پور، رضا امیرنیا، مهدی تاج‏بخش، مهدی قیاسی. 1391. شناسایی قارچ های میکوریز آربوسکولار در ریزوسفر گیاهان بیابانی استان سمنان، دومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه، 21 تیر 1391.

126 - Younes Rezaee Danesh, Mehdi Tajbakhsh, Reza Amirnia, Mahdi Ghiyasi and Solmaz Najafi.1392.  ROLE OF RHIZOBACTERIA IN PHYTOREMEDIATION OF HEAVY METAL CONTAMINATED SOILS.

127- Reza Amirnia, Mehdi Tajbakhsh, Mahdi Ghiyasi, Younes Rezaee Danesh 2012. FARKLI UYGULAMALARIN SARI KANTARON (Hypericum perforatum L.) TOHUM DORMASİSİNE KARŞI OLAN ETKİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. Tıbbı ve Aromatik Bitkiler Sempozyumu 13-15 Eylül 2012 Tokat.

128- Younes Rezaee Danesh, Mahdi Ghiyasi, Reza Amirnia  and Mehdi Tajbakhsh 2012. IRAN MERKEZ KESİMLERİNDEKİ THYME RHİZOSPHERES İLE İLGİLİ ARBUSKÜLER MİKORHİZAL MANTARLAR ÜZERİNE ÇALIŞMA. Tıbbı ve Aromatik Bitkiler Sempozyumu 13-15 Eylül 2012 Tokat.

129- Younes Rezaee Danesh, Reza Amirnia, Mahdi Ghiyasi and Mehdi Tajbakhsh. SERA ŞARTLARİNDA BRASSICACEAE FAMILYASINDAKI BİTKİLERİN BÜYÜMESİ ÜZERİNDE FONGUS GİBİ MİKORİZANIN ETKİSİ. Tıbbı ve Aromatik Bitkiler Sempozyumu 13-15 Eylül 2012 Tokat.

130- Younes Rezaee Danesh, Mahdi Ghiyasi, Reza Amirnia, and Mehdi Tajbakhsh. BAZI TIBBİ BİTKİLERDE MANTAR HASTALIKLARI ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA. Tıbbı ve Aromatik Bitkiler Sempozyumu 13-15 Eylül 2012 Tokat.

131- Younes Rezaee Danesh, Mehdi Tajbakhsh, Reza Amirnia and Mahdi Ghiyasi. FARKLI OKSİN DÜZEYLERİ VE FUNGI MIKORIZASI  Mentha piperita  ve Thymus vulgaris”E OLAN ETKİSİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA. Tıbbı ve Aromatik Bitkiler Sempozyumu 13-15 Eylül 2012 Tokat.

 

132- Younes Rezaee Danesh, Mehdi Tajbakhsh, Mahdi Ghiyasi and Reza Amirnia. (MENTHA PIPERATA) NIN BÜYÜMESİNDE VE TEMEL YAĞ VERİMİNDE FONGOS GİBİ MİKORİZA’NIN ETKİSİ. Tıbbı ve Aromatik Bitkiler Sempozyumu 13-15 Eylül 2012 Tokat.

 

133- Younes Rezaee Danesh, Mehdi Tajbakhsh , Mahdi Ghiyasi and Reza Amirnia. BAZI TIBBİ BİTKİ TEMEL YAĞLARININ (Fusarium graminearum)  BÜYÜMESİ ÜZERİNDEKİ ENGELLEYİCİ ETKİSİ VE ZEARALNONE ÜRETİMİ. Tıbbı ve Aromatik Bitkiler Sempozyumu 13-15 Eylül 2012 Tokat.

134- Reza Amirnia, Mehdi Tajbakhsh, Mahdi Ghiyasi, Younes Rezaee Danesh, Mehdi Bayat, Musa İzadkhah Shishavan. SAFRAN İRAN`IN ALTIN BİTKİSİ. Tıbbı ve Aromatik Bitkiler Sempozyumu 13-15 Eylül 2012 Tokat.

135 Mehdi Tajbakhsh, Reza Amirnia, Mahdi Ghiyasi, Younes Rezaee Danesh. KINA YAPRAK ÖZÜNÜN TOHUM EKİM YATAKLARINDA KULLANILMASININ MANTAR HASTALIKLARINA KARŞI OLAN ETKİSİ. Tıbbı ve Aromatik Bitkiler Sempozyumu 13-15 Eylül 2012 Tokat.

136 Mehdi Tajbakhsh, Reza Amirnia, Mahdi Ghiyasi, Younes Rezaee Danesh. DAĞ KEKİĞİ (Ziziphora clinopodioides L.) TOHUMUNA ÖN UYGULAMA OLARAK KULLANILAN SU SICAKLIĞININ BELİRLENMESİ. Tıbbı ve Aromatik Bitkiler Sempozyumu 13-15 Eylül 2012 Tokat.

137- Mehdi Tajbakhsh, Mahdi Ghiyasi,  Reza Amirnia, Younes Rezaee Danesh. FARKLI PRİMİNG YÖNTEMLERİN TERE (Lepidium sativum L.) TERESİ TOHUMUNUN ÇİMLENME GELİŞMELERİ ÜZERİNE ETKİSİ. Tıbbı ve Aromatik Bitkiler Sempozyumu 13-15 Eylül 2012 Tokat.

