صفحه اصلي دانشگاه | صفحه اصلي استاد

  

English

 
منو
پانل اختصاصي
درسها
كتابها
جزوات درسی
مقالات پژوهشی
  اسناد وليستها
  ايجاد
  تنظيمات سايت
  راهنما
 افزودن لینک جدید

 

 

 

 

 

دكتر منوچهر عالي مهر

 
 
ImageWebPart
 
 
   

مدارک علمی دانشگاهی

دکتری عمومی دامپزشکی دانشگاه ارومیه دکتری تخصصی بیماریهای طیور دانشگاه شیراز

 

 

 

دوره های تخصصی گذرانده

 

دکتری تخصصی بیماریهای طیور دانشگاه شیراز

 

 

وضعیت شغلی و مسئولیت اجرایی

هیئت علمی رسمی قطعی 

 

مرتبه علمی

استادیار 

 

عضویت در کمیته های تخصصی و اجرایی

عضو هئیت ممتحنه برد تخصصی بیماریهای طیور 

 

عضویت در انجمن های علمی

Member of World’s Poultry science association WPSA 

 

تألیفات و ترجمه

 

ترجمه کتاب

 

راهنمای بیماریهای پرندگان

 

دانشگاه شیراز 1383

 

 

مقالات چاپ شده در مجلات علمی و پژوهشی و یا ISI

 

1. Allymehr M., Dadras, H. (1999): application of ELISA in determining the half-life of maternal antibodies against infectious bursal disease virus. Journal of Veterinary Medicine University of Ahvaz, 1: 1-7.

 

2. Allymehr M., Dadras, H. Roostai, M.H. (1999): Isolation and identification of infectious bursal disease virus. Pajouhesh and sazandegi, 38, 94-97.

 

3. Allymehr M., sadeghi-hastjin, S.A. pourbakhsh, K. nofouzi (1999): Isolation, identification & in vitro susceptibility of avian E.coli to selected fluoroquinolones Archive of Razi institute. 50, 77-82.

 

4. Allymehr M., Dalirnaghadea, B. (2002): A comparison of ECG parameters between healthy and ascitic broiler chickens. Journal of the Faculty of Veterinary Medicine University of Tehran, 57(2): 61-70.

 

5. Allymehr M., Farroki Ardabili, F. Ahmadi, Y. (2004): Ultrasonographic study of normal structures of reproductive system in laying hens. Journal of the Faculty of Veterinary Medicine University of Tehran, 59(1): 23-27.

 

6. Allymehr M., (2006): Seroprevalence of Ornithobacterium rhinotracheale infection in broiler and broiler breeders chickens in West Azerbaijan province of Iran, Journal of Veterinary Series A.53, 40-42. 

 

7. Allymehr, M., Tabatabaei, M., Mamaghani, A.(2006) Seroprevalence of Avian Pneumovirus infection in broiler breeders chickens. Journal of the Faculty of Veterinary Medicine University of Tehran, 61 (2):129-133.

 

 

 

 

مقالات ارائه شده در سمینارها و یا کنفرانسهای علمی

 

1- Allymehr, M., et al (1999) The effect of maternal antibody on vaccination time against infectious bursal disease in broiler chickens. In proceedings, 26th World Veterinary Congress, Lyon- France.

 

 

 

2- Allymehr, M., et al. Abdominal Ultrasonography in chickens. Oral presentation in 3rd Iranian Symposium of Veterinary Surgery, Anesthesiology, and Radiology, 2002, Urmia Iran.

 

3-Allymehr, M., et al. Determination of MIC of  Fluoroquinolones on E.coli  isolated from broiler chickens. Oral presentation in 11th Iranian Veterinary Congress, 2003Thehran, Iran.

 

4-Allymehr, M., et al. Seroepidemiology of avian influenza broiler chickens in West Azerbaijan province. In proceedings, 3rd Congress of poultry diseases, 2003Shiraz Iran.

 

5-Allymehr, M., et al. Ultrasonographic study of reproductive system in laying hens.  Oral presentation in 3rd Congress of poultry diseases, 2000,Shiraz Iran.

 

6-Allymehr, M., et al. Seroprevalence of Ornithobacterium rhinotracheale infection in Broiler and Broiler Breeder chickens in West Azerbaijan province of Iran. 22nd World’s Poultry congress, 2004, Istanbul, Turkey.

 

7- Hamid-Reza Ahmadi-Ashtiani. syed-Ali Pourbakhsh, Manoochehr Allymehr.Estimate of the M.gallisepticum infection among the breeder flock in Tehran province (in IRAN) with PCR test and cultural method and comparison of this methods. 14th World Veterinary Poultry Congress, 2005, Istanbul, Turkey.

 

8-V. Pirgozliev*1, T. Acamovic1, S. Sarwar1, M. Allymehr1,2, and M. R. Bedford3, The effect of exogenous phytase on performance, dietary energy,

 

mineral metabolism and endogenous losses when different protein

 

sources are fed to chicks. International poultry scientific forum, Atlanta, Georgia

 

USA,2007.

 

9- M. ALLYMEHR, V. PIRGOZLIEV & T. ACAMOVIC. The nutritional value for poultry of rapeseed residue from biofuel production, World s Poultry Science Association, Southport,UK,2007.

