Logo       
Icon
پژوهشكده آرتميا و جانوران آبزي
طرح های تحقیقاتی
 
 
 
انتخاب نما
همه‌ی آیتم‌ها
استاندارد اخبار
 
 
اقدامات
  به من اطلاع بده
  Export به صفحه‌گسترده
  تغییر تنظیمات و ستون‌ها
 
 
جدید آیتم جدید
|
فیلتر فیلتر
|
ویرایش در Datasheet ویرایش در Datasheet
 
عنوانتاریخ تغییر
تهیه فیلم های زیست تخریب پذیر فعال به همراه سیستم لاکتوپراکسیداز و اسانس مریم گلی و بررسی اثر ترکیبی آنها بر ویژگی فیش برگر ماهی کپور معمولی
5/12/2014 01:05 ب.ظ
بررسی کارایی سیر، آیورمیکتین، و البندازول ومبندازول در کنترل کپیلریازیس در ماهی گوراسبی نر و ارزیابی تاثیرات داروهای یادشده بر کمیت و کیفیت پروتئین های سمینال پلاسما و شاخص های کیفی اسپرم
5/12/2014 01:04 ب.ظ
مقایسه خواص پروبیوتیکی به عنوان یک سویه بومی Lactobacillus caseiبا پروبیوتیک های تجاری در ماهی قزل آلای رنگین کمان Oncorhynchus mykiss)
5/12/2014 01:03 ب.ظ
تنوع جنس های مخمری فلور روده ماهیان قزل آلای پرورشی ارومیه با تاکید بر گونه ها سویه های جنس Saccharomycesو بررسی برخی ویزگی های فیزیولوژیک و تجاری آنها
5/12/2014 01:03 ب.ظ
تاثیر افزودن لیکوپن به جیره غذایی بر شاخص های رشد، تغذیه و زمان ماندگاری ماهی قزل آلای رنگین کمان ( oncorhynchus mykiss) طی نگهداری در یخچال
5/12/2014 01:02 ب.ظ
بررسی تنوع گونه ای و فراوانی طبیعی جلبک های تک سلولی دریاچه ارومیه
5/12/2014 01:01 ب.ظ
بررسی اثرات تغذیه ای مخمر ساکارومایسس سرویسیه غنی شده با سلنیوم بر رشد، ایمنی و مقاومت در برابر بیماری و برخی از استرس های محیطی در ماهی قزل آلای رنگین کمان
5/12/2014 01:01 ب.ظ
ساخت کارایی بیوسنسورهای الکتروشیمیایی DNA در اندازه گیری آلاینده های هیدروکربنی آروماتیک چند حلقه ای (PAHs) در منابع آبی شهرستان ارومیه
5/12/2014 01:00 ب.ظ
بررسی خصوصیات فیزیولوژیک، فنوتیپی و ژنوتیپی هیبریدهای آمیزش متقابل ما بین A.urmianaوA.sinica در شرایط آزمایشگاهی
5/12/2014 01:00 ب.ظ
مطالعه اثر L- Ornithine و L- Arginine بر شاخص های رشد، مقادیر هورمون های GHوIGFIدر خون و بیان ژن های این دو هورمون در بافت های ماهی قزل آلای رنگین کمان، Oncorhynchus mykiss
5/12/2014 12:59 ب.ظ
بررسی تغییرات میزان آمین های بیوژن و فرار در ماهیان بومی و پرورشی و شاه میگوی استان آذربایجان غربی و ارتباط با میزان آلودگی باکتریایی در مراحل مختلف نگهداری و عرضه به بازار
5/12/2014 12:59 ب.ظ
بررسی لاکتوفلور روده ماهیان قزل آلای انگشت قد و بالغ در استان آذربایجان غربی
5/12/2014 12:58 ب.ظ
بررسی ویژگیهای زیستی (هچ ،رشد، بازماندگی، و بلوغ جنسی )، ارزش غذایی (مقادیر پروتئین چربی واسیدهای چرب) و روابط ژنتیکی (با استفاده از تکنیکهایRFLP,DGGE) برخی از پریان میگوهای استان آذربایجان غربی
5/12/2014 12:57 ب.ظ
بررسی مقایسه ای استفاده از غذای دستی ، ناپلی آرتمیا و ناپلی غنی شده با دو سویه باکتریLactobacillus delbruki بررشد ، بازماندگی ، ترشحات آنزیمهای گوارشی و ترکیب فلور باکتریایی روده لارو
5/12/2014 12:57 ب.ظ
ارائه یک روش نو و سریع در استخراج DNA از آرتمیا (سخت پوستان)
5/12/2014 12:56 ب.ظ
بررسی فعالیت آنزیم های گوارشی در مراحل مختلف رشد ماهی خاویاری قره برون تا سن یک سالگی
5/12/2014 12:55 ب.ظ
اپتیم سازی روش غنی سازی ناپلوس آرتمیا اورمیانا با باکتریهای پروبیوتیک (باسیلوس سایتیلس و لاکتوباسیلوس رامنوسوس)
5/12/2014 12:55 ب.ظ
جداسازی و شناسایی گونه های پروبیوتیکی فلور باکتریایی (لاکتوز) روده کپور ماهیان استان آذربایجان غربی
5/12/2014 12:54 ب.ظ
بررسی اثرات همزمان دما و شوری بر تغییرات مورفولوژیکی ، موفومتریکی و تولید مثلی آرتمیا ارومیانا و آرتمیا پانتوژنتیکا در نسلهای متوالی
5/12/2014 12:54 ب.ظ
ارزیابی اثرات هیتوپاتولوژیکی و پاسخ های ایمنی لوامیول در قزل آلای رنگین کمان
5/12/2014 12:53 ب.ظ
بررسی اثرات لوامیزول بر فاکتورهای رشد، مقاومت در برابر استرس تراکم و فلور باکتریایی روده در قزل آلای رنگین کمال
5/12/2014 12:53 ب.ظ
مطالعه متابولیسم کبدی مایکوتوکسین های آفلاتوکسین B1, Ochratotoxin A, Zearalenone در ماهیان قزل آلا
5/12/2014 12:52 ب.ظ
مطالعه متابولیسم کبدی مایکوتوکسین های آفلاتوکسین B1, Ochratotoxin A, Zearalenone در ماهیان خاویاری
5/12/2014 12:52 ب.ظ
ردیابی و استخراج گونه های مناسب روتیفر برای آبزی پروری در استانهای آذربایجان غربی و هرمزگان و مطالعه بر روی پرورش متراکم آنها
5/12/2014 12:51 ب.ظ
بررسی روابط خویشاوندی برخی از روتیفرهای ایران با مقایسه نقشه های ژنی آنها
5/12/2014 12:51 ب.ظ
شناسایی روتیفرهای استان آذربایجانغربی و هرمزگان و مطالعه خصوصیات مورفولوژیکی و اکولوژیکی آنها
5/12/2014 12:50 ب.ظ
بررسی تاثیر رژیم های نوری مختلف بر پارامترهای رشد و ترشح هورمونهای جنسی آزاد ماهی دریای خزر
5/12/2014 12:49 ب.ظ
بررسی اثرات استفاده از هورمون 17 بتا- استرادیول در رشد و تغییر جنسیت فیل ماهی و تاس ماهی ایرانی
5/12/2014 12:49 ب.ظ
بررسی اثرات نرخ غذادهی و تراکم ذخیره سازی در رشد، بازماندگی و کاینبالیسم لاروهای فیل ماهی
5/12/2014 12:48 ب.ظ
بررسی امکان تعیین جنسیت فیل ماهی و تاس ماهی ایرانی از طریق بافت شناسی گنادها و اندازه گیری هورمونهای استروئیدی
5/12/2014 12:48 ب.ظ
بررسی و شناسایی ویژگیهای اکولوژیکی و بیولوژیکی زئوپلانکتونها و فیتوپبلنکتونهای تالابهای استان آذربایجان غربی (فاز 1-تالابهای حاشیه جنوبی دریاچه ارومیه)
5/12/2014 12:47 ب.ظ
بررسی اثرات میدانهای مغناطیسی بر رفع دیاپوز، درصد و قابلیت هچ سیست های آرتمیا با قابلیت هچ بسیار پایین
5/12/2014 12:42 ب.ظ
بررسی اثرات شوک سرمای شدید (از 20الی 260درجه)بر رفع دیاپوز، درصد و قابلیت هچ سیست های آرتمیابا قابلیت هچ بسیار پایین
5/12/2014 12:39 ب.ظ
بررسی اثر تراکم بر رشد و بازماندگی و ارزش غذایی ماهی خاویاری فیل ماهی
5/12/2014 12:37 ب.ظ
بررسی تاثیر تراکم و جایگزینی روغن ماهی با روغنهای گیاهی بر رشد و بقا و پروفیل اسیدهای چر ب لارو ماهی آزاد دریای خزر Salamo Trutta Caspius
5/12/2014 12:37 ب.ظ
بررسی شناسایی موتاسیون در ناحیه ITS از آرتمیا های ایران به روش RFLPو جداسازی در ستون گروماتوگرافی گاز مایع (HPLC)
5/12/2014 12:34 ب.ظ
تعیین شرایط اپتیم برای پرورش جلبکها ی تک سلولی در شرایط آزمایشگاهی و تعیین ارزش غذایی آنها
5/12/2014 12:32 ب.ظ
تدوین و متدولوژی بهینه برای تغییر رژیم غذایی از غذای زنده به غذای دستی و معرفی نرخ غذا دهی در لارو ماهی خاویاری فیل ماهی تا سن یک سالگی
5/12/2014 12:31 ب.ظ
بررسی تراکم بر رشد و بازماندگی لارو ماهی خاویاری قره برون
5/12/2014 12:30 ب.ظ
تدوین و متدولوژی بهینه برای تغییر رژیم غذایی از غذای زنده به غذای دستی و معرفی نرخ غذا دهی در لارو ماهی خاویاری قره برون تا سن یک سالگی
5/12/2014 12:29 ب.ظ
مطالعه جامع آرتمیای دریاچه مهارلو
5/12/2014 12:29 ب.ظ
بررسی آنوستراکای استان آذربایجان غربی
5/12/2014 12:28 ب.ظ
راه اندازی و ارزیابی سیستم تصفیه بیولوژیکی آب جهت تصفیه ضایعات آمونیاکی در سیستمهای مدار بسته پرورش آبزیان آب شیرین
5/12/2014 12:28 ب.ظ
پرورش آرتمیا و جلبکهای تک سلولی در استخر های خاکی در منطقه قبادلوی عجب شیر
5/12/2014 12:26 ب.ظ
ارزیابی ذخایر آرتمیا در دریاچه ارومیه
5/12/2014 12:26 ب.ظ
طرح جایگزینی غذای دستی با بیومس آرتمیا در تغذیه مولدین ماهی قزل آلا با هدف تولید بچه ماهیان مقاوم با درصد بازماندگی بالا
5/12/2014 12:25 ب.ظ
بررسی اثرات سمی گیاه ورباسکوم در ماهی کپور
5/12/2014 12:25 ب.ظ
استاندارد کردن متدولوژی غنی سازی آرتمیا ارومیانا با اسیدهای چرب و ویتامینC
5/12/2014 12:24 ب.ظ
پرورش متراکم لاروقزل آلا در سیستم مدار بسته با استفاده از بیوفیلتر
5/12/2014 12:23 ب.ظ
بهینه سازی دکپسولاسیون سیست آرتمیای بکرزای
5/12/2014 12:22 ب.ظ
پرورش آرتمیا در استخرهای خاکی با هدف تولید سیست و بیوماس آرتمیا فرانسیسکانا (نوع ویتنامی)در منطقه هندیجان خوزستان
5/12/2014 12:22 ب.ظ
بررسی تاثیر اشعه گاما و بتا و ماورای بنفش بر آرتمیا ارومیانا
5/12/2014 12:21 ب.ظ
بررسی بیولوژیکی و اکولوژیکی آرتمیای دریاچه ارومیه
5/12/2014 12:21 ب.ظ
پرورش آرتمياارومیانا بصورت متمركز در تانكرهاي پرورشي با استفاده از تكنيكهاي مدرن
5/12/2014 12:18 ب.ظ
بررسي تاثير اشعه ليزر هليوم - نئون بر آرتميا اروميانا
5/12/2014 12:18 ب.ظ
تعيين روش اپتيمم براي توليد سيست آرتميا اروميانا در شرايط آزمايشگاهي
5/12/2014 12:18 ب.ظ
بررسی میکروبیولوژیکی آرتمیا ارومیانا و تشخیص عوامل میکروبی آلوده کننده و روشهای سالم سازی آنها قبل از مصرف
5/12/2014 12:17 ب.ظ
توليد انبوه آرتميا در آزمايشگاه
5/12/2014 12:17 ب.ظ
بررسي مورفولوژي، و مراحل رشد آرتميا ی دریاچه ارومیه
5/12/2014 12:14 ب.ظ
تعیین انتراشن باکتریهای پروبیوتیک و پاتوژنهای ماهی در شرایط آزمایشگاهی
1/4/2010 10:48 ق.ظ
بررسی قابلیت جایگزینی پروبیوتیکها ی لاکتوباسیلوس بجای باکتریهای محیطی روده ماهیان قزل آلا و کپور در شرایط آزمایشگاهی
1/4/2010 10:39 ق.ظ