138 - Mahdi Ghiyasi, Mehdi Tajbakhsh, Reza Amirnia, Younes Rezaee Danesh. YABANİ ENGİNAR TOHUMUNUN ÇİMLENME ÖZELLİKLERİNDE MAKRODALGA NIN ETKİSİ. Tıbbı ve Aromatik Bitkiler Sempozyumu 13-15 Eylül 2012 Tokat.

139- Mahdi Ghiyasi, Reza Amirnia, Mehdi Tajbakhsh, Younes Rezaee Danesh, Orouj Valizadegan. FARKLI ÖN MUAMELELERİN DAĞ KEKİĞİ TOHUMUNUN ÇİMLENME VE FİDE BÜYÜMESİ ÜZERİNE ETKİSİ. Tıbbı ve Aromatik Bitkiler Sempozyumu 13-15 Eylül 2012 Tokat.

140- Orouj Valizadegan, Mahdi Ghiyasi, Reza Amirnia, Mehdi Tajbakhsh, Younes Rezaee Danesh. GELİŞME YÜKSEKLİĞİNİN HARDAL OTU TOHUMUNUN ÇİMLENME ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİSİ. Tıbbı ve Aromatik Bitkiler Sempozyumu 13-15 Eylül 2012 Tokat.

141- Reza Amirnia, Sahar Abbaszadeh, Jalal Jalilian,  Mehdi Tajbakhsh. Biyolojik Gübre ile Uygulanan Priming ve Ek Sulamanın Tüylü Fiğ Verim ve Verim Komponentleri Üzerine Olan  Etkisi. G.ulusal Bitki Besleme Ve gubre kongresi 03-02 June 2013 – Nevshehir, page:58-60.

 

 

 

كتاب هاي انتشار يافته

1-لغات و اصطلاحات علوم زراعي و گياهي.

تاليف: دكتر مهدي تاج بخش  دكتر رسول جليلي (1372). انتشارات خهاد دانشگاهي دانشكاه اروميه. 269 صفحه.

2-فرهنگ كشاورزي براي رشته هاي كشاورزي و علوم گياهي.

تاليف: دكتر مهدي تاج بخش, مهندس منوچهر كركان و مهندس احد مطلبي (1373). انتشارات احرار تبريز. 328 صفحه.

 3-بذر  ( شناخت- گواهي و كنترل آن ).

تاليف: دكتر مهدي تاج بخش  (1375). انتشارات احرار تبريز. 177 صفحه.

4-ذرت (زراعت, اصلاح آفات و بيماري هاي آن).

تاليف: دكتر مهدي تاج بخش  (1375). انتشارات احرار تبريز  131 صفحه.

5-علوم گياهي (توليد, ژنتيك و اصلاح نباتات زراعي.

ترجمه: دكتر ژيراير كاراپتيان- دكتر مهدي تاج بخش (1377). انتشارات دانشگاه اروميه. 352 صفحه.

6-زراعت غلات

تاليف: دكتر مهدي تاج بخش دكتر علي اصغر پورميرزا  (1383). انتشارات خهاد دانشگاهي دانشكاه اروميه. 314 صفحه.

7- كود هاي سبز در كشاورزي پايدار

تاليف: دكتر مهدي تاج بخش دكتر عبدالله حسن زاده مهندس بابك درويش زاده (1384). انتشارات خهاد دانشگاهي دانشكاه اروميه. 215صفحه.

8-واژه نامه علوم كشاورزي و گياهي

تاليف: دكتر مهدي تاج بخش دكتررسول جليلي مرندي مهندس ليلا يدلرلو (1384). انتشارات جهاد دانشگاهي دانشكاه اروميه. 385صفحه.

9-طرح هاي آزمايشي در تحقيقات كشاورزي (1384).

تاليف:  دكتر علي اصغر پورميرزا و دكتر مهدي تاج بخش  انتشارات جهاد دانشگاهي دانشكاه اروميه. 468صفحه.

10-اكولوژي بذر (1387).

تاليف دكتر مهدي تاجبخش و مهندس مهدي قياسي انتشارات جهاد دانشگاهي دانشكاه اروميه. 134صفحه.

10-                   آشنایی با بذر و کنترل و گواهی آن(1391).تالیف دکتر مهدی تاج بخش و مهندس مهدی قیاسی. انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوی.

سایر موارد:

-        عضو هیات موسس انجمن ملی بذر ایران.

-        عضو انجمن زراعت و اصلاح نباتات ایران.

-        عضو حقیقی هیات ممیزه دانشگاه ارومیه.

-        رئیس کمیته تخصصی ارتقا دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه.

-        عضو هیات امنا دانشگاه غیر انتفاعی علم و فن.

-        عضو هیات امنا استانی دانشگاه آزاد اردبیل.

-        عضو حقیقی شورای ارزشیابی مدارک و دانشگاههای خارجی وزرات علوم، تحقیقات و فناوری.

-        سردبیر مجله علوم زراعی دانشگاه آزد اسلامی خوی.

-        سردبیر مجله پژوهش در علوم زراعی دانشگاه ارومیه.

-        داور بیش از 20 همایش تخصصی ملی و بین المللی.

-        رئیس شورای علمی دومین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست.

-        پژوهشگر برتر دانشگاه طی چند دوره.

-        رئیس شورای راهبری دومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست.

-        سابقه قریب به یک دهه ریاست دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه به طور متناوب.