 

10- M. ALLYMEHR, V. PIRGOZLIEV, T. ACAMOVIC & A.J. COWIESON. The effect of exogenous xylanases on mucoprotein excretion from growing broiler chickens fed

 

different wheat cultivars: impact on metabolisable energy, World s Poultry Science Association, Southport,UK,2007.

 

11- V. PIRGOZLIEV, M. ALLYMEHR, S. SARWAR, T. ACAMOVIC & M.R. BEDFORD, The effect of dietary inositol on performance and mucin excretion when fed to

 

chickens. World s Poultry Science Association, Southport,UK,2007.

 

12- S. SARWAR, V. PIRGOZLIEV, M. ALLYMEHR, T. ACAMOVIC, & M.R. BEDFORD, The effect of an evolved E. coli derived phytase on performance, dietary energy and bone mineralization when solvent extracted linseed meal and rice bran-based diets were fed to chickens. World s Poultry Science Association, Southport,UK,2007.

 

13- S. SARWAR, V. PIRGOZLIEV, M. ALLYMEHR, & T. ACAMOVIC. Effect of previously fed phytase activities on the endogenous losses from broilers. World s Poultry Science Association, Southport,UK,2007.

 

 

 

 

راهنمای پایان نامه های دوره کارشناسی ارشد و یا دکتری عمومی

 

1- Determination of vaccination time against infectious bursal disease in broiler chickens. 2- Determination of MIC of Fluoroquinolones on E.coli isolated from broiler chickens. 3- An investigation of Ascaridia galli manifestation in broiler farms around Urmia city. Mianeh city 4- Seroepidemiology of avian influenza on broiler chickens in West Azerbaijan province. 5- Measurement of criteria ECG in healthy broiler chickens. 6- Troubleshooting hatchability problems of hatcheries in West Azerbaijan province. 7- Ultrasonographic study of reproductive system in laying hens. 8- Serological study of Mycoplasma gallisepticum broiler chikens in Mianeh city (East Azerbaijan province). 9- The study of management of broiler farms in Mianeh city and relationship with incidence of main broiler diseases. 10- Seroprevalence of Ornithobacterium rhinotracheale infection in Broiler chickens in West Azerbaijan province. 11- Seroprevalence of Avian Pneumovirus infection in Broiler breeder chickens 12- Evaluation of the effects of Protexin on performance and antibody titer of ND, AI and IB in broiler chickens. 13- Evaluation of the effects of Protexin on some blood serum parameters in broiler chickens. 14- Application of Formycine Gold-PX effect on reduction of fungal contamination of poultry feeds. 

   

 

زمینه های تحقیقاتی مورد علاقه
بیماریهای طیور پرورش و تغذیه طیور

 

 

فرصتهای مطالعاتی

April - December, 2006,  SAC , Scotland, UK. 

 

داوری کتب و مقالات پژوهشی

 

داوری کتاب

 

بیماریهای ویروسی پرندگان

 

بیماریهای ویروسی دستگاه تنفس طیور

 

داوری مقالات

 

بررسی فلور باکتریایی و مقاومت آنتی بیوتیکی و   ارتباط آن با  در باکتریهای دستگاه گوارش مرغهای مادر و جوجه های آنها و پرندگان وحشی در مرغداریهای اطراف شیراز. مجله تحقیقات دامپزشکی ایران

 

بررسی برداشت روده کور بر میزان رشد و ضریب تبدیل غذلئی ماکیان گوشتی. مجله تحقیقات دامپزشکی ایران

 

Capsular PCR typing Pasturella  multosida isolated from Iran. Iranian Jouranl of Veterinary Reserch.

 

Study on the effect of ovalbumin and mannose conjucated ovalbumin on the prevention of Salmonellosis in chickens. Iranian Jouranl of Veterinary Reserch.

 

 اثر مدت محرومیت از خوراک مرغهای مادر بر روی ایمنوگلوبواینها. مجله دانشکد دامپزشکی تهران

 

بررسی روند تغییرات آنتی بادی ضد...... مجله دانشکد دامپزشکی تهران

 

کاهش حساسیت جرب های قرمز طیور نسبت به سم  مجله دلتامرین در یک مرغداری تخمگذار درقم. مجله علمی دانشکده دامپزشکی اهواز

 

بررسی کوکیدیوز بالینی در تعدادی از مزارع پرورش مرغ تخمگذار شهرستان مشهد . مجله علمی دانشکده دامپزشکی اهواز

 

شناسای سروتیپهای سالمونلاهای مختلف در جوجه های یکروزه همدان. مجله علمی دانشکده دامپزشکی اهواز  

 

 بررسی اثر آنتی بیوتیک ویرجینیامایسین در شرایط استرس گرمایی بر عملکرد پارامترهای خونی و صفات لاشه جوجه های گوشتی. مجله پژوهش در علوم کشاورزی

 

 

  

 

آدرس : ارومیه، دانشگاه ارومیه، دانشکده دامپزشکی،گروه علوم درمانگاهی، بخش طیور، صندوق پستی 1177-57153

 

فاکس : 0098 441- 2777099

تلفن : 0098 441-2774734-2779123-2777098

 

آدرس پست الکترونیکی : allymehr@yahoo